Skip navigation

Hvad er taksators rolle

Artikel -

Taksator er stormflodslovens faglige ekspert, når det drejer sig om opgørelse af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Taksators observationer og opgørelse af skader har stor betydning for forsikringsselskabernes afgørelser.

Skadesopgørelsen

Taksator opgør skader, når der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er vigtigt, at alle skader, som kan erstattes, kommer med i den samlede skadesopgørelse (taksatorrapporten). Derfor opgør taksator skaderne i tæt samarbejde med skadelidte. Det er også taksator, der i første omgang besvarer spørgsmål fra skadelidte om forståelsen af skadesopgørelsen.

Taksators observationer

Taksator er ofte den første ekspert på et skadested. Især i sager om oversvømmelse fra vandløb og søer er taksators observationer på skadestedet af stor betydning for afgørelse af, om en oversvømmelse er omfattet af oversvømmelsesordningen. Stormrådets træffer afgørelse om en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af loven på baggrund af udtalelser fra Miljøstyrelsen vedrørende det enkelte skadested. Da Miljøstyrelsen ikke i almindelighed har folk ude på et skadested, baseres styrelsens udtalelser bl.a. på vurdering af måledata. Taksators observationer supplerer Miljøstyrelsens måledata og medvirker til høj kvalitet i udtalelserne.

Forsikringsselskabets afgørelse

Taksatorrapporten danner sammen med andre oplysninger, fx skadelidtes bemærkninger om taksatorrapporten, grundlag for forsikringsselskabets afgørelse om erstatning.

Sidst opdateret: 03. juli 2018