Skip navigation

Stormrådets beretning 2010-2011

Artikel - - Sidst opdateret: 25. april 2012

Den årlige beretning fra Stormrådet for stormflodssæsonen 2010-2011

Hent og læs hele årsberetningenen her: Stormrådets årsberetning 2010-2011 

Forord til beretningen v. Karen Westerbye-Juhl

Berørte borgere har mulighed for i katastrofesituationer at søge kompensation for den vejrmæssige påvirkning af deres tilværelse.

Stormflodsloven giver mulighed for erstatning til skadelidte efter stormflod og for tilskud til skovejere ved gentilplantning efter stormfald. Loven indeholder efter ændring pr. 1. juli 2010 nu også mulighed for kompensation ved ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer.

I midten af august 2010 stod den nye ordning sin første prøve. De mange følgende erstatningssager, især i Nordsjælland og Midtjylland, har betydet, at Stormrådet hurtigt har skabt praksis på området, bl.a. om ordningens rækkevidde, når oversvømmelser ikke entydigt stammer fra vandløb / sø (konkurrerende skadesårsager).

I januar 2011 medførte kraftige tøbrud landet over mange anmeldelser til Stormrådet, navnlig fra byområder, især i Midtjylland og flere steder på Sjælland. Sommeren 2011 har været præget af meget og kraftig nedbør. Det er især gået ud over en lang række landbrug, især på Lolland / Falster, Sønderjylland, Sydsjælland og Fyn. Også her har oversvømmelsesordningen været udfordret med ca. 180 anmeldte oversvømmelsesskader, et antal langt over lovens forudsætninger.

Kort inde i stormflodssæsonen 2011/12 måtte Stormrådet, først i november og siden i december, erklære stormflod. Der var tale om afgrænsede områder ved Limfjorden og Sjællands nordkyst.

Stormflodssager skal efter lovændringen fremover behandles af forsikringsselskaberne, mens Stormrådet skal være klage- og tilsynsorgan for behandlingen af disse sager.

De ændrede klimaforhold og den ændrede organisering af stormflodsordningen medfører uden tvivl, at Stormrådet involveres i andre og flere sager. Den udfordring er rådet parat til at påtage sig – og i takt med udviklingen aktivt medvirke til alle ordningernes tilpasning og udvikling.