Skip navigation

Afgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Find sager her >

Gå til Ikke erstatning for timer brugt på byggestyring

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for timer brugt på at koordinere udbedringen af skaden.

Gå til Afvisning af klage over opgørelse af skade og selskabets håndtering af stormflodssag

11. september 2015

Stormrådet afviste skadelidtes klage over skadesopgørelsen samt over selskabets håndtering af sagen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til udbedring af rustskader

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning af rustskader på port, da rust er en indirekte skade og dermed direkte undtaget for erstatning.

Gå til Ikke erstatning for ekstra malerregning

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af forhøjelse af erstatning for ekstra malerarbejde, da ekstraarbejdet opstod i forbindelse med en fejludtørring foretaget af skadelidtes håndværkere. Stormrådet vurderede, at der var tale om et mellemværende mellem skadelidte og skadelidtes håndværker, som ikke er omfattet af stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til genhusning og flytning fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til genhusning og flytning, da skadelidte ikke var berettiget til genhusning fra sit sommerhus. Stormrådet afviste endvidere krav om nedsættelse af selvrisikoen på erstatning for skader på sommerhuset, da skadelidte ikke anvendte eller havde registeret sit sommerhus som sin primære helårsbolig på skadestidspunktet.

Gå til Ikke krav om behandling af sag ved fristoverskridelse

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af behandling af skadesanmeldelse på grund af fristoverskridelse. Stormrådet vurderede, at der ikke forelå undskyldelige årsager til, at der kunne gives dispensation fra fristen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra skadelidtes sommerhus. Omkostninger til genhusning dækkes kun, såfremt behovet for opmagasinering stammer fra en helårsbolig eller et sommerhusmed helårsstatus.

Gå til Erstatning for udgifter i forbindelse med lovliggørelse af kloak efter totalskade på sommerhus

29. april 2015

Stormrådet gav medhold i klage over afvisning af erstatning for udgifter til lovliggørelse af kloakforhold ved totalskadet sommerhus. Stormrådet vurderede, at udgifterne til lovliggørelse af grundens kloak er omfattet af lov om stormflod og stormfald og den heraf udviklede praksis. Udgifterne til lovliggørelsen følger af et ændret retsgrundlag, hvis overholdelse var en forudsætning for, at skadelidte kunne få en byggetilladelse til at genopføre sommerhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo, da skadelidte ikke havde været genhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til nedrivning af sommerhus ved valg af kontanterstatning

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning erstatning for udgifter til affugtning og nedrivning af sommerhus, da skadelidte havde valgt at få sin erstatning udbetalt som kontanterstatning.

Vej under vand

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.