Skip navigation

Ikke medhold i klage over afvisning af skade da der ikke var årsagssammenhæng mellem stormflod og skade.

Sag

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende afvisning af erstatning for skade på rørledning og pumpehus.

I sagen blev der klaget over afvisningen af dækning af skader på pumpehus. Klager gjorde gældende, at der var sket skade på rørledning og pumpehus, som følge af stormfloden. Forsikringsselskabet gjorde gældende, at der var tale om en indirekte skade, da den forhøjede vandstand var årsag til et forhøjet vandpres i rørledningen, som betød at fundamentet blev forskubbet, og der dermed skete skade på rørledning og pumpehus som samlet installation. Stormrådet fandt det ikke sandsynligt, at det forhøjede tryk i rørledningen hverken har kunnet forskubbe eller skade rørledning, fundament eller pumpehus. Der er således ikke en direkte årsagssammenhæng mellem den forhøjede vandstand og de anmeldte skader.

 

Hent Stormrådets afgørelse her.

Sagsnummer: 19/00992

Lovgrundlag:§ 4, stk. 1

Stak papirer

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud