Stormrådets FAQ / infobank


Der er mulighed for at få erstatning udbetalt à conto enten i form af kontant erstatning eller ved udbetaling uden dokumentation.

Der kan udbetales erstatning i form af en kontanterstatning, jf. bekendtgørelse nr. 1006 af 18. september 2014, § 12. Læs mere om kontanterstatning under.

Se også under "Totalskade"

Der udbetales erstatning for rimelige affugtningsudgifter, inkl. det elforbrug, der medgår til affugtningen.

Det anbefales, at skadelidte tager kontakt med et professionelt firma, som står for affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling. Skadelidtes forsikringsselskab kan ofte hjælpe med kontakten, hvis det ikke er muligt selv at finde professionel affugtning. Husk at aflæse elmåleren inden opstarten af denne.

Tids- og elforbrug

Som hovedregel afsluttes affugtning, når der afgives <1l vand pr. døgn.

Tommelfingerregler for tidsforbrug ved affugtning

Affugtning af rum

Varighed ca. 3 måneder.

Affugtning af ydermure med isolering

Varighed ca. 4 måneder.

Tommelfingerregel for el-forbrug ved affugtning

Elforbrug

28 KwH pr. maskine pr. døgn.

Udlæg

Har et forsikringsselskab lagt ud for skadelidtes udgifter til affugtning, indtræder selskabet i skadelidtes sted i forbindelse med erstatningsudbetalingen. Dette betyder, at denne del af erstatningen udbetales til forsikringsselskabet. Skadelidte betaler dog selv den relevante selvrisiko.

Se også "Erstatning"

Der ydes erstatning for skader på afgrøder.

Der ydes erstatning for følgende:

 1. Udsæd og afgrøder på rod. Skader på dette erstattes med beløb svarende til indkøbsprisen for tilsvarende på skadestidspunktet samt udgifter til nødvendig jordbehandling.
 2. Udlæg (efterfølgende såning af græs) dækkes med udgifter til frø og såning og den derved nødvendige jordbehandling.
 3. Rimelige omkostninger til rensning af samme areal for evt. drivtømmer, tang, sten m.m., så markbehandling er muligt.
 4. Bortskaffelse (pumpning) af vand for at begrænse skader på afgrøder.
 5. Blivende skade på afgrøder vurderes og opmåles og areal (= antal ha) opgøres.

Følgende vurderes som indirekte skade og er dermed ikke dækket:

 1. Driftstab ved såning med anden afgrøde, fx giver såning med vårsæd mindre udbytte end såning med vintersæd.
 2. Nedsat udbytte grundet øget saltindhold i jorden og/eller forøget jordfugt grundet tilstoppet dræn.
 3. Bortskyllet jord eller skader på markdiger.

Følgende er ikke dækket:

 1. Hegn, mark led, eller andet på marken og dennes afgrænsning, såfremt dette ikke er omfattet af brandforsikringen (som regel er det kun skader på afgrøder, der er omfattet af brandforsikringen)

Se også "Erstatning"

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre opgøres til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Er genanskaffelse af løsøre ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

Vejledende afskrivningstabeller for bygnings- og løsøreskader.

Stormrådet har fastsat nogle vejledende afskrivningstabeler

Bygning (privat)

Gulvkonstruktion

Afskrivning i stormflodsordningen

Tæpper og nålefilt

Alder

Erstatning

10 år

100%

Herefter

70%

         
         
         

Vand og varme

Afskrivning i stormflodsordningen

Kedler, varmevekslere- og beholdere, olie-og gasfyr

Alder

Erstatning

10 år

100%

15 år

70%

20 år

55%

25 år

40%

30 år

25%

Derefter

20%

         
         

Hårde hvidevarer

Afskrivning i stormflodsordningen

Hårde hvidevarer og eldrevne genstande

Alder

Erstatning

5 år

100%

10 år

70%

15 år

50%

Herefter

20%

 

Løsøre (privat):

Almindelige elektriske apparater

Afskrivning i stormflodsordningen

Eldrevne køkkenmaskiner, el-artikler til almindelig pleje, elektroniske hobbyværktøj, hårde hvidevarer og andre elektriske genstande til brug i hjemmet (alarmer, støvsugere, telefoner, tv, musikafspillere, højtalere)

Alder

Erstatning

2 år

100%

4 år

75%

8 år

50%

Herefter

20%

         
         

Særligt elektriske apparater

Afskrivning i stormflodsordningen

Computere inkl. tilbehør, så som skærm, tastatur, modem, web-cam, mus, standard programmer, ekstern harddisk m.v., printere, mobiltelefoner, elektroniske musikinstrumenter, walkie-talkier, film og lignende og radioamatørudstyr

Alder

Erstatning

2 år

100%

4 år

75%

6 år

50%

Herefter

20%

         
         

Øvrige løsøregenstande

Afskrivning i stormflodsordningen

Møbler, porcelæn mv.

Alder

Erstatning

2 år

100%

5 år

75%

10 år

50%

15 år

25%

Herefter

20%

 

Erhvervsbygninger

Erstatning for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % reglen. Det betyder, at hvis den beskadigede bygning inden skaden skete var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, pga. fx slid, dårlig vedligeholdelse mv., ydes der en forholdsmæssig erstatning. Er en bygning således værdiforringet med 40 % inden skaden sker, vil erstatningen højst kunne blive 60 % af nyværdien af en tilsvarende bygning.  Er bygningen derimod ikke værdiforringet eller værdiforringet med mindre end 30 %, vil erstatningen blive fastsat til nyværdien af en tilsvarende bygning.

Erhvervsløsøre:

Løsøre

Erstatning

(Rå)varer

Erstattes med dagsværdi

Færdigvarer, egen produktion

Erstattes til den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm.

Varer under fremstilling

Erstatning fastsættes på grundlag ad materialeværdien og produktionsomkostninger på skadestidspunktet.

Inventar og driftsudstyr

Hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, så erstattes til nyværdi ellers erstattes med dagsværdi

Genfremstilling af originalmodeller/tabt data

Erstattes for genfremstillingen i bogstavelig forstand

 

Se også under ”Værdiforringelse”                  

 

 

Hvis en virksomhed har tegnet en all risk forsikring med stormflods- og/eller oversvømmelsesdækning, kan der ydes erstatning for selvrisikoen på denne. Erstatningsmuligheden afhænger bl.a. af størrelsen af selvrisikoen på all risk forsikringen.

Se også "Andre forsikringer".

Der ydes ikke erstatning for fast ejendom og løsøre, hvis det er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse. Det samme gælder, hvis skadelidte har en forsikring, der dækker den pågældende skade.

Dette indebærer, at der ikke ydes erstatning for skader på f.eks. biler, både og trailere m.v., da det er muligt at tegne kaskoforsikring, som også omfatter skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

Elektronikforsikringer tegnet ved køb af f.eks. et fjernsyn eller en computer dækker skader efter stormflod og oversvømmelse. Har man tegnet en elektronikforsikring ved købet, betyder det, at forsikringsselskabet udbetaler erstatning for det forsikrede efter stormflod og oversvømmelse, og man kan ikke få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Se "Brandforsikring", "Selvforsikring", "Forsikringsordninger", "Forsikring" og "Kortslutning".

Der ydes ikke erstatning for anløbsbroer. Det fremgår af negativlisten i lovens § 4, stk. 2.

Se også "Negativlisten".

Skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb eller en sø, skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, vil forsikringsselskabet sørge for at skadelidte får en anmeldelsesblanket, som skal sendes til forsikringsselskabet i udfyldt stand. Selskabet sørger for at videresende denne anmeldelse til Stormrådet med bekræftelse af, at skaderne er dækket af en lovpligtig brandforsikring.

Anmeldelsesblanketten kan hentes på Stormrådets hjemmeside under fanen oversvømmelser.

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen er sket.

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor brandforsikringen er tegnet. Det er forsikringsselskabet, der behandler sagen.

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter stormflodens indtræden.

Anmeldelse skal ske elektronisk til Stormbasen på www.stormbasen.dk eller ved brug af en anmeldelsesblanket, som du kan få tilsendt fra dit forsikringsselskab. Anmeldelsesblanketten findes også på Stormrådets hjemmeside.

Du kan læse mere om anmeldelse og finde anmeldelsesblanketter under "Stormflod" på Stormrådets hjemmeside. Opstår der spørgsmål i forbindelse med anmeldelse, kan du kontakte dit forsikringsselskab.

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Ved skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, bliver der registreret en forhøjet selvrisiko i BBR, når forsikringsselskabet (ved stormflod) eller Stormrådet (ved oversvømmelse fra vandløb eller søer) har truffet afgørelse om erstatning og påbegyndt udbetalingen. Den forhøjede selvrisiko registreres på alle bygninger, som er omfattet af samme brandforsikring som den ejendom, der gives erstatning til.

Man kan derfor helt frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden at der sker registrering i BBR.

Forhøjet selvrisiko kan ses på BBR- meddelelsen eller på www.ois.dk (eksternt link).

Se også "Selvrisiko".

Stormrådet yder ikke erstatning for skader på bedding, (det fundament skroget bygges på i en skibsbygning). Det skyldes, at havne- og kajanlæg er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se "Brandforsikring" og "Negativlisten".

En skade skal altid begrænses. Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har foretaget foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den indtrufne skade. Dette fremgår af stormflodslovens § 7, nr. 4.

Skadesbegrænsning ved stormflod samt oversvømmelse fra vandløb eller søer omfatter bl.a. fjernelse af vand fra ramte bygninger og igangsætning af affugtning.

Skadelidte kan søge yderligere vejledning om skadesbegrænsning hos sit forsikringsselskab.

Se "Affugtning", "Skadelidtes pligter", "Følgeskader", "Nedsat erstatning", "Timeløn" og "Opmagasinering".

Eget arbejde beskattes ikke. Eget arbejde er i hovedsagen rengøring og oprydning efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Se "Eget arbejde".

Se "Motorkøretøj".

Der ydes ikke erstatning for skader på biler, som står på et salgsområde uden nummerplade. Det skyldes, at det er muligt at tegne forhandler/værkstedsforsikringer, som dækker skader fra stormflod og oversvømmelse fra sø og vandløb.

Se også "Motorkøretøjer" og "Andre forsikringer".

Der ydes ikke erstatning for skader på bolværk, da det er undtaget erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8 (havne- og kajanlæg).

Se "Bro" og "Negativlisten".

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen er, at det beskadigede er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se også "Andre forsikringer".

Der ydes ikke erstatning for skader på broer, herunder anløbsbroer og bådebroer, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på brovægte, fordi brovægte sidestilles med erhvervsløsøre, som er placeret i rum under terræn, hvilket er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 3.

Se "Løsøre" og "Negativlisten".

Byggeledelse er normalt som udgangspunkt en indirekte omkostning. Der kan dog undtagelsesvis være situationer, hvor det vil være nødvendigt at tilknytte en byggeleder (koordinator) i forbindelse med udbedring af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dette kan fx være i situationer med mange forskellige håndværkere på den konkrete udbedringsopgave. Det er op til taksator at vurdere, om det i den konkrete situation er nødvendigt for opgavens udførelse at tilknytte en byggeleder (koordinator). Ved totalentrepriser er det almindeligt, at hovedentreprenøren stiller med en byggeleder.

Om det er nødvendigt at tilknytte en byggeleder, vil altid være en konkret vurdering. I vurderingen heraf indgår bl.a. skadelidtes overblik over byggeopgaven, opgavens omfang og antal entrepriser mv.

Hver bygningsdel opgøres for sig. Materialer og arbejdstimer specificeres i taksators rapport. Skader på bygningsdele i ejendomme til helårsbeboelse og fritidshuse opgøres efter stormflodsloven til nyværdi, med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. Skader på bygningsdele i erhvervsejendomme opgøres til nyværdi, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning.

Se "Værdiforringelse", "Genanskaffelsesprincip", "Partiel skade" og "Løsøre".

Der ydes ikke erstatning for både og joller, da de er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 10.

Se også "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for både og joller, da de er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 10.

Se "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på campingvogne, trailere, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri, da disse er undtaget fra erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se "Motorkøretøjer", "Negativlisten"  og "Forsikringsordninger".

Der ydes erstatning for udgifter til container til fjernelse af affald og byggematerialer.

Der ydes ikke erstatning for opbevaring af diverse løsøregenstande i container, da dette betragtes som en indirekte omkostning. Hvis skadelidte er berettiget til genhusning og har været genhuset i perioden, kan omkostninger til opmagasinering dog erstattes, hvis det anses som nødvendigt. Det er taksator, der vurderer, om opmagasinering er nødvendig.

Se ”Genhusning”.

Stormrådet yder erstatning for skader på dyr, der opdrættes i dambrug. Dambruget skal være omfattet af en lovpligtig brandforsikring for at kunne få erstatning fra Stormrådet.

Se "Brandforsikring".

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da det er undtaget fra erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 6 og 7.

Se "Negativlisten".

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1.

Dette indebærer, at skaden skal indtræde på tidspunktet for stormfloden eller oversvømmelsen eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Der kan heller ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af påvirkning af salt hidrørende fra oversvømmelse.

Rent forebyggende foranstaltninger kan ikke erstattes, heller ikke selv om undladelse af at iværksætte dem kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning.

Se "indirekte tab"

Der ydes ikke erstatning for driftstab, da det anses som værende et indirekte tab, som er undtaget i lov om stormfald og stormflod § 4, stk. 2.

Se "Indirekte tab".

Der ydes erstatning for eget arbejde i forbindelse med oprydning og rengøring.

Derudover kan skadelidte vælge at omregne udbedringen af godkendte skader til eget arbejde.

Private

Hvis private skadelidte selv udfører rengøring og oprydning, ydes der erstatning med 80 kr. pr. time, og beløbet er ikke skattepligtigt.

Vælger skadelidte selv at udbedre skaden, omregnes håndværkertimer til egne timer med en timesats på 80 kr. Omregningen sker på baggrund af de håndværkertimer, taksator har opgjort i taksatoropgørelsen.   Skadelidte får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have haft for samme arbejde. Udgifter til materialer omregnes ikke, men erstattes med det beløb, som fremgår af taksatoropgørelsen.

Da de 80 kr. i timen er mindre end den professionelle håndværkers løn, betyder omregningen, at erstatningen for udbedring af bygningsskader bliver forholdsmæssigt mindre ved eget arbejde. Arbejde, der skal udføres af en autoriseret håndværker, kan kun omregnes til eget arbejde, hvis skadelidte selv er autoriseret indenfor pågældende håndværk.

Erhvervsvirksomheder

Ved skader på erhvervsvirksomheder erstattes med udfaktureringstaksten for virksomhedens ansattes eget arbejde. Det betyder, at erhvervsdrivende, som anvender eget personale til rengøring og oprydning, får erstattet den ansattes arbejdsløn, der beregnes som det tab (udfaktureringstaksten), som virksomheden lider ved, at medarbejderne gør rent og ikke udfører det arbejde, som de er ansat til.

Vælger en virksomhed selv at udbedre egne skader inden for virksomhedens eget funktionsområde, fakturerer virksomheden "sig selv" og benytter denne faktura som dokumentation. Derefter ydes erstatning i henhold til den godkendte opgørelse.

 

Se også "Beskatning af eget arbejde", "Skadesbegrænsning" og "Timeløn".

Stormrådet yder erstatning for skader på el-installationer.

Se "Kortslutning" og "Lovliggoerelsesomkostninger"

Erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Der ydes erstatning for skader, som er indtrådt direkte i forbindelse med en stormflod eller en oversvømmelse.

Direkte tab/skade:

Stormrådet yder erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod (saltvand) eller oversvømmelse fra sø eller vandløb (ferskvand) på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig brandforsikring. Skaden skal indtræde på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den beskadigede bygning/bygningsdele og løsøret skal have været i direkte berøring med vandet.

Indirekte tab:

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, som for eksempel huslejetab, omkostninger til rådgiver herunder advokat mv. 

Der ydes heller ikke erstatning for skader på nedenstående:

 1. Fast ejendom og løsøre, som i almindelighed kan forsikres mod skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer
 2. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade
 3. Løsøre i kældre og rum under terræn
 4. Jord
 5. Saltskadede afgrøder
 6. Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 7. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 8. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign
 9. Haveanlæg og løsøre placeret i haven
 10. Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 11. Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri
 12. Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 13. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 14. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 15. Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug
 16. Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn.
 17. Penge, smykker og tilsvarende erstattes ikke. For så vidt angår smykker, gælder det alle smykker ligegyldig hvordan de er udformet og hvilket materie de har.

