Skip navigation

Stormrådets beretning 2020

Artikel -

For Stormrådets erstatnings- og tilskudsordninger har 2020 været præget af flere mindre hændelser med oversvømmelse fra vandløb og søer. Stormrådets arbejde har tillige været præget af corona-pandemien.

Stormrådets årsberetning for 2020 kan læses her: Årsberetning 2020

Forord fra Stormrådets formand:

Stormrådets erstatnings- og tilskudsordninger har 2020 været præget af flere mindre hændelser med oversvømmelse fra vandløb og søer. Hændelserne har fundet sted i februar måned og har koncentreret sig omkring det syd- og midtjyske område, hvor der har været tale om hændelser med kraftig regn og langtidsregn i løbet af slutningen af vinteren. Der har ikke været stormflod i 2020. Den seneste
stormflod var således den efter stormen Alfrida den 2. januar 2019. De fleste af de 105 sager fra dengang er afgjort og afsluttet, bortset fra otte sager, hvor erstatningsudbetaling udestår helt eller delvis.

Stormfaldsordningen har i 2020 ikke været aktiveret. Det er således fortsat stormene fra Allan og Bodil i 2013, som tegner sig for alle ordningens aktive sager. Alle sagerne fra 2013-hændelserne er afgjort, men der pågår fortsat gentilplantning i en mindre del af sagerne,
hvor de sidste tilskud således ikke er udbetalt.

Stormrådets arbejde i 2020 er som alle andre steder foregået i skyggen af Coronapandemien. Pandemien har bevirket, at Stormrådet og sekretariatet har arbejdet virtuelt, men derudover har den ikke medført mærkbare forandringer i øvrigt i arbejdet. Det har derimod en ressourceknaphed i sekretariatet, som i en periode bevirkede lidt langsommere sagsbehandling. Sekretariatet har i september fået tilført en ny ressource, og der er sket en omfordeling af arbejdsopgaver, således at ressourcesituationen nu er normaliseret.

Stormrådet har fortsat sit tilsynsarbejde på sager fra hændelser i tidligere år samt især tilsyn for hændelsen i januar 2019. Stormrådet
har samtidig fortsat og målrettet arbejdet med at oplyse og vejlede forsikringsselskaberne om ordningernes regler og praksis. Det er der bl.a. kommet en ny dækningsvejledning for arbejdet med stormflods- og oversvømmelsessager ud af. Den vil efter en høring
af forsikringsselskaberne blive forelagt Stormrådet til godkendelse i løbet af foråret 2021. Dækningsvejledningen, som er udviklet i et samarbejde mellem Stormrådets sekretariat, forsikringsselskaberne og Forsikring & Pension, vil i endnu højere grad end hidtil afspejle den praksis, der er udviklet vedrørende stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Der har i kølvandet på arbejdet med dækningsvejledningen været drøftelser med forsikringsselskaberne om udarbejdelse af en procedurevejledning vedrørende arbejdet med stormflods- og oversvømmelsessager. Denne vejledning skal sikre, at forsikringsselskabernes afgørelser i endnu højere grad får et ensartet præg med iagttagelse af alle de krav, der stilles i forbindelse med afgørelser i forhold til de offentligretlige regler.

Da stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør mere end 500 mio. kr., har Stormrådet besluttet at nedsætte stormafgiften til 40. kr. pr. brandforsikringspolice. Beslutningen træder i kraft den 1.7. 2021.

På grund af Corona-nedlukningen er uddannelsen vedrørende stormflods- og oversvømmelsesordningerne på Forsikringsakademiet (FOAK) udskudt et par gange. Den vil blive gennemført virtuelt i marts 2021. I september 2021 vil vi forhåbentlig igen opleve en normal uddannelsesdag, ligesom Stormrådets erfa-dag med forsikringsselskaberne også vil blive søgt gennemført i løbet af efteråret.

Christian C. Lund Nielsen
Juni 2020