Skip navigation

Fakta

Hvad er Stormrådet?

Stormrådet er et uafhængigt råd udpeget af erhvervsministeren. Rådet består af en uafhængig formand samt repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og forbrugere. Rådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller søer og stormfald, samt om der skal udbetales tilskud til gentilplantning efter stormfald. Rådet behandler endvidere klager over forsikringsselskabernes afgørelser i sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer, og fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling af sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflods- og oversvømmelsesskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

Hvad er stormflod?

Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af en ekstremt høj vandstand i havet. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år. Sjældenheden af en vandstand vurderes på baggrund af statistiske modeller udarbejdet af Kystdirektoratet, også kaldet Højvandsstatistikken. Højvandsstatistikken opdateres hvert 5. år.

Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april. Der kan godt på samme tid erklæres stormflod i én del af landet, men ikke i andre dele af landet. Dette skyldes, at sjældenheden af en vandstand varierer på hver enkelte kyststrækning, samtidig med at stormfloder rammer forskelligt afhængig af vind og vandstand.

Hvad er oversvømmelse fra vandløb og søer?

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse på grund af ekstrem høj vandstand i de pågældende vandløb og søer. En vandstand er ekstrem, hvis den statistisk set forekommer sjældnere end hvert 20. år. Det er Miljøstyrelsen, der på baggrund af data fra målestationer, nedbørsdata og observationer på stedet vurderer sjældenheden af vandstanden ved en oversvømmelse fra vandløb eller søer.

Hvad er stormfald?

Ved stormfald forstås, at mange træer på samlede skovarealer på mindst 0,5 ha er vælter eller knækker på grund af kraftig vindpåvirkning. Der har været stormfald, hvis der i en landsdel er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den pågældende landsdel, eller hvis der på landsplan er væltet eller knækket mindst 1 mio. m3 træ. Det er Stormrådet, der afgør, om der har været stormfald på baggrund af udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Miljøstyrelsen.

Hvordan finansieres Stormrådets katastrofeordninger?

Alle forsikringstagere med en brandforsikring er med til at finansiere stormflods- og oversvømmelsespuljen gennem en afgift på de bygnings- og løsørepolicer, der dækker brandskader. Afgiften til denne pulje består af en fast andel på 30 kr. pr. police samt et tillæg på 20 kr., så længe puljen trækker på garanti stillet til rådighed af staten, og puljen har en egenkapital under 500 mio. kr.

Stormfaldspuljen er ligeledes finansieret ved en afgift på bygnings- og løsørepolicer. Afgiften for denne ordning er på 10 kr. pr police.

Hvad gør du, hvis du er blevet ramt af stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb?

  1. Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest to måneder efter skaden er sket. Du skal anmelde elektronisk på stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  2. Begræns skaden ved at pumpe vandet væk, fjern våde tæpper, beskadigede bygningselementer, møbler og lignende, samt udtør huset med affugtningsudstyr.
  3. Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

Hvad er dækket af stormflods- og oversvømmelsesordningerne?

Erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer er fastsat i lov om stormflod og stormfald. Stormrådet har udarbejdet en dækningsvejledning, som nærmere beskriver, hvad der er dækning for og hvordan.

Ordningerne dækker bygninger og løsøre (genstande), som er omfattet af en forsikringspolice, der dækker brand. Dækningen er opbygget efter samme principper, som kendes i forsikringsbranchen. Det betyder, at erstatningen opgøres til genanskaffelsesværdien med fradrag ud fra alder og stand.

Nogle skadesgenstande dækkes dog ikke af ordningen. Dette gælder eksempelvis bygninger uden for dige, kystbeskyttelse og kajanlæg, garager og lignende, samt løsøre i kælder, der ikke er godkendt til beboelse. I Stormrådets dækningsvejledning er alle undtagelser oplistet og i nødvendigt omfang forklaret.

Hvilken selvrisiko gælder ved skader efter stormflod eller oversvømmelse fra søer og vandløb?

I lov om stormflod og stormfald er der fastsat den selvrisiko, som en skadelidt skal betale ved udbetaling af erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Selvrisikosatserne er:

  • Helårsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
  • Fritidsbeboelse: 10 % af skaden, minimum 10.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
  • Erhvervsejendom: 14 % af skaden, minimum 14.000 kr.
  • Privat løsøre i helårsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.
  • Privat løsøre i fritidsbeboelse: 5 % af skaden, minimum 5.000 kr. og maksimalt 50.000 kr.
  • Erhvervsløsøre: 14 % af skaden, minimum 14.000 kr.

Der betales ikke selvrisiko af erstatning for skadesbegrænsning og genhusning.