Skip navigation

Ikke erstatning for udgifter til affugtning

Sag

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for affugtning.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at udbetale erstatning for affugtning. Stormrådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da udgifter til affugtning ikke inddrages i beregningsgrundlaget af kontanterstatning, jf. bekendtgørelse nr. 1006 af 18. september 2014 § 12, stk. 1 og stk. 3, og da udgifter til affugtning alene kan udbetales mod fremvisning af dokumentation for udgifterne, hvilket ikke var sket. 

Stormrådet fandt tillige, at skadelidte ikke havde haft en berettiget forventning om at kunne få udbetalt erstatning for affugtning som kontanterstatning, da forsikringsselskabet i dets afgørelse havde afvist at tilkende erstatning herfor, samt at skadelidte ikke havde indrettet sig efter at udbetaling ville ske.

Hent Stormrådets afgørelse her

Sagsnummer: 16/03538

Lovgrundlag:§ 12

Sidst opdateret: 06. juli 2016

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud