Skip navigation

Direkte tab

Spørgsmål / Svar

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1.

Dette indebærer, at skaden skal indtræde på tidspunktet for stormfloden eller oversvømmelsen eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Der kan heller ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af påvirkning af salt hidrørende fra oversvømmelse.

Rent forebyggende foranstaltninger kan ikke erstattes, heller ikke selv om undladelse af at iværksætte dem kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning.

Se "Indirekte tab".

Sidst opdateret: 20. september 2018