Skip navigation

Begrænsning af skader

Spørgsmål / Svar

En skade skal altid begrænses. Der gælder en såkaldt skadesbegrænsningspligt. Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har foretaget foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den indtrufne skade. Dette fremgår af stormflodslovens § 7, nr. 4.

Skadesbegrænsning ved stormflod og ved oversvømmelse fra vandløb eller søer omfatter bl.a. fjernelse af vand fra ramte bygninger og igangsætning af affugtning.

Skadelidte kan søge yderligere vejledning om skadesbegrænsning hos sit forsikringsselskab.

Se "Affugtning", "Skadelidtes pligter", "Følgeskader", "Nedsat erstatning", "Timeløn" og "Opmagasinering og opbevaring".

Sidst opdateret: 11. september 2018