Skip navigation

Stormafgift

Stormrådets tre ordninger er finansieret af en af afgift pålagt alle forsikringer der dækker bygninger eller løsøre mod brand.

A guidance in English can be found at the bottom of the article.

 

Ifølge stormflodslovens § 24 skal forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, opkræve en afgift pr. police. Afgiften skal sikre, at stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har midler til erstatnings-/tilskudsudbetalinger, samt dække ordningernes administrative omkostninger.

I nedenstående tabel uddybes afgiftens indhold og lovhjemmel:

Afgiftens omfang

Afgiften pålægges alle forsikringspolicer for bygning og løsøre der dækker skader mod brand. Dog undtages kaskoforsikring for motorkørertøjer/både, samt andre forsikring der dækker skader forårsaget af stormflod.

 

§24 stk. 1-2

Afgiftens størrelse

Afgiften er opbygget af tre dele:

  1. 10,00 kr. til stormfaldspuljen
  2. 30,00 kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen
  3. 20,00 kr. ekstraordinært til stormflods- og oversvømmelsespuljen som følge af træk på statsgaranti.

Den forhøjede del af afgiften frafalder når puljens egenkapital udgør 500 mio. kr.

§24 stk. 3

Afgiftens forfald

Afgiften opkræves sammen med policens hovedforfald. Betales policen i rater bliver afgiften ikke opdelt, men skal betales fuldt ud ved første opkrævning i kalenderåret.

§24 stk. 3

 

Indberetning af stormafgift

Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hvert kvartal senest den 15. i den følgende måned anmelde størrelsen af den forfaldne stormafgift fordelt på de enkelte forsikringskategorier: en,- og to familiehuse, privat indbo, andre ejendomme, herunder; fritidshus, erhvervsvirksomhed, landbrugsejendom og erhvervsløsøre. Erhvervsløsøre omfatter varelagre og inventar.

Indberetningen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse. Det skyldige afgiftsbeløb for et kvartal omfatter de afgifter, der forfalder til betaling det pågældende kvartal. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i det kvartal, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

I nedenstående tabel fremgår sidste rettidige indberetnings- og indbetalingsdato for hvert kvartal.

Indberetningsperiode

Sidste rettidige indberetning

Sidste rettidige betaling

1. kvartal (jan-mar)

15. april

30. april

2. kvartal (apr-jun)

 15. juli

31. juli

3. kvartal (jul-sep)

15. oktober

31. oktober

4. kvartal (okt-dec)​

15. januar

31. januar

Bemærk: Ved forsent indbetaling pålægges forsikringsselskabet en månedlig rente på 1,3% af indberetningsbeløbet, dog minimum 20,00 kr., jf. stormflodslovens §26, stk. 2.

 

Adgang til indberetningen

Stormafgiften indberettes elektronisk. Indberetningen sker via Stormrådets sags- og indberetningssystem, Stormbasen. Her kan du læse mere om brugeroprettelse og adgang til Stormbasen.

Bemærk: Når du har fået adgang til jeres selskab via Stormbasen, skal I tage kontakt til Stormrådets sekretariat. Sekretariatet kan herefter hjælpe med at tildele rettigheder til Stormbasens indberetningsmodul.

 

Indbetal stormafgift til Stormrådet

Stormafgift skal indbetales til Stormrådets konto i Danske Bank. Se kontooplysninger under "Betalings- og kontooplysninger". Indbetalingen skal klart kunne identificeres. Du kan i noten til indbetalingen angive 1) at der er tale om stormafgift, 2) hvilket selskab der indbetales for og 3) hvilket kvartal det drejer sig om. Stormafgift forkortes "SA".

 

Spørgsmål om stormafgift

Hvis du har spørgsmål om stormafgift, så kontakt Stormrådets sekretariat.

 

Storm damage tax in English

Please see the site storm damage tax report.