 

Principper for erstatningsopgørelsen

Erstatningsberegningen for bygninger og løsøre tager udgangspunkt i de almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Helårsejendomme og fritidshuse

Nyværdien, hvor der sker afskrivning i henhold til Stormrådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller).

Erhvervsejendomme:

Nyværdien, med mindre ejendommen inden skaden indtræder, var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved en værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien (fx slid, alder mv) ydes der en forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på baggrund af den tilstand ejendommen var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller lignende. Værdiforringelsen sker ikke på baggrund af afskrivningstabellerne.

Privat løsøre:

Nyværdien med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøret er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre:

 1. Råvarer, dagsværdien; den værdi løsøret havde inden skaden
 2. Færdigvarer, den pris man kunne have fået ved almindeligt salg, inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignede.
 3. Inventar og driftsudstyr, nyværdien, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdien
 4. Genfremstilling af originale modeller/tabte data, fremstillingspriser.

Såfremt det ikke er muligt at genanskaffe det beskadigede løsøre, beregnes erstatningen ud fra fremstillingsprisen for et nyt og tilsvarende produkt. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det ville have kostet at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende erstattes ikke.

 

Typer af kontant erstatning

 

Eget arbejde

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med genopbygning af en ejendom. Der kan udbetales kontanterstatning til fri rådighed for skadelidte ved at omregne erstatningen til "eget arbejde". Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skadesudbedringer kun kan udføres af autoriseret håndværker.

Læs mere herom under ”kontanterstatning”

 

Udbetaling af erstatning uden dokumentation for genanskaffelse

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation. Læs mere herom under ”kontanterstatning”

 

Udbetaling af erstatning som et kontant beløb.

Ønsker man ikke ar få udbedret skaderne på bygningen eller at genopføre huset på ny, så er det muligt at få en kontanterstatning.  Læs mere herom under ”kontanterstatning”                                                             

Erstatning for løsøre (indbo, møbler osv.) kan udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Se også "Brandforsikring", "Nedsat erstatning", "Overdragelse af erstatning", "Udbetaling" og "A conto".

Erstatning udbetales på baggrund af en faktura udstedt af en momsregistreret virksomhed. Fakturaen udstedes til skadelidte, og den skal indeholde en specifikation af det arbejde, der er udført, og skal som minimum omfatte:

 1. tidspunktet for arbejdets udførelse og afslutning
 2. specifikation af arbejdet / arbejdsydelsen
 3. angivelse af materialeforbruget

Derudover skal fakturaerne indeholde de af SKAT krævede oplysninger:

 1. Udstedelsesdato (fakturadato).
 2. Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen. 
 3. Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer. 
 4. Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse. 
 5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser. 
 6. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. 
 7. Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 8. Gældende afgiftssats.
 9. Det afgiftsbeløb, der skal betales.

Kravene til fakturering fremgår af § 58 i bekendtgørelse nr. 808 af 30/06/2015.

Se også "Udbetaling".

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for flytteudgifter medmindre:

- at skadelidte er berettiget til genhusning, samt

- at skadelidte har været genhuset i perioden, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 3.

I tilfælde, hvor skadelidte har været genhuset i eget sommerhus, vil ordningen dække skadelidtes flytte- og opmagasineringsudgifter.  Skadelidte vil dog ikke få dækket udgifter til genhusning i eget sommerhus som fx ekstra forbrug af strøm mv.

Læs mere om genhusning i eget sommerhus under ”Genhusning”

Se ”Container” og ”Indirekte tab”.

Skader, der er anmeldt senere end 2 måneder efter, skaden er indtruffet, behandles ikke

I tilfælde, hvor skaden er anmeldt for sent, og skadelidte er uden skyld i denne forsinkelse eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde (fx sygdom, psykiske tilstand eller lignede) - og dette kan sandsynliggøres i tilstrækkelig grad - kan der undtagelsesvis ses bort fra anmeldelsesfristen, og sagen kan behandles i realiteten.

Se "Anmeldelse af skader efter oversvoemmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod"

Der ydes ikke erstatning for forbedringer.

Se også "Genanskaffelsesprincip", ”Erstatning”.

Forsikring & Pensions to fordelingsvejledninger bliver anvendt til at afgrænse bygning, løsøre og landbrug. Se "Fordelingsvejledning" (2007) og "Bygningsforsikring – Landbrug" (2004)

Fordelingsvejledningerne her kan ses her:

Fordelingsvejledning 2007 og Bygningsforsikring - Landbrug 2004

 

Se "Begrænsning af skader".

For yderligere information om forebyggelse kan du se på Stormrådets side om "Varsling og forebyggelse".

Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis bygningen er:

- forkert konstrueret

- udført forkert

- der er anvendt uegnede materialer

- dårligt vedligeholdt

- manglende tilsyn som har været medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet.

Der kan også ske nedsættelse eller bortfald, såfremt nævnte forhold  har medført, at skaden har fået et større omfang, end den ellers ville have fået. Dette fremgår af stormflodslovens § 7.

Se "Nedsat erstatning".

Der ydes erstatning for skader fra stormflod og oversvømmelse fra søer og vandløb. Netop disse skader er det ikke almindeligvis muligt at forsikre sig imod. Det skal dog bemærkes, at der ikke ydes erstatning for skader, som bliver dækket af en forsikring, fx pr. kulance eller som det i almindelighed, er muligt at forsikre sig imod.

For at være berettiget til erstatning skal det beskadigede været omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se "Brandforsikring", "Andre forsikringer", "Forsikringsordninger", "Anmeldelse af skader efter oversvoemmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod"

Der ydes ikke erstatning for skader på fast ejendom og løsøre, herunder campingvogne, både m.v., hvor det er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

 

En kaskoforsikring er en forsikring, der dækker alle skader på motorkøretøjer, campingvogne og trailere. Kaskoforsikringen omfatter normalt også skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

 

Særligt om både

Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet er undtaget fra erstatning i medfør af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2.

Familiens basisforsikring eller indboforsikring omfatter ofte småbåde men disse er ikke omfattet af ordningen.

Lystfartøjsforsikringen er en særlig ansvars-, ulykkes - og kaskoforsikring. Der kan være en tidsbegrænsning af dækningen fra 1. april – 15. november, eller det kan aftales særskilt, at forsikringsaftaleperioden gælder for hele året.

Der kan være forskel på, om en lystfartøjsforsikring omfatter skade på løsøre. Hvis ikke løsøret er dækket af denne særlige forsikring, kan løsøret være dækket af indboforsikringen, men undtaget ordningen .

Se også "Både og joller", "Campingvogn" og "Trailer".

Forældelseslovens forældelsesfrist på 10 år, jf. lovens § 5, stk. 1, nr. 3, finder anvendelse på de stormflodsafgørelser, hvor skadelidte har fået tilkendt erstatning. Regler om afbrydelse af forældelse og foreløbig afbrydelse af forældelse er indeholdt i forældelseslovens kapitel 5 og 6.

Eksempler

Nedenstående er eksempler på forældelsesfristernes beregning i stormflods- og oversvømmelsessager:

Eksempel 1

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-puljen den 1. maj 2014 på 200.000 kr. Skadelidte har på baggrund af indsendte regninger den 1. maj 2015 for udført arbejde fået udbetalt erstatning på 100.000 kr. Retskravet på resterstatningen på 100.000 kr. forældes den 1. maj 2024.

Eksempel 2

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-puljen den 29. marts 2013 på 200.000 kr. Skadelidte har den 29. marts 2014 indsendt regninger for udført arbejde og den 29. januar 2015 yderligere regninger på i alt 150.000 kr.

Retskravet på resterstatningen på 50.000 kr. forældes 29. marts 2023.

Eksempel 3

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-puljen den 30. marts 2014 på 200.000 kr. Skadelidte har ikke indsendt regninger for udført arbejde eller rettet henvendelse til sit forsikringsselskab. Kravet forældes den 30. marts 2024.

Eksempel 4

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-puljen den 28. februar 2014 på 200.000 kr. Kravet forældes derfor som udgangspunkt den 28. februar 2024. Skadelidte anlægger imidlertid en retssag mod Stormrådet, som afsluttes med forlig. Det medfører, at den 10 årige forældelsesfrist afbrydes ved sagsanlægget, jf. forældelseslovens § 16, stk. 1. Der løber en ny 10 årig forældelsesfrist fra den dag, der indgås forlig, jf. § forældelseslovens 19, stk. 1 og stk. 3.

Eksempel 5

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-puljen den 15. august 2013 på 200.000 kr. Skadelidte indsender regninger til Stormrådet for udført arbejde den 15. december 2013 på 100.000 kr. Skadelidte kontakter Stormrådet med henblik på at få oplyst forældelsesfristen for resterstatning den 15. marts 2015. Forældelsesfristen for skadelidtes retskrav på erstatning på 100.000 kr. forældes den 15. august 2023. Det er således uden betydning for forældelsesfristen, at skadelidte henvender sig til Stormrådet.

Der ydes erstatning for madvarer i køleskab eller i fryser, som har været i direkte kontakt med udefrakommende vand i forbindelse med en stormflods- eller oversvømmelsesskade.

Der ydes derimod ikke erstatning, hvis skaden skyldes en kortslutning eller strømafbrydelse og madvarerne på den baggrund er blevet fordærvede eller gået til grunde.

Se "Kortslutning".

Se "Senere skader", "Umiddelbart indtrådt skade" og "Indirekte tab".

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod opgøres til nyværdien for en tilsvarende genstand med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

Er genanskaffelse af løsøre ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

Skadelidte kan få erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, hvis det vurderes, at skadelidte skal genhuses som følge af en stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Rimelige omkostninger til genhusning kan omfatte omkostninger til midlertidige foranstaltninger på skadestedet fx opstilling af barak/skuevogn og opsætning af køkken/bad.

Det er et krav for at modtage erstatning til genhusning, at skadelidte har et reelt behov for genhusning, hvilket vil sige, at skadelidtes bolig ikke er beboelig, mens skaderne udbedres. Det er ligeledes et krav, at skadelidte har sin folkeregisteradresse på ejendommen.

Hvis skadelidte vælger ikke at blive genhuset, på trods af at skadelidte er berettiget hertil, vil det medføre, at skadelidte heller ikke er berettiget til erstatning for flytning og opmagasinering af indbo.   

Eksempel herpå: Skadelidte er berettiget til at blive genhuset, men vælger at blive boende på husets 1. sal, mens skaderne i stueetagen bliver udbedret. I dette tilfælde kan skadelidte ikke få erstattet udgifter til opmagasinering af indbo fra stueetagen, idet skadelidte ikke har været genhuset. Den 10. november 2014 afgjorde Stormrådet ovennævnte sag.

 

Hvis skadelidte har mulighed for at bo i eksempelvis eget sommerhus, eller er genhusning finansieret af kommunen eller andre, er skadelidte ikke berettiget til erstatning for omkostninger til selve genhusningen, mens omkostninger til opmagasinering og flytning dækkes.

Erstatning til genhusning, herunder eventuel opmagasinering og flytning må ikke samlet overstige 12.000 kr. pr. måned. Det er et krav for at opnå betaling af udgifter til genhusning, at denne strækker dig ud over 1 måned. Er genhusningen kortere end 1 måned, må skadelidte selv betale udgiften.

Der ydes ikke erstatning for skader på haveanlæg samt for oprydning af disse efter stormflod og oversvømmelse fra søer og vandløb. Dette fremgår af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 9.

Med et haveanlæg menes der for eksempel, plæner, planter, træer og buske. Herudover omfatter det også hegn, stensætninger, belægninger, belysning, springvand og anden udsmykning samt flagstænger, legeredskaber, drivehuse, legehuse, pavilloner, overdækninger og terrasser, der ikke er i umiddelbar forlængelse af eller deler fundament med bygningen.

I forbindelse med vurderingen af, om der er tale om et haveanlæg i en erhvervsvirksomhed, skal der anlægges en vurdering af arealets anvendelse. Udenomsarealet på en campingplads, som anvendes til at slå telt op på, vurderes således ikke som et haveanlæg.

Terrasser:

Afgørelsen af om en terrasse er et haveanlæg afhænger bl.a. af, om terrassen er en integreret del af bygningen eller en selvstændig konstruktionsdel.

Er en terrasse en integreret del af bygningen, ligger den i umiddelbar forlængelse af bygningen, eller deler fundament med denne.

Såfremt terrassen ikke kan anses som en integreret del af bygningen, skal den være selvstændigt brandforsikret som en bygning for, at skader på den kan dækkes af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Se også "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på havne- og kajanlæg. Dette fremgår af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Erstatning ydes på bygninger på en havn samt på løsøre på et havneareal, bortset fra når det er placeret på havne- eller kajanlæg.

Se også "Negativlisten".

Det ydes erstatning for skader på hegn, hvis dette er omfattet af en brandforsikring og betragtes som en del af bygningen.

Hvis hegnet ikke er en del af bygningen men en del af et haveanlæg, kan der ikke ydes erstatning, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 9.

Se også "negativlisten".

Bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug, ydes der ikke erstatning for dyr, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 15.

Se også "direkte skade".

Der ydes erstatning for skader på hårde hvidevarer.

Er de beskadigede hårde hvidevarer installeret i en kælder eller andet rum under terræn, kan der ydes erstatning, hvis de tilhører ejendommens ejer, er installeret og naturligt indgår som en integreret del af bygningen samt er omfattet af en brandforsikring.

Hvis beskadigede hårde hvidevarer placeret i en kælder eller rum under terræn ikke er tilsluttet, betragtes de som løsøre og erstattes ikke.

Se også "Levetidstabel" og "Løsøre".

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab. Indirekte tab er de tab, som skadelidte har efter stormflodens indtræden, men som enten ikke har den tidsmæssige nødvendige sammenhæng eller, hvor tabet ikke er en direkte følge af stormfloden.

Eksempelvis ydes der ikke erstatning for driftstab, huslejetab, advokatudgifter (og lignede), flytteomkostninger, opmagasinering og renteudgifter.

Se også "direkte tab" og ”erstatning”

Der ydes ikke erstatning for skader på jord. Her henses særligt til jordens bonitet (afkastningsevne). Jord er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 4.

Ved skader på jord menes der forringelse af jordens afkastningsevne, bortskylning af jord eller forringede muligheder for råstofindvinding.

Der ydes derfor ikke erstatning for skader på græsarealer og diger, der er udført af jord. Skader på afgrøder er derimod omfatter af stormflodsordningen, hvis de er brandforsikret. 

Se også "erstatning" og "negativlisten", ”afgrøder”.

Skadelidte kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabets afgørelser.

Det er en betingelse, at skadelidte først skriftligt har henvendt sig til forsikringsselskabet og forsøgt at få afgørelsen ændret.

Skadelidte kan klage ved at udfylde og indsende et klageskema til Stormrådet med relevante bilag. Klageskemaet findes på Stormrådets hjemmeside. Stormrådet skal have modtaget klagen senest 8 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet sin endelige afgørelse.

Der ydes ikke erstatning for skader forårsaget af opstuvning af kloakvand alene. Opstuvet kloakvand vil normalt være dækket af en forsikring.

Det er op til taksator at vurdere skadesårsagen, og herefter vil forsikringsselskabet afgøre, om skadelidte er berettiget til erstatning.

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning" og "Forsikring".

I nogle sager kan der være tale om konkurrerende skadesårsager. Det betyder, at man ikke med sikkerhed kan afgøre, om skaden stammer fra en eller flere forskellige hændelser, som skete samtidig eller næsten samtidig. For eksempel kan der ske opstuvning af kloakvand samtidig med en oversvømmelse fra stormflod eller fra et vandløb eller en sø. Det er op til taksator at vurdere skadeårsagen.

Herefter er det op til forsikringsselskabet at afgøre, om en skade er dækket af forsikringen, eller er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen og dermed kan berettige skadelidte til erstatning.

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Anmeldelse af skader efter oversvoemmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod".

Der ydes ikke erstatning for udgifter til konsulentbistand eller advokatbistand.

 

Eget arbejde

Det er en forudsætning for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen, at man genopfører eller genanskaffer det beskadigede.

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med genopbygning af en ejendom. Der kan i den forbindelse udbetales e n omregnet kontanterstatning til skadelidte. Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skader kun kan udføres af autoriseret håndværker.

Ved beregning af denne type kontanterstatning (eget arbejde) omregnes antallet af håndværkertimer til egne timer à 80 kr. pr. time med et tillæg på 25 % af timetallet. Erstatningen for udgifter til materialer forbliver den samme, når den udbetales som kontanterstatning.

En omregning til kontanterstatning kan medføre reduktion af erstatningens størrelse, da håndværkertimer er væsentligt dyrere end omregningen til 80 kr. pr. time + 25 %.

Betingelsen for at omregne erstatningen er, at skadelidte enten foreviser en ubehæftet tingbogsattest eller, at samtlige rettighedshavere (panthavere mv.) giver samtykke til dette.

Udbetaling uden dokumentation

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for udbedring af skader, når den enkelte entreprisekategori (fx som maler eller tømrer post) ikke overstiger 40.000 inkl. moms.

Der kan maksimalt udbetales poster uden dokumentation op til 80.000 kr.

Før at der kan udbetales uden dokumentation, så kræver det, at man har samtlige rettighedshaveres (panthavere mv.) accept.

Kontanterstatning

Ønsker man ikke at få udbedret skaderne på bygningen eller at genopføre huset på ny, så er det muligt at få en kontanterstatning. Kontanterstatning opgøres til bygningens dagsværdi umiddelbart inden skaden indtræder. Dagsværdien er nyværdien med fradrag af slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende bygning eller bygningsdel umiddelbart forinden skaden.

Såfremt skadelidte allerede har fået udbetalt erstatning til udbedring af skader, så er det ikke muligt at ændre erstatningen til en kontanterstatning.  

Det er en forudsætning for at få kontanterstatning, at samtlige skadelidtes rettighedshavere (panthavere mv.) accepter dette.  

Se også "Pant" og "Eget arbejde".

Der ydes ikke erstatning for de følgeskader, som en kortslutning medfører. Følgeskader kan f.eks. være erstatning for fordærvede madvarer i køleskab eller fryser.

Skader på selve det kortsluttede apparat erstattes, med mindre skaden er dækket af anden forsikring f.eks. en elskade-, kortslutnings- eller elektronikforsikring.

Se "Frostvarer", "Hårde hvidevarer", "Indirekte tab", "Strømsvigt" og "Andre forsikringer".

For at få erstatning fra stormflodspuljen gælder følgende kriterier:

 1. Skaden er ikke dækket af en forsikring. 
 2. Stormrådet skal have erklæret stormflod i det område, hvor skaden er sket. Dette vil bl.a. fremgå at Stormrådets hjemmeside.
 3. Skaden skal være sket i forbindelse med eller som en umiddelbar følge af stormfloden.
 4. Der skal være tegnet en gyldig brandforsikring for det beskadigede.

Der kan herudover være andre forhold, som kan have betydning i den konkrete sag.Skader efter stormflod anmeldes til forsikringsselskabet inden 2 måneder efter skadens opståen.

Se også "Anmeldelse af skader efter oversvoemmelse", "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Forsikring", "Erstatning", "Skadelidtes pligter", "Oversvømmelse" og "Stormflod".

Der ydes ikke erstatning for løsøre i kældre og i rum under terræn. Dette gælder også for løsøre anbragt i den del af et kælderrum, der er over terræn. Årsagen til dette er, at løsøre i kældre og rum under terræn er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 3.

Hvorvidt en kælder er registeret som beboelse er ikke afgørende for, om der er tale om en kælder eller rum under terræn. I vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på, om gulvniveauet i husets nederste etage ligger under det lavestliggende terræn på grunden.

Se også "Løsøre" og "negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 7.

 

Se også "dige", "haveanlæg" og "negativlisten".

Se "Afgrøder" og "Jord".

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod opgøres til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Afskrivninger foretages konkret, herunder ved hjælp af Stormrådets afskrivningstabeller i det omfang genstande er omfattet af disse. Tabeller er opstillet med en forventet værdiforringelse i relation til genstandens alder. Hvis en genstand ikke omfattes af en afskrivnings (-og levetids)tabel, opgøres skaden på denne til nyværdi.

Spørgsmål til levetidstabeller og afskrivninger, skal rettes til forsikringsselskabet.

Se også "Værdiforringelse", "Udsat miljø", "Erstatning" og "Afskrivning"

Den juridiske betegnelse for løsøre er: "flytbare fysiske formuegenstande", dvs. møbler, indbo, maskiner, inventar, varelagre m.v.

Ved skader på løsøre skal skadelidte som udgangspunkt gemme de beskadigede genstande, så skadens omfang og værdien kan vurderes af en taksator. I særlige tilfælde kan det aftales, i stedet at fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. Særlige tilfælde omfatter f.eks. skader på fødevarer og løsøre, der er skyllet bort.

Skadet løsøre kan normalt bortskaffes, når dette har været gennemgået og vurderet af forsikringsselskabets taksator.

Privat løsøre opgøres til nyværdien med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøre er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre opgøres på følgende måde:

- Råvarer, dagsværdien; den værdi løsøret have inden skaden

- Færdigvarer, den pris man kunne have fået ved almindeligt salg inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignede.

- Inventar og driftsudstyr, nyværdien, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdien

- Genfremstilling af originale modeller/tabte data, fremstillingspriser.

Se også "Afskrivning", "Bygningsdele", "Fordelingsvejledning", "Manglende dokumentation" og "Skadelidtes pligter".

Der ydes erstatning for forøgede byggeomkostninger, som skyldes krav fra bygningsmyndigheder på baggrund af ændret regelgrundlag. Ved ændret regelgrundlag menes der nye krav i miljølovgivningen, byggelovgivningen og nye regler i bygningsreglementet. Nye krav i en lokalplan er ikke omfattet.

Lovliggørelsesomkostninger kan fx være krav om tegninger til en ny bygning ved totalskade, lovliggørelse af kloakforhold eller udskiftning af gamle elinstallationer ved skade på disse.

Eksempel 1

Stormrådet har i en klagesag på et rådsmøde den 6. marts 2009 givet klager medhold i, at der kunne opnås erstatning for udgifter til nye tegninger fra en tegnestue og byggetilladelse, da disse ansås for lovliggørelsesomkostninger.

Eksempel 2

Stormrådet har i en klagesag den 16. oktober 2014 givet klager medhold i, at stormflodsordningen skulle dække lovliggørelsen af kloakforholdet i forbindelse med genopførelsen med et totalskadet hus. Stormrådet lagde vægt på, at udgifterne til lovliggørelsen fulgte af et ændret retsgrundlag. Herudover var lovliggørelsen en forudsætning for, at få en byggetilladelse til at genopføre sommerhuset.

Der ydes ikke erstatning for forbedringer.

Se også "Forbedringer".

Der ydes som udgangspunkt erstatning for udbedring af skade op til nærmeste naturlige afgrænsning som f.eks hjørne, niveauspring eller materialeskift.

Hvis udbedring af en skade medfører en forbedring, vil skadelidte selv skulle betale forbedringen værdi.

Se også "Indirekte tab" og "Umiddelbart indtrådt skade".

Det påhviler skadelidte at dokumentere, at vedkommende har lidt et tab som følge af den umiddelbare indtrådte hændelse (stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller sø). Skadelidte skal enten gemme de beskadigede genstande, fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. Dette også for at få en korrekt vurdering af skadens værdi og omfang.

Forsikringsselskabet kan afvise skader, som ikke kan dokumenteres.

Se også "Løsøre", "Taksering" og "Skade på genstande uden økonomisk værdi".

Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har forsøgt at begrænse skaden.

Dette kan være tilfældet, hvis skadelidte f.eks. er vidende eller bør være vidende om stormflods- eller oversvømmelsesskaden, men intet har foretaget sig for at begrænse skaden. Her er typisk tale om manglende udpumpning af vand og affugtning/udtørring i bygning. Det kan også være tilfældet, hvor skadelidte kunne have begrænset skaden ved at fjerne løsøregenstande fra gulvet.

Se også "Skadelidtes pligter", "Nedsat erstatning".

Der ydes kun erstatning til fast ejendom og løsøre, som er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Det er matriklen (matrikelnummeret), der afgrænser, hvilket område den afgiftspligtige brandforsikring dækker.

Skader på fast ejendom, der befinder sig uden for matriklen, vil derfor ikke være omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring og erstattes derfor ikke.

Se også "Brandforsikring" og "Campingvogn".

