Skip navigation

Delvis medhold i klage over skadesopgørelse og sagsbehandling samt nedsættelse af erstatning

Sag

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse og over forsikringsselskabets sagsbehandling. Stormrådet nedsatte også den af forsikringsselskabet tilkendte erstatning, da skadelidtes ejendom var værdiforringet inden stormfloden.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen og klagede over selskabets sagsbehandling. Stormrådet stadfæstede bl.a. forsikringsselskabets afvisning af dækning af løsøre, da løsøret ikke var dækket af en brandforsikring, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1. Stormrådet gav delvis medhold i skadelidtes klage over forsikringsselskabets sagsbehandling efter forvaltningslovens § 7, da forsikringsselskabet ikke havde besvaret alle skadelidtes spørgsmål.

Stormrådet gav ikke skadelidte medhold i, at forsikringsselskabet var forpligtet til at beregne erstatningen på baggrund af V&S-prisbøger. Stormrådet nedsatte endvidere den af forsikringsselskabet tilkendte erstatning med henvisning til princippet i forsikringsaftalelovens § 39, da ejendommen inden stormfloden var væsentligt og aldersmæssigt nedslidt, og det ville medføre berigelse, hvis dette ikke blev taget i betragtning ved opgørelsen af erstatningen.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 16/04450

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1, § 28, § 7

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud