Skip navigation

Tips til opgørelse af skader

Artikel -

Skader efter stormflod og oversvømmelse opgøres til genanskaffelsesværdi. Læs her, hvordan du bedst muligt opgør skader.

Opgør skaderne til genanskaffelsesværdi

Du skal som taksator opgøre skader efter stormflod og oversvømmelse til genanskaffelsesværdi. Dette svarer som udgangspunkt til, hvordan forsikringsselskaberne opgør skader. Der kan dog være fradrag for alder, slid m.v. for erhvervsejendomme, også mindre end 30 %, og for private ejendomme, også mindre end 50 %. Stormrådet har udarbejdet vejledende levetids- og afskrivningstabeller, som du kan bruge i vurderingen af en skade.

Det er vigtigt, at du besvarer og udfylder alle punkter i opgørelsesskemaet. Det er forsikringsselskaberne, der træffer den endelige afgørelse om erstatning på baggrund af taksators opgørelse. Som taksator skal du kun opgøre de økonomiske tab. Du skal altså ikke:

  • anbefale konkrete håndværkere,
  • indhente tilbud eller rekvirerer håndværkere på vegne af skadelidte,
  • give konkret, håndværksmæssig rådgivning om udbedring af skader mv., eller
  • garantere erstatning eller erstatningens størrelse

Du må dog gerne give mere generel rådgivning, eksempelvis om skadesforebyggende arbejde – typisk affugtning.

Brug hjælpemidler til opgørelsen

Du kan bruge en række hjælpemidler i forbindelse med opgørelse af en skade. Det gælder fx Forsikring og Pensions fordelingsvejledning, Stormrådets FAQ, Stormrådets dækningsvejledningStormrådets vejledende afskrivningstabellerV&S-prisbøger samt tilbud fra håndværkere.

Opgørelsesprincipperne i Forsikring & Pensions vejledning til Opgørelse af Bygningsskader finder også anvendelse på sager om stormflod og oversvømmelse. Især vejledningens afsnit 5, herunder eksempel 4, er relevant i sager om totalskade og beregning af skadegrad.

Stormflods- og oversvømmelsesskader skal opgøres på et særligt opgørelsesskema. Opgørelsesskemaet indeholder bl.a. bygnings- og løsøre-kalkulationsskemaer. Det anbefales, at du også sætter dig ind i Stormrådets FAQ og Stormrådets dækningsvejledning. De indeholder svar på de fleste spørgsmål og problemstillinger vedrørende skadesopgørelsen.

Aftal besigtigelse med skadelidte

Når du har aftalt et tidspunkt for besigtigelse med skadelidte, skal du sende et brev eller en mail til skadelidte, hvor du bl.a. bekræfter datoen for besigtigelsen. Som bilag til brevet bør du vedlægge et løsøreskema, som skadelidte skal udfylde inden besigtigelsen.

Informér skadelidte om, hvad opgørelsen går ud på

Gør skadelidte opmærksom på, at dit arbejde udelukkende består i at opgøre skaderne, og at det er forsikringsselskabet, der træffer den endelige afgørelse om erstatningens størrelse. 

Der gælder en særlig selvrisiko 

I forbindelse med opgørelse af skader skal der altid fratrækkes en selvrisiko. I opgørelsesskemaet fratrækkes selvrisikoen automatisk, når du har udfyldt skemaet.

Ved skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 30.000 kr.

Ved skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 10.000 kr. og maksimum 50.000 kr.

Ved skader på erhvervsejendomme er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 14.000 kr.

Ved skader på privat løsøre i helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 30.000 kr.

Ved skader på privat løsøre i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 5.000 kr. og maksimum 50.000 kr.

Ved skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog altid minimum 14.000 kr.

Husk de særlige undtagelser i negativlisten

Loven har undtaget en række tilfælde fra erstatning. Udover tilfælde, hvor

  1. bygningen er opført på et sted, hvor der er særlig risiko for skader forårsaget af oversvømmelse og skadelidte efter forholdene eller oplysninger ved opførelsen eller erhvervelsen vidste eller burde vide dette,
  2. bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, hvor dette er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,
  3. bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

og som er reguleret i stormflodslovens § 7, gælder specifikke undtagelser fra erstatning for fats ejendom og løsøre, den såkaldte negativliste. Den kan du finde i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 1-17 og i dækningsvejledningen.

Kun erstatning for de direkte skader

Der ydes kun erstatning for den umiddelbart indtrådte skade og det direkte tab. Det betyder, at der som hovedregel kun ydes erstatning for skader, som er opstået i tæt tidsmæssig forbindelse med stormfloden eller oversvømmelsen, og som er en følge af direkte kontakt med vandet. Der ydes eksempelvis alene erstatning for malerarbejde svarende til den højde, vandet har stået inde i bygningen. Det er vigtigt, at du oplyser skadelidte om muligheden for en genbesigtigelse, hvis det på et senere tidspunkt viser sig, at skaderne er mere omfattende end først antaget.

Husk også skadelidte efter besigtigelsen

Efter besigtigelsen skal du sende den udarbejdede skadesopgørelse til skadelidte til underskrift. Du skal have den retur fra skadelidte inden 14 dage.

Hvis skadelidte har bemærkninger til opgørelsen, skal du kommentere disse og herefter sende den til forsikringsselskabet. 

Sidst opdateret: 09. juli 2018