Middeltidshændelsen (MT-vandstand) bruges ved vurderingen af, om der skal erklæres stormflod og er den vandstand, der statistisk set forventes at indtræffe inden for en vis tidsperiode.

Stormflod, er karakteriseret ved at være en hændelse, der statistisk set indtræffer sjældnere end hvert 20. år, i et givet område. Belutningen om hvorvidt der skal erklæres stormflod, foretages af Stormrådet på baggrund af Kystdirektoratets og DMI's udtalelser samt Kystdirektoratets højvandsstatistikker.

Definitionen af stormflod betyder, at en hændelse der statistisk indtræffer hvert 19. år ikke er omfattet af Stormrådets ordning, mens en hændelse der statistisk indtræffer hvert 21. år vil være omfattet.

Se også "Stormflod".

Der ydes ikke erstatning for skade på moler, fordi disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. stk. 2, nr. 7.

Se "Bro", "Dige", "Kystsikring" og "negativlisten".

Erstatning opgøres på private bygninger og løsøre inkl. moms.

Erstatningsudbetaling til virksomheder, som er registreret i CVR (Centrale Virksomheds Register) er ekskl. moms.

I de tilfælde hvor en virksomhed er delvis momsregistreret, beregnes erstatningen med afsæt i den procentuelle momssats.

Se også "Erstatning".

Der ydes ikke erstatning for skader på motorkøretøjer. Det skyldes, at det er muligt at tegne kaskoforsikring, der dækker skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

Der ydes heller ikke erstatning i de tilfælde, hvor kaskoforsikringen ikke omfatter skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, fordi det er muligt (evt. i et andet forsikringsselskab) at tegne en kaskoforsikring, som medtager dækningen.

Se også "Campingvogn", "Traktor", "Truck", "Trailer og "Forsikringsordninger".

I visse tilfælde kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.

Det gælder for bygninger opført på et sted, hvor der er særlig stor risiko for skader forårsaget af stormflod, bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplan, bygningens forkerte konstruktion, løsøre anbragt i ovennævnte bygninger, dårlig vedligeholdelse og manglende begrænsning af skaden. Nedsat erstatning er nærmere reguleret i stormflodslovens § 7.

Se også "Forkert konstruktion" og "Skadelidtes pligter".

Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af en nedstyrtet klint eller skrænt. Det følger af lov om stormflod og stormfald, at skader skal være direkte forårsaget af stormflod eller oversvømmelse, jf. lovens § 4, stk. 1. Skader forårsaget af en nedstyret klint eller skrænt vurderes som et indirekte tab, der ikke kan ydes erstatning for, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2.

Se stormrådets afgørelse fra den 5. september 2014 samt afgørelse fra den 17. juni 2014.

Se også "Indirekte tab".

I stormflodsloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i stormflodslovens § 4, stk.2.

I følge negativlisten ydes der ikke erstatning for skader på:

1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

3) Løsøre i kældre og rum under terræn.

4) Jord.

5) Saltskadede afgrøder.

6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

9) Haveanlæg og løsøre placeret i haven.

10) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

11) Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

12) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

13) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

14) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

15) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

16) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn

Se "Erstatning".

Nytteværdien er den værdi, en genstand (bygningsdel eller løsøre) kan have for en given person.

Taksator tager hensyn til nytteværdien ved opgørelsen af skaden.

Forsikringsselskabet træffer afgørelse om, hvorvidt nytteværdien er nedsat. Her lægges vægt på, hvilken nytte skadelidte kunne have haft, og hvor længe skadelidte kunne have benyttet genstanden, hvis stormfloden eller oversvømmelsen ikke var indtrådt.

Se også "Taksering" og "Værdiforringelse".

Der ydes ikke erstatning for omkostninger til opmagasinering og opbevaring, da udgifter hertil anses som et indirekte tab.

Såfremt skadelidte er genhuset, vil omkostningerne til opmagasinering og flytning af indbo være dækket, dog inden for den samlede ramme på maksimalt 12.000 kr. pr. måned, og kun hvis genhusningen varer mere end 1 måned.

Se også "Indirekte tab" og "Genhusning"

Der ydes ikke erstatning for skader sket som følge af opstuvet kloakvand, da dette betragtes som en indirekte skade.

I særlige tilfælde kan der være tale om skader efter, at opstigende vand fra kloakken og havvand eller vand fra et vandløb eller en sø er blandet sammen. Sådanne skader kan der efter en konkret vurdering ydes erstatning for. Det er op til taksator at vurdere, hvad årsagen til skaden har været.

Se "Kloakvand", "inddirekte tab", "direkte skade" og "Konkurrerende skadesaarsager"

Det er muligt at overdrage erstatning til en anden . Dette kaldes også transport. Forsikringsselskabet skal modtage en skriftlig erklæring fra skadelidte, hvor det skal fremgå, at erstatningen kan udbetales til en anden end skadelidte.

Skadelidte kan i forbindelse med salg af sin ejendom videreoverdrage sin ret til erstatning. Det er dog en forudsætning, at dette fremgår af købsaftalen eller anden lignende aftale.

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været oversvømmelse fra vandløb og sø på baggrund af konkrete anmeldelser. Det betyder, at en skade skal anmeldes til - og behandles af – Stormrådet, før det er muligt at sige, om det skadede i den enkelte sag er berettiget til erstatning. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra Naturstyrelsen.

Stormrådet kan vælge at få foretaget foreløbige vurderinger af voldsomme regnhændelser. Disse foretages af Naturstyrelsen i tilfælde af, at en regnhændelse har givet mere end 50 mm nedbør på et døgn et eller flere steder i landet. Naturstyrelsens umiddelbare vurderinger offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. En umiddelbar vurdering giver ikke adgang til erstatning fra Stormrådet, men kan hjælpe skadelidte og forsikringsselskaber med at vurdere, om der er områder, hvor der er sandsynlighed for erstatning af skader på grund af oversvømmelser fra søer og vandløb.

Anmeldelse

Det første skridt er at anmelde skaden som en forsikringsskade til forsikringsselskabet. Hvis selskabet afviser at dække via den gældende forsikring (det sker normalt), kan skaden herefter anmeldes som en stormflods- eller oversvømmelsesskade, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Forsikringsselskabet sørger for, at skadelidte modtager information om, hvordan anmeldelse skal ske.

Læs mere om oversvømmelse fra vandløb og sø under "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse".

Om oversvømmelser fra havet se "Stormflod".

Se også ”Regn og regnvand".

Se "Timeløn".

Der ydes erstatning til den, der taber ved, at en given ting forringes eller går til grunde, herunder også panthavere eller andre rettighedshavere.

Se også "Overdragelse af erstatning".

Ved partielle eller delvise skader fastsættes erstatningen til det beløb, som det vil koste at reparere den beskadigede genstand. Erstatningen kan ikke overstige genanskaffelsesværdien.

Se også "Erstatning".

Når der gives erstatning i en sag om oversvømmelse fra vandløb eller sø eller på grund af stormflod, registreres der en forhøjelse af selvrisiko på alle bygninger, som er omfattet af samme brandforsikring som den, der danner grundlag for erstatningen fra stormflods- og oversvømmelsesordningen

Den forhøjede selvrisiko registreres i BBR.

Se "BBR" og "Selvrisiko".

Skader forårsaget direkte af regn og regnvand (herunder terrænvand) er ikke omfattet af Stormrådets ordninger.

Kraftig regn kan dog bevirke, at der opstår ekstrem vandstand i et vandløb eller en sø, som medfører oversvømmelse. Skader, som forårsages af en oversvømmelse, er omfattet af loven, såfremt der er tale om en hændelse, der indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Se også "Oversvømmelse fra vandløb og sø".

Der ydes ikke erstatning for renteudgifter i forbindelse med låntagning til udbedring af stormflods- og oversvømmelsesskader. Renteudgifter til finansiering af udbedring af skader efter stormflod og oversvømmelse anses som et indirekte tab.

Se også "Indirekte tab" og "Udbetaling".

Rustdannelse anses normalt som en indirekte skade, da den typisk opstår senere end det tidspunkt, hvor vandet rammer. Der kan dog i helt særlige tilfælde ydes erstatning for skader efter stormflod eller oversvømmelse, på genstande, som udvikler rust.

Der yders normalt ikke erstatning for sætningsskader, da der ikke er tale om en umiddelbart indtrådt skade, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1 og stk. 2.

