Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af dækning af udgifter til genhusning og opmagasinering samt skadet løsøre

14. september 2021

Stormrådet afvist i klagen vedr. dækning af udgifter til genhusning og opmagasinering. Det krævedes efter Stormrådets opfattelse en egentlig bevisbedømmelse af de konkrete forhold, er alene kan foregå ved domstolene. Stormrådet gav ikke medhold i klagen vedr. beskadiget løsøre. Stormrådet fandt, at klager ikke havde dokumenteret, at der var skades løsøre, der var dækningsberettiget. Stormrådet bemærkede, at det forhold, at en seng suger vand fra en fugtig væg er en indirekte skade, der ikke er dækningsberettiget, jf. stormflodslovens § 4, stk. 2.

Gå til Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling

12. januar 2021

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set har været for langsom. Stormrådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet har pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Der var ikke grundlag for at fastslå, at en taksator havde været inhabil i forbindelse med sin involvering i sagen, og at Stormrådet fandt, at det ikke kunne yde erstatning for renteudgifter, udgifter til advokatbistand og opmagasinering af møbler.

Gå til Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om fortsat dækning af genhusningsudgifter

15. december 2020

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om genhusning- Stormrådet vurderede, en genhusningsperiode på 3-4 måneder havde været rimelig til at genoprette skaderne på den beskadigede bygning. Der var ikke grundlag for at forlænge perioden.

Gå til Ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om ikke at udbetale resterende erstatning.

05. november 2020

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afgørelse om, at der ikke kan udbetales yderligere af resterstatningen, før rækkevidden og gyldigheden af den transporterklæring, som klager havde afgivet til entreprenøren, og størrelsen af eventuelle erstatningskrav var afklaret.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skade da der ikke var årsagssammenhæng mellem stormflod og skade.

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende afvisning af erstatning for skade på rørledning og pumpehus.

Gå til Ikke medhold i klage over fastsættelse af skadegraden

20. september 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage vedrørende beregningen af skadegraden.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af dækning af omkostninger i forbindelse med forebyggende foranstaltninger.

16. august 2019

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af omkostninger vedrørende forebyggende foranstaltninger i forbindelse med stormflod, uden skade til følge.

Gå til Delvist medhold i klage over yderligere erstatning

20. juli 2018

Stormrådet gav skadelidte delvist medhold i klage over skadesopgørelsen og forhøjede erstatningen på flere punkter.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af totalskade og skader på brændeovn.

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade

20. juli 2018

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af skader på køkkeninventar og køkkenbordplade, da der var tale om en indirekte skade.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.