Skip navigation

Oversvømmelse fra vandløb eller sø

Spørgsmål / Svar

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været oversvømmelse fra vandløb og sø på baggrund af en konkret anmeldelse. Det betyder, at en skade skal anmeldes, før det er muligt at afgøre, om det skadede i den enkelte sag er berettiget til erstatning. Afgørelsen træffes af Stormrådet efter udtalelse fra Miljøstyrelsen. Afgør Stormrådet, at en skade er berettiget til erstatning, viderebehandles sagen af det forsikringsselskab, hvor det skadede er brandforsikret. Forsikringsselskabet afgør også størrelsen af en evt. erstatning.

Stormrådet kan anmode Miljøstyrelsen om umiddelbare vurderinger af, om der er sandsynlighed for, at voldsomme regnhændelser har medført oversvømmelser, der kan være omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette sker, når en regnhændelse har givet mere end 50 mm nedbør på et døgn et eller flere steder i landet. Miljøstyrelsens umiddelbare vurderinger offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. En umiddelbar vurdering giver ikke i sig selv adgang til erstatning fra oversvømmelsesordningen. Den kan derimod hjælpe skadelidte og forsikringsselskabet med at vurdere, om der er områder, hvor det er sandsynligt, at der er sket skader på grund af oversvømmelser fra vandløb og søer. 

Læs mere om oversvømmelse fra vandløb og sø under "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse".

Om oversvømmelser fra havet se "Stormflod".

Se også "Regn og regnvand".

Sidst opdateret: 22. oktober 2018