Se også "direkte tab" og ”indirekte tab”.

Retten til erstatning for udbedring af stormflodsskader følger ejendommen. Det betyder, at det ved salg af en ejendom er muligt at overdrage retten til erstatning til en ny ejer.

Spørgsmål til salg af ejendom med udbedrede skader efter stormflod skal rettes til forsikringsselskabet.

Se også "Udbetaling" og "Overdragelse af erstatning".

 

Den daglige administration af stormflods- og oversvømmelsesordningen varetages af Stormrådet med bistand fra et sekretariat, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sekretariatet varetager desuden den konkrete sagsbehandling af sager om oversvømmelsesskader fra vandløb og søer.

Se også "Stormrådet".

På Stormrådets hjemmeside findes under "Kontakt" oplysninger om, hvordan man kan komme i forbindelse med Stormrådets sekretariat.

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen er, at selve skaden er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Da en selvforsikret ikke har tegnet den afgiftspligtige brandforsikring, er det ikke er muligt at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fratrækkes en selvrisiko.

Stormflod og oversvømmelse

For skader på ejendomme til helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. ved første skadesbegivenhed, 10 pct. ved anden skadesbegivenhed og 15 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

For skader på fritids- og sommerhuse samt erhvervsejendomme, er selvrisikoen 10 pct. ved første skadesbegivenhed, 15 pct. ved anden skadesbegivenhed og 20 pct. ved tredje og efterfølgende skadesbegivenheder. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr.

For skader på løsøre, er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr.

Den samlede selvrisiko for skader på helårsbolig og løsøre kan maksimalt være 30.000 kr., mens den er kr. 50.000 for fritidshuse inklusive løsøre.

Selvrisikoen for boliger/fritidshuse/ejendomme skal som udgangspunkt beregnes efter den status, de har i BBR-registret. Hvis et fritidshus er anført i BBR-registret som helårsbolig, betales en selvrisiko som på helårshuse. I vurderingen indgår også skadelidtes primære anvendelse af ejendommen.  Forsikringsselskabet anvender Den Offentlige Informations Server www.ois.dk til at indhente oplysninger om ejendomsstatus (registeroplysninger) fra BBR.

Se også "All Risk forsikring", "BBR" og "Udbetaling".

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal ske på selve stormflodstidspunktet eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf for at kunne opnå erstatning.

Det afgørende er, hvornår skaden indtræder, og ikke hvornår den kan konstateres.

I tilfælde, hvor skadernes omfang er større end først antaget, skal skadelidte kontakte forsikringsselskabet, som vil tage stilling til det videre forløb i sagen, herunder om skaden skal gentakseres.

Se også "Følgeskader", "Indirekte tab" og "direkte tab".

Skadelidte er den person eller virksomhed, som har lidt skade.

I forbindelse med stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb er der typisk tale om den person eller virksomhed, som ejer det, som er blevet skadet af vandet.

Det er skadelidte, som har mulighed for at få tilkendt erstatning fra Stormrådet.

Se også "Skadelidtes pligter" og "Pant".

Skadelidte har pligt til at:

- Foretage handlinger til at afværge skaden

- Begrænse skaden (skadesbegrænsning)

- Opbevare skadet løsøre og skadede bygningsdele

Hvad kan man gøre for at afværge skaden

Ifølge stormflodslovens § 7, nr. 4 skal skadelidte foretage "foranstaltninger, som efter forholdende var rimelige for at afværge eller begrænse skaden".

I det omfang det er muligt, bør skadelidte derfor:

- Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.

- Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.

- Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang, der er behov for det.

Hvis det er muligt kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for forebyggende foranstaltninger som eksempelvis udgifter til sikring af bygning eller flytning af løsøre.

Skadesbegrænsning

Efter skaden er sket, har skadelidte pligt til at begrænse skaden. Dette er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning fra Stormrådet og for at undgå følgeskader. Stormrådet yder ikke erstatning for følgeskader. Skadesbegrænsning omfatter oftest at pumpe resterende vand væk, affugte ejendommen samt at rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres. Stormrådet anbefaler, at skadelidte tager kontakt med et professionelt firma, som forestår affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling.

Opbevaring af skadet løsøre og bygningsdele

Når skaden skal gøres op, er det vigtigt at taksator kan se, hvad der er blevet skadet og i hvilket omfang. Skadelidte bør derfor opbevare skadet løsøre og bygningsdele, indtil dette har været besigtiget og vurderet af taksator.

Skadelidte skal huske at tage billeder, hvis det er nødvendigt at renovere eller reparere ødelagte genstande, inden skaden bliver besigtiget. Er der ikke taget billeder, er det meget vanskeligt efterfølgende at dokumentere skadens omfang over for taksator.

Se også "Skadelidte", "Følgeskader", "Affugtning" og "Begrænsning af skader".

Der ydes kun erstatning for dokumenterede økonomiske tab.

Skadelidte har pligt til at begrænse skaden.

Skadelidte, som før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, kan få nedsat erstatningen, eller erstatningen kan helt bortfalde.

Se også "Skadelidtes pligter", "Manglende skadesbegrænsning" og "Begrænsning af skader".

Taksator udarbejder en skadesopgørelse, når han har besigtiget skadestedet. Skadeopgørelsen sendes til skadelidte for godkendelse. Herefter træffer forsikringsselskabet ved stormflod eller Stormrådet (ved oversvømmelse fra vandløb eller sø) den endelige afgørelse om erstatningens størrelse.   

Se "Taksering" og "Erstatning"

Som en undtagelse til princippet om kun at dække direkte skader ydes der erstatning til private  for udgifter til afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelse.

Der ydes erstatning til den nødvendige afrensning på ramte bygninger eller bygningsdele samt løsøre, forudsat afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering af dette løsøre.

Det er op til taksator at vurdere, i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er ligeledes taksator, som vurderer hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige. Taksator kan endvidere vurdere, at det kan være nødvendigt at få en uvildig rådgiver til at besigtige ejendommen som en del af taksators opgavevaretagelse.

Fristen for at anmelde skimmelsvampskade er 9 måneder efter, at der er truffet afgørelse om dækning af skader efter stormfloden.

Se også "direkte tab".

Der ydes ikke erstatning for skader efter skybrud.

Der kan dog ydes erstatning i tilfælde, hvor skybrud har ført til en oversvømmelse fra vandløb eller sø.

Se også "Regn og regnvand" og "Oversvømmelse fra vandløb og sø".

 

Stormflod er oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet. Betingelsen for at en ekstrem høj vandstand kan føre til, at der kan erklæres stormflod, er, at den statistisk indtræder sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Det er forsikringsselskaberne, der behandler skader efter stormflod.

For skader efter oversvømmelser fra sø og vandløb se "Oversvømmelse fra sø og vandløb".

Se også "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Skadelidtes pligter" og "Erstatning".

Stormrådet udpeges af Erhvervs- og Vækstministeren og består af en uafhængig formand samt 8 medlemmer, som repræsenterer kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og forbrugere. Rådet afholder møder efter behov.

Stormrådet fungerer som tilsyns- og klagemyndighed i forbindelse med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormrådets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men de kan indbringes for domstolene.

Du kan læse mere om Stormrådet under "Om Stormrådet".

Se også "Klage", "Sekretariat for Stormrådet", og "Stormflod".

Der ydes ikke erstatning for skader, som er forårsaget af strømsvigt.

Se også "Kortslutning".

Der ydes erstatning til rimelige strømudgifter i forbindelse med affugtning og nødvendige strømudgifter i forbindelse med udbedring af skaderne.

Der ydes ikke erstatning for ekstraudgifter til opvarmning eller lign. af den beskadigede ejendom.

Se også "Affugtning"

Forsikringsselskabet, hvor det beskadigede er brandforsikret, har ansvaret for, at der foretages taksation i sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Taksator besigtiger skaderne og udarbejder en skadesopgørelse, som skadelidte skal underskrive, eventuelt med bemærkninger. Taksator sørger for at indsende opgørelsen til forsikringsselskabet. I sager om skader efter stormflod gennemgår selskabet opgørelsen og træffer med udgangspunkt heri afgørelse om erstatning og dennes størrelse. I sager om skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer er det Stormrådet, der træffer afgørelse om erstatning.

Se også "Skadesopgørelse", "Byggeledelse" og "Registrering".

