Skip navigation

Erstatning for eget arbejde og ekstrafundering af udestue

Sag

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af erstatning af skadelidtes timer til eget arbejde med udbedring af haveanlæg og at dække udgifter til ekstrafundering af udestue.

Skadelidte klagede over, at forsikringsselskabet afviste at dække skadelidtes eget arbejde med nivellering af grunden i forbindelse med dækningsberettiget udbedring af haveanlæg og udgifter til ekstrafundering af udestue. Forsikringsselskabet var af den opfattelse af skadelidtes eget arbejde var inkluderet i entreprenørs tilbud, og at udestuens fundament ikke var normalfunderet, hvorfor der ikke kunne erstattes udgifter til ekstrafundering af udestue. Stormrådet valgte at omstøde forsikringsselskabets afgørelse på baggrund af overtaksators vurdering af, at fundamentet levede op til byggereglementet på tidspunktet for udestuens opførelse. Endvidere afgjorde Stormrådet, at skadelidtes eget arbejde alene var en følge af, at forsikringsselskabet i første omgang afviste dækning af udbedring af haveanlæg. Da udbedring af haveanlægget var dækningsberettiget, skal skadelidte ligeledes have erstattet timer til eget arbejde.

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 18/05063

Lovgrundlag:§ 4, stk. 2

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud