Skip navigation

Sådan behandles din sag

Anmeld skaden

Du kan søge om erstatning, hvis du har haft en stormflods- eller oversvømmelsesskade. Det skal du gøre inden for to måneder efter, at skaden er sket.

Du skal anmelde skaden til dit forsikringsselskab, og det er en betingelse for at få erstatning fra stormflodsordningen, at skaderne ikke er omfattet af din almindelige forsikring. Det er også en betingelse, at det beskadigede er brandforsikret.

Hvis skaden ikke er omfattet af din almindelige forsikring, skal du anmelde din stormflods- eller oversvømmelsesskade via Stormbasen.

Læs mere om anmeldelse her.

Besøg af taksator

Når du har sendt anmeldelsen til dit forsikringsselskab, vil du blive kontaktet af en taksator. Du aftaler et tidspunkt med taksator, hvor dine skader kan blive besigtiget.

Inden taksator besøger dig, får du tilsendt et skema, som du skal udfylde med oplysninger om dit beskadigede løsøre. Skemaet skal du have klar til taksators besøg. Det gør arbejdet med skadesopgørelsen nemmere.

Efter besøget sender taksator dig en opgørelse af skaderne. Her kan du bl.a. finde priserne på det håndværksarbejde, der skal udføres. Taksator laver opgørelsen ud fra et princip om genanskaffelse. Det betyder, at erstatningen tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at reparere skaden ud fra priserne på opgørelsestidspunktet. I visse tilfælde kan der ske fradrag for værdiforringelse på grund af alder, slid og nedsat anvendelighed.

Når du selv har bekostet udgifter til rengøring og oprydning efter oversvømmelsen, erstattes de også i rimeligt omfang.

Hvis du har bemærkninger eller spørgsmål til opgørelsen, skal du sende dem til taksatoren.

Billeder og dokumentation

Det kan være en god ide at tage billeder undervejs, især hvis det er nødvendigt at renovere, reparere eller bortskaffe ødelagte genstande, inden skaden bliver set af en taksator. På den måde kan du dokumentere skadens omfang, selvom taksator ikke ved selvsyn kan se skaderne.

Selvrisiko

Når du får erstatning fra stormflodsordningen, bliver der altid fratrukket en selvrisiko i erstatningsbeløbet. Selvrisikoen er typisk større end den, du er vant til fra dine forsikringer. Selvrisikoen er afhængig af, hvad du får erstatning for. Du kan læse mere om de forskellige selvrisikosatser i § 6 i lov om stormflod og stormfald.

Dit forsikringsselskab afgør om du kan få erstatning

Du modtager besked fra dit forsikringsselskab, om din erstatning. Det sker, når dit forsikringsselskab har vurderet alle de nødvendige oplysninger i sagen fra bl.a. dig og taksator.

Hvis du er berettiget til erstatning, får du også besked om erstatningens størrelse. Du vil kunne få udbetalt noget af erstatningen med det samme, mens du først kan få en del af erstatningen udbetalt, når du har indsendt dokumentation for, at dine skader er udbedret. Det vil dit forsikringsselskab vejlede dig om.

Hvis der har været mange stormflodsskader, kan der godt gå et par måneder, før dit forsikringsselskab har afgjort om du kan få erstatning.

Skader du ikke kan få erstatning for (negativlisten)

Der er nogle skader/udgifter, som du ikke kan få erstatning for:

 • Indirekte tab, fx driftstab
 • Følgeskader, fx sætningsskader
 • Fast ejendom og løsøre, hvis du i almindelighed (fx i flere forsikringsselskaber) har mulighed for at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod - altså også, selv om du i disse særlige tilfælde ikke har tegnet sådan en forsikring
 • Fast ejendom og løsøre, hvor du har en forsikring, der dækker skaden
 • Løsøre i kældre og rum under terræn, der ikke er anvendt og godkendt til beboelse
 • Jord
 • Saltskader på afgrøder
 • Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 • Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 • Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende
 • Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre placeret i haven
 • Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygnings drift
 • Både, joller og lignende beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Trailere, campingvogne, camp-letter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, skurvogne og lignende samt løsøre placeret heri
 • Badehuse og lignende placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 • Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 • Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 centimeter over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn

Hvis de skader du har anmeldt, er omfattet af listen ovenfor, så vil dit forsikringsselskab afvise din anmeldelse.

Hvis du er i tvivl, om en skade kan være omfattet af negativlisten, så kontakt dit forsikringsselskab. Du kan også læse mere om ordningens regler i Stormrådets dækningsvejledning.

Håndværkere

Du skal bede om tilbud, hvis du vil have en håndværker til at udbedre skaderne. Tilbuddene skal svare til taksators beskrivelse af de skader, som skal repareres. Hvis de tilbud, du modtager, er væsentlig dyrere eller billigere end det beløb, taksator har fastsat, skal du henvende dig til din sagsbehandler, inden du accepterer et tilbud.

Husk at gemme alle regninger fra håndværkerne. De skal bruges, hvis der skal udbetales erstatning.

Gør det selv

Hvis du selv ønsker at udbedre skaderne, skal du fortælle det til taksator. Dette kan være, hvis du f.eks. selv vil stå for oprydning og rengøring.

Hvis du selv udfører noget af arbejdet, skal du huske at gemme kvitteringer for indkøb af materialer. De skal bruges som dokumentation, når eventuel erstatning for arbejdet skal udbetales.

Ud over udgiften til materialer erstattes gør-det-selv-arbejde med 100 kroner i timen, hvor du får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have brugt på det samme arbejde.

Hvis skaden er større

Hvis skaden under udbedringen viser sig at være mere omfattende end den er vurderet til i taksatoropgørelsen, skal du henvende dig til din sagsbehandler i forsikringsselskabet, som vil vurdere, om der er behov for at besigtige dine skader igen.

Du kan flytte rundt på posterne i taksatoropgørelsen

Når taksatorrapporten er færdigbehandlet, er det muligt at flytte rundt på posterne, hvis ejendommens rettighedshavere har givet tilladelse til det.

Hvis det fx viser sig, at et malerarbejde bliver billigere end antaget i opgørelsen, kan man overføre pengene til andet arbejde. Du kan altså få erstatning for dyrere byggematerialer end de beskadigede, hvis du i øvrigt sparer penge på andre ting i skadesopgørelsen. Erstatningen tager udgangspunkt i de materialer og byggemetoder, der er normale at bruge på skadestidspunktet.

Din skade bliver registreret i Bygnings- og Boligregisteret

Når man får erstatning fra stormflodsordningen for skader på en bygning, bliver dette registreret i BBR-registeret. Det betyder, at man kan se, at bygningen har været skadet af stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb​. Registreringen sker på alle bygninger, der er forsikret under den samme brandforsikring, som den skadede bygning.

Hvis du vil se, om din ejendom har været udsat for stormflod tidligere, kan du se det i BBR-registeret.

Du kan læse mere om Stormrådets registrering her.

Sagen bliver afsluttet

Din sag vil være åben i Stormbasen indtil hele erstatningen enten er udbetalt eller blevet forældet.

Når det samlede erstatningsbeløb er udbetalt til dig, vil du blive informeret om, at du ikke kan få mere erstatning, og at sagen afsluttes.

Din sag kan blive forældet

Du skal være opmærksom på, at dit krav på erstatning fra stormflod- eller oversvømmelsesordningen forældes efter 10 år. Det vil sige, at du skal sørge for at udbedre dine skader senest 10 år efter, at du har fået besked om, at du kan få erstatning. Hvis dette ikke er muligt, og der sker ændringer i sagen, skal du oplyse dit forsikringsselskab om det.

Hvis du er i tvivl

Kontakt din sagsbehandler i forsikringsselskabet, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få en erstatning.