Vand der samler sig i terrænets lavninger er ikke omfattet af oversvømmelsesordningen uanset nedbørsmængden.

Se "Regn og regnvand"

I tilfælde, hvor ansatte i en virksomhed har brugt tid på oprydning og rengøring efter stormflod og oversvømmelse, erstattes timelønnen (nettolønnen inkl. sociale ydelser) for de pågældende medarbejderes arbejdsindsats.

Der sker ikke identifikation mellem skadelidte og skadelidtes erhvervsvirksomhed. Dvs. i tilfælde, hvor skadelidte og håndværkeren, som udfører håndværksarbejdet, er samme person, fastsættes erstatning efter de normale regler - enten som "eget arbejde" eller efter normale håndværkspriser.

Se også "Eget arbejde".

Det er muligt at få sin erstatning som en totalskadeerstatning (restværdierstatning), såfremt nedenstående er opfyldt:

- Skadesprocenten overstiger 50 % af bygningens nyværdi,

- Udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt,

- Der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning, og

- Opførelsen af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlig forhold forhindrer dette.

Det er kun muligt at få udbetalt totalskadeerstatning, såfremt ejendommen ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet,  hvor skaden skete.

Ved beregning af en totalskade medtages kun de beskadigede dele af bygningen. Skadesprocenten bliver beregnet som en procentmæssig andel af den samlede beregnede udgift til genopførelse af en ny og tilsvarende bygning.

Der er i praksis stor forskel på, hvordan skadesprocenten udregnes, og den erstatning, man konkret opnår. Fx vil en væg, hvor malingen er ødelagt på halvdelen af denne, alene indgå i skadegradsberegningen med malerarbejde svarende til en halv væg. Når skaden på væggen herefter skal udbedres, vil malerarbejdet blive udført til nærmeste hele flade. Det er taksator, der foretager skadesberegningen og forklarer skadelidte konsekvenserne heraf.

Der ydes ikke erstatning for skade på trailere, da trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se "Andre forsikringer" og "negativlisten".

Der kan ydes erstatning for skader på en traktor, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre. Det kræves dog, at traktoren er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring. 

Der ydes erstatning for skader på trucks, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre.

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader på træer. Det betyder, at træerne skal knække, skylles bort eller på anden måde skades umiddelbart i forbindelse med oversvømmelsens opståen, hvis de skal kunne erstattes.

Hvis skaden på træer først indtræder på et senere tidspunkt, og det f.eks. er længere tids oversvømmelse eller saltoptagelse gennem rodnettet, som er årsag til skaden på træerne, ydes der ikke erstatning herfor, da dette betragtes som en indirekte skade.

Se også "Umiddelbart indtrådt skade"

Udbetaling af erstatning for skader på bygninger sker, når skadelidte har indsendt dokumentation til forsikringsselskabet for udført arbejde (f.eks. kopi af regninger fra håndværkere).

Erstatning for løsøre (indbo, møbler osv.) kan udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Den beregnede selvrisiko fratrækkes ved sidste erstatningsudbetaling.

 

Det er muligt at få udbetalt erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation, jf. bekendtgørelse nr. 1006 af 18. september 2014 § 10, stk. 1.

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation når følgende er opfyldt:

- Den enkelte entreprisekategori (fx som maler eller tømrer post) må ikke overstige 40.000 inkl. moms.

- Der kan maksimalt udbetales poster uden dokumentation op til 80.000 kr.

- Erstatningen skal anvendes til egen udbedring af skaden eller vedrøre skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring mv.

Se også "Eget arbejde", "Selvrisiko", "Pant", "Renter" og "Faktura".

Stormrådet træffer afgørelse om og hvor, der er indtrådt stormflod på et givent tidspunkt.

Stormrådet informerer om dette på rådets hjemmeside www.stormraadet.dk, så snart afgørelsen er truffet.

Der ydes kun erstatning for skader, der er sket i områder, som er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Se også "Stormflod" og "Stormrådet".

Der ydes erstatning for rimelige udgifter til strøm til affugtere. Stormrådet yder ikke erstatning for et øget varmeforbrug baseret på elopvarmning.

Se "Strømudgifter" og "Affugtning".

Beregning af levetiden på bygningsdele udarbejdes bl.a. på baggrund af, hvilket miljø bygningen befinder sig i. Er bygningen placeret i et særligt udsat miljø, kan forsikringsselskabet forhøje værdiforringelsen som følge af nedsat levetid.

Værdiforringelse beregnes af taksator.

Se også "Værdiforringelse" og "Levetidstabel"

Se "Affugtning"

Se også "Begrænsning af skade" og "Skadelidtes pligter".

Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis bygningens forkerte konstruktion, udførelse eller uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller manglende tilsyn har været en medvirkende årsag til skaden. Dette kan også være tilfældet, hvis skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået.

Se "Nedsat af erstatning".

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Det indebærer, at skaden skal være en direkte følge af oversvømmelserne og indtræde på selve stormflodstidspunktet.

Det betyder også, at der ikke ydes erstatning for skader, der opstår efterfølgende. F.eks. skader som skyldes tæring på grund af påvirkning af salt eller optøede frostvarer som følge af strømsvigt.

Der ydes normalt ikke erstatning for sætningsskader, da det ikke er en umiddelbart indtrådt skade.

Der ydes ikke erstatning til forebyggelse eller sikring af ejendommen mod kommende stormflods- og oversvømmelseshændelser.

Se også "Skimmelsvamp", "Træer" og "Kriterier for erstatning".

Størrelsen af tegnede forsikringer har ikke betydning for, om skadelidte kan få erstatning fra Stormrådet. Erstatning fra Stormrådet forudsætter, at der er en gyldig brandforsikring, og at ingen forsikring i øvrigt dækker den opståede skade.

Se også "Brandforsikring", "Erstatning" og "Selvrisiko".

V & S prisbøger kan bruges af taksator til fastsættelse af erstatning samt værdiforringelse af det beskadigede.

V & S prisbøger revideres én gang årligt med de seneste prisændringer og opdateringer af materialer, arbejdsløn og materielleje. Bemærk, at V & S prisbogen ikke er tilgængelig uden betaling.

Forsikringsselskabet kan foretage fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Det betyder, at forsikringsselskabet kan nedsætte erstatningen som følge af alder, slid eller nedsat anvendelighed.

Privat løsøre (genstande), som er under 2 år gamle, værdiforringes ikke, hvis de var uden skader før stormfloden eller oversvømmelsen. For løsøre, som er ældre end 2 år, vil der være værdiforringelse for alder og brug, hvis nytteværdien er nedsat.

Værdiforringelse på erhvervsløsøre

Værdiforringelse vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder.  

Hvis genstanden kan repareres, betales udgiften til reparationen, uanset eventuel værdiforringelse. Er det derimod nødvendigt at udskifte det beskadiget helt, vurderes skaden i forhold til 30 % reglen.

Se også "Løsøre", "Nytteværdi", "Erstatning" og "Levetidstabel".

For afgrænsning af bygning og løsøre se "Fordelingsvejledning".

Se også under "Afskrivning"

Stormrådet giver erstatning for oversvømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb eller sø. Men ikke alle render med vand er vandløb og ikke alle ophobninger af vand kan betegnes som en sø.

Stormrådet benytter derfor vandløbslovens definition som udgangspunkt for vurderingen af, om der er tale om et vandløb eller en sø.

Dertil kommer at stormflodsloven siger at der ikke kan opnås erstatning, hvis der er tale om oversvømmelse fra anlæg til vandafledning. Anlæg til vandafledning omfatter bl.a. kloaker, regnvandsbassiner og afledningskanaler.

Se også "Oversvømmelse fra sø og vandløb".

Det er muligt at abonnere på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)'s SMS varsler om farligt vejr. Der kan tegnes gratis abonnement via DMI's hjemmeside.

DMI's hjemmeside (eksternt link)

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for skader på vej efter stormflod eller oversvømmelse, da det ikke er muligt at brandforsikre en vej.

I særlige tilfælde kan en vej betragtes som del af en bygning og dermed være en del af bygningens brandforsikring. I sådanne tilfælde kan der gives erstatning for skader på vej.

Vandslanger i villakvarter

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvoemmelse

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sanktioner ved tilsyn

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.

Tilsyn med forsikringselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Tilsynskoncept for behandling af stormflodssager

Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgoerelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud