Skip navigation

Erstatning

Spørgsmål / Svar

Erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Der ydes erstatning for skader, som er indtrådt direkte i forbindelse med en stormflod eller en oversvømmelse.

Direkte tab/skade

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod (saltvand) eller oversvømmelse fra vandløb eller sø (ferskvand) på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig brandforsikring. Skaden skal indtræde på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den beskadigede bygning/bygningsdele og løsøret skal have været i direkte berøring med vandet.

Indirekte tab

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, som for eksempel husleje- og andet indtægtstab, omkostninger til rådgiver m.v. 

Der ydes heller ikke erstatning for skader på nedenstående:

 1. Fast ejendom og løsøre, som i almindelighed kan forsikres mod skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer
 2. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade
 3. Løsøre i kældre og rum under terræn. Dog erstatning af løsøre op til 120.000 kr., hvis kælder eller rum under terræn er godkendt og anvendes til beboelse.
 4. Jord
 5. Saltskadede afgrøder
 6. Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 7. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 8. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.
 9. Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven
 10. Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift
 11. Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 12. Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri
 13. Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 14. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 15. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 16. Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug (fisk, krebs og lign.)
 17. Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn
 18. Penge, smykker og tilsvarende. For smykker gælder, at det er alle smykker, ligegyldig hvordan de er udformet, og hvilket materiale de er lavet af.

Principper for erstatningsopgørelsen

Erstatningsberegningen for bygninger og løsøre tager udgangspunkt i de almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Helårsejendomme og fritidshuse

Nyværdi med afskrivning i henhold til Stormrådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved værdiforringelse af ejendommen med mere end 50 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der dog alene erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Erhvervsejendomme

Nyværdi med afskrivning i henhold til Stormrådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved en værdiforringelse af ejendommen med mere end 30 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der en forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Privat løsøre

Nyværdi med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøret er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre

 1. Råvarer: Dagsværdi, d.v.s. den værdi løsøret havde inden skaden
 2. Færdigvarer: Den pris man kunne have fået ved almindeligt salg, inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignede.
 3. Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.
 4. Genfremstilling af originale modeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Hvis det ikke er muligt at genanskaffe det beskadigede løsøre, beregnes erstatningen ud fra fremstillingsprisen for et nyt og tilsvarende produkt. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det ville have kostet at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende erstattes ikke.

Typer af kontant erstatning

Eget arbejde

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med genopbygning af en ejendom. Der kan udbetales kontanterstatning til fri rådighed for skadelidte ved at omregne erstatningen til "eget arbejde". Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skadesudbedringer skal udføres af autoriseret håndværker. 

Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning uden dokumentation for genanskaffelse

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation. Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning som et kontant beløb

Ønsker man ikke at få udbedret skaderne på en bygning eller at lade en bygning genopføre, er det muligt at få udbetalt erstatningen kontant.  Læs mere herom under "Kontanterstatning”.

Erstatning for løsøre (indbo, møbler m.v.) udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Se også "Brandforsikring", "Negativlisten", "Nedsat erstatning", "Overdragelse af erstatning", "Udbetaling af erstatning", "Udbetaling uden dokumentation" og "A conto".

Sidst opdateret: 05. oktober 2018