Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af erstatning for rustskader på brændeovn. Stormrådet vurderede, at der ikke kan tilkendes yderligere erstatning for skaderne på brændeovnen, da rustskader ikke er en direkte skade og dermed ikke omfattet af stormflodsordningen.

Skadelidte klagede endvidere over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende totalskadeerstatning. Stormrådet vurderede, at da skadelidte havde påbegyndt udbedringen af skaderne, var totalskadeerstatningen ikke mulig, jf. bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for sager forårsaget af stormflod mv., § 11, stk. 1, nr. 2.

Stormrådet påpegede, at det i den konkrete sag var skadelidtes eget ansvar at holde sig orienteret om de forskellige erstatningsmuligheder, hvorfor det ikke var påkrævet, at forsikringsselskabet vejledte skadelidte om muligheden for totalskadeerstatning inden påbegyndelse af udbedring, da en beregning af skadesgraden ikke ville have udløst en skadegrad over 50 %.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 16/10896-1

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1, § 11

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud