Skip navigation

Ændringer i stormflodsloven vedtaget

10. april 2014 - Sidst opdateret: 10. april 2014

Stormflodsloven er i dag ændret, så den i endnu højere grad ligner forsikringsselskabernes praksis, både med hensyn til genhusning, opgørelse og anvendelse af erstatning og fjernelse af skimmelsvamp.

Stormflodsloven ændret

I dag er ændringerne i stormflodsloven vedtaget af Folketinget. Det betyder, at der nu bliver mulighed for dækning af udgifter i forbindelse med længerevarende genhusning, herunder flytning og opmagasinering, der sker ændringer i selvrisikoen, herunder et loft over denne i både helårshuse og sommerhuse, dispensationsmulighed vedrørende anmeldelsesfristen, dækning af omkostninger til udbedring af skimmelsvamp samt øget fleksibilitet for skadelidtes anvendelse af de opgjorte erstatningsbeløb.

L 138

Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 26. februar 2014 forslag om ændringer i lov om stormflod og stormfald. Lovforslaget vedrørte oprindeligt en ændring af stormflodsloven med henblik på at skabe hjemmel til erstatning for genhusning til de skadelidte i helårsboliger efter en stormflod og til dækning af udgifter til afrensning af skimmelsvampe opstået som følge af stormflod eller oversvømmelse.

I forbindelse med de politiske forhandlinger, herunder den politiske aftale mellem Folketingets partier af 26. marts 2014, blev forslaget ændret, så stormflods- og oversvømmelsesordningen også blev ændret på en række andre punkter. Der er således nu et loft over den samlede selvrisiko på bygning og løsøre både på helårsboliger og sommerhuse, ligesom den procentuelle selvrisiko generelt er sat ned med 3 procentpoints for bygninger og med 5 procentpoints for løsøre. Hertil kommer, at der indføres et loft på den samlede selvrisiko på helårsbeboelse sammen med løsøre på max. 30.000 kr., og et loft på den samlede selvrisiko i sommer- og fritidshuse sammen med løsøre på 50.000 kr.

Endvidere er der skabt hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om anvendelse af den opgjorte erstatning. Det drejer sig om udbetaling af kontanterstatning, à conto udbetaling af dele af en erstatning samt fastsættelse af totalskadeerstatning, hvor dette måtte blive aktuelt.

Stormrådets formand, Karen Westerbye-Juhl, siger:

”Efter de ændringer, som Stormrådet vedtog i afskrivningspraksis i februar, er der sammen med ændringerne i stormflodsloven skabt mulighed for en højere erstatning for skader efter stormflod og oversvømmelse, end loven hidtil har givet mulighed for. Når bekendtgørelsen, som skal fastsætte de nærmere regler om erstatning for skimmelsvamp og i øvrigt fastsætte de nærmere retningslinjer for, hvordan erstatningen skal fastsættes og opgøres, er udstedt, kan de verserende sager efter Bodil nu endeligt finde sin afslutning.

Der er tale om omfattende ændringer af stormflodsloven og den heraf skabte praksis. Det betyder, at forsikringsselskaberne nu skal gennemgå og vurdere, om der skal foretages ændringer i erstatninger til de skadelidte fra stormfloden i december. Og det vil uden tvivl tage lidt længere tid at få sagerne afsluttet. Det er min forventning, at forsikringsselskaberne vil gøre deres yderste for at få afsluttet sagerne uden alt for store forsinkelser. Derfor vil jeg opfordre skadelidte til at udvise forståelse for, at behandlingen af sagerne kan tage lidt tid i denne nye og mere gunstige situation for de skaderamte.”

FAKTA: Ændringerne i stormflodsloven

Ændring af selvrisiko

Lovens selvrisiko ændres, så selvrisikoen efter lovens vedtagelse ser sådan ud:

Helårsbeboelse: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 5 %, 10 % og 15 % med et minimum på 5.000 kr.

Fritids- og erhvervsejendomme: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 10 %, 15 % og 20 % med et minimum på 10.000 kr.

Løsøre (privat og erhverv): Procenten nedsættes fra 10 % til 5 % med et minimum på 5.000 kr.

Der indføres endvidere et loft på den samlede selvrisiko for helårsbeboelse inkl. løsøre på 30.000 kr. og tilsvarende loft på sommerhuse inkl. løsøre på 50.000 kr.

Omkostninger til genhusning mv. fra helårsbeboelse

Der indføres mulighed for dækning af omkostninger til nødvendig genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Dækningen kan maksimalt udgøre gennemsnitligt 12.000 kr. pr. måned og gælder kun for private i helårsbeboelse, herunder private, der bor i fritidshus med tilladelse hertil efter planlovens §§ 40 og 41 (pensionister eller folk med særlig tilladelse) pr. 6. december 2013.

Dispensation fra anmeldelsesfristen

Der indføres en mulighed for at dispensere fra anmeldelsesfristen på 2 måneder i særlige situationer. Der er tale om en lovmæssig fastsættelse af allerede gældende praksis. Dispensation fra fristen kan gives i undskyldelige situationer.

Skadelidtes anvendelse af erstatningen

Der skabes mulighed for, at skadelidte med respekt af panthaveres og andres rettigheder kan anvende den opgjorte erstatning på en mere fleksibel måde. Det betyder bl.a., at der kan anvendes mere på en murerentreprise og tilsvarende mindre på en eller flere af de øvrige entrepriser i henhold til skadesopgørelsen, hvis der er behov for dette. Der bliver tillige fastsat regler for udbetaling af erstatning til fri rådighed i tilfælde af, at man ikke ønsker at genopbygge en ødelagt ejendom. Hertil kommer en fastsættelse af en à conto udbetaling af erstatning på i alt 80.000 kr. uden dokumentation. Sådanne regler forventes udstedt umiddelbart efter påske.

Hvornår gælder ændringerne fra?

Alle ændringer, herunder ændringerne som fastsættes i en bekendtgørelse fra Erhvervs-og Vækstministeriet, vil gælde med virkning fra 6. december 2013.

Man får den erstatning, man er berettiget til

Der er ingen tvivl om, at der er et behov for, at pengene kommer frem til de skadelidte så hurtigt som muligt. Det er dog ikke muligt at foretage de nødvendige ændringer af it-systemer fra den ene dag til den anden, da der er grundlæggende ændringer af praksis på en række punkter. Stormrådet vil sørge for, at de nødvendige ændringