Sådan får du erstatning efter stormflod

Læs her detaljerne om, hvordan du får erstatning efter stormflod.

Anmeld skaden

Du kan søge om erstatning, hvis du har haft en stormflodsskade. Det skal du gøre inden for to måneder efter, at skaden er sket.

Anmeldelsen skal du sende til dit forsikringsselskab, altså der, hvor du har brandforsikret det beskadigede. Hvis dit hus er brandforsikret i ét forsikringsselskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor huset er forsikret.

Det er dit forsikringsselskab, der behandler din anmeldelse.

Det er muligt at anmelde skader både elektronisk og på papir.

Hvis du anmeldeler skader elektronisk, er det en forudsætning, at du har NemID. Læs mere om her: NemID.

Anmeld din stormflodsskade elektronisk her: Elektronisk anmeldelse

Anmeld din stormflodsskade via almindelig post her: Papiranmeldelse. (Excel format) Papiranmeldelse (PDF format)

Den udfyldte blanket skal du sende til dit forsikringsselskab.

Besøg af taksator

Når du har sendt anmeldelsen til dit forsikringsselskab, vil du blive kontaktet af en taksator. Du aftaler et tidspunkt med taksator, hvor dine skader kan blive besigtiget.

Inden taksator besøger dig, får du tilsendt et løsøreskema, som du skal udfylde. Skemaet skal du have klar til taksators besøg. Det er for at gøre arbejdet med skadesopgørelsen nemmere.

Efter besøget sender taksatoren dig en opgørelse af skaderne. Her kan du bl.a. finde priserne på det håndværksarbejde, der skal udføres. Taksator laver opgørelsen ud fra et princip om genanskaffelse. Det betyder, at erstatningen tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere skaden ud fra priserne på opgørelsestidspunktet. I visse tilfælde kan der ske fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed.

Når du selv har bekostet udgifter til rengøring og oprydning efter stormfloden, erstattes de også i rimeligt omfang.

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til opgørelsen, skal du sende dem til taksatoren.

Billeder og dokumentation

Det kan være en god ide at tage billeder undervejs, især hvis det er nødvendigt at renovere, reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, inden skaden bliver set af en taksator. På den måde kan du dokumentere skadens omfang, selvom taksator ikke ved selvsyn kan se skaden.

Selvrisiko

Når du får erstatning fra stormflodsordningen, bliver der altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet. Selvrisikoen er typisk større end den, du er vant til fra dine forsikringer. Selvrisikoen er afhængig af, hvad du får erstatning for. Her kan du se, hvad selvrisikoen er for de forskellige skadestyper:

Løsøre

5 % af den samlede erstatning, dog minimum 5.000 kr.

Private bygninger

5 % ved første stormflodsskade
10 % ved anden stormflodsskade og
15 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 5.000 kr.

Den samlede selvrisiko ved skader på helårsbeboelse og løsøre heri kan højst udgøre 30.000 kr.

Fritidshuse

10 % ved første stormflodsskade,
15 % ved anden stormflodsskade og
20 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 10.000 kr.

Den samlede selvrisiko ved skader på fritidshus og løsøre heri kan højst udgøre 50.000 kr.

Erhvervsbygninger

10 % ved første stormflodsskade
15 % ved anden stormflodsskade og
20 % ved 3. og senere stormflodsskader, dog minimum 10.000 kr.

Dit forsikringsselskab afgør om du kan få erstatning

Du modtager besked fra dit forsikringsselskab, om du kan få erstatning. Det sker, når dit forsikringsselskab har vurderet alle de nødvendige oplysninger i sagen fra bl.a. dig og taksator.

Hvis du kan få erstatning, får du også besked om erstatningens størrelse. Du vil kunne få udbetalt noget af erstatningen med det samme, mens du først kan få en del af erstatningen udbetalt, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Det vil dit forsikringsselskab vejlede dig om.

Hvis der har været mange stormflodsskader, kan der godt gå et par måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort om du kan få erstatning.

Skader du ikke kan få erstatning for (negativlisten)

Der er nogle skader/udgifter, som du ikke kan få erstatning for:

 • Indirekte tab, fx driftstab
 • Følgeskader, fx sætningsskader
 • Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (fx i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
 • Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden
 • Løsøre i kældre og rum under terræn
 • Jord
 • Saltskader på afgrøder
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende
 • Haveanlæg og løsøre placeret i haven
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn.

Hvis de skader du har anmeldt, er omfattet af listen ovenfor, så vil dit forsikringsselskab afvise din anmeldelse.

Hvis du er i tvivl, om en skade kan være omfattet af negativlisten, så kontakt dit forsikringsselskab.

Udbedring af skader

For at du kan få erstatning for en del af skader efter stormflod, skal skaderne først være udbedret. Du kan her læse mere her om, hvordan du kan få skaderne udbedret.

Håndværkere

Du skal bede om et tilbud, hvis du vil have en håndværker til at udbedre skaderne. Tilbuddet skal svare til taksators beskrivelse af de skader, som skal repareres. Hvis de tilbud, du modtager, er væsentlig dyrere eller billigere end det beløb, taksator har fastsat, skal du henvende dig til din sagsbehandler, inden du accepterer tilbuddet.

Husk at gemme alle regninger fra håndværkerne. De skal bruges, hvis der skal udbetales erstatning.

Gør det selv

Hvis du selv ønsker at udbedre skaderne, skal du fortælle det til taksator. Dette kan være, hvis du f.eks. selv vil stå for oprydning og rengøring.

Hvis du selv udfører noget af arbejdet, skal du huske at gemme kvitteringer for indkøb af materialer. De skal bruges som dokumentation, når eventuel erstatning for arbejdet skal udbetales.

Ud over udgiften til materialer erstattes gør-det-selv-arbejde med 80 kroner i timen, hvor du får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have brugt på det samme arbejde.

Hvis skaden er større

Hvis skaden under udbedringen viser sig at være mere omfattende end den er vurderet til i taksatoropgørelsen, skal du henvende dig til din sagsbehandler i forsikringsselskabet, som vil vurdere, om der er behov for at besigtige dine skader igen.

Du kan flytte rundt på posterne i taksatoropgørelsen

Når taksatorrapporten er færdigbehandlet, er det muligt at flytte rundt på posterne, hvis ejendommens rettighedeshavere har givet tilladelse til det.

Hvis det fx viser sig, at et malerarbejde bliver billigere end antaget i opgørelsen, kan man overføre pengene til andet arbejde. Du kan altså få erstatning for dyrere byggematerialer end de beskadigede, hvis du i øvrigt sparer penge på andre ting i skadesopgørelsen. Erstatningen tager udgangspunkt i de materialer og byggemetoder, der er normale at bruge på skadestidspunktet.

Hvis du er i tvivl

Kontakt din sagsbehandler i forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få en erstatning udbetalt.

Sidst opdateret: 13. august 2014