Skip navigation

Stormrådets beretning 2009-2010

Artikel - - Sidst opdateret: 31. oktober 2011

Den årlige beretning fra Stormrådet for stormflodssæsonen 2009-2010

Hele beretningen kan hentes her: Stormrådets beretning 2009-2010 (pdf).

Forord til beretningen v. Karen Westerbye-Juhl

Danmark er geografisk placeret så gunstigt, at risikoen for egentlige naturkatastrofer er meget begrænset. Der er dog mange vejrrelaterede skader, og nogle vejrhændelser er så voldsomme, at de anretter voldsomme skader. De vejrrelaterede skader i Danmark kan overordnet opdeles i to typer. Den første type skader kan relativt nemt forsikringsdækkes. Det er skader forårsaget af storme, skybrud, lyn, hagl og tøbrud. Den anden type skader kan ikke eller kun delvis dækkes af forsikringer. Det er skader forårsaget af stormflod, stormfald (dvs. når store skovarealer vælter på grund af en storm) og oversvømmelser fra åer og søer. Disse skader dækkes eller vil fremadrettet blive dækket af offentlige ordninger.

Stormrådet blev etableret ved lov i 1991. Det skete med henblik på at hjælpe de borgere og virksomheder, der blev ramt af stormflod. Ca. 6.500 bolig- eller virksomhedsejere har siden haft glæde af ordningen. Selvom der er en selvrisiko og ikke alt dækkes, så er der indtil nu udbetalt ca. 550 mio. kr. eller i gennemsnit godt 90.000 kr. pr. sag til de skadelidte.

I 1999 blev ordningen udvidet til at omfatte stormfald. Baggrunden var et meget omfattende stormfald på de danske skovarealer. Dækningen blev givet til de berørte skovejere med tilbagevirkende kraft under forudsætning af, at de tegnede en nyetableret basisforsikring for det berørte areal og de arealer, som skovejerne fremadrettet ønskede dækning til. Siden 1999 er der udbetalt ca. 500 mio. kr. som stormfaldserstatninger.

Den 1. juli 2010,udvides ordningen igen og denne gang med skader, der skyldes oversvømmelser fra søer og åer. Hermed opnås en situation, hvor alle – uanset boligens eller virksomhedens placering – har mulighed for at opnå en betydelig sikkerhed mod tab som følge af naturskabte ødelæggelser. Det er positivt, at der skabes denne tryghed.

Trygheden kombineres fremover med en anden administration, der skal sikre en hurtig sagsbehandling ved store stormfloder. Hertil kommer nye erstatningsopgørelsesmetoder, der er mere forståelige for de skadelidte. Set i det perspektiv virker den fremtidige afgift på 30 kr. om året pr. brandforsikringspolice ikke skræmmende. Der er alt mulig grund til at ønske den nye ordning god vind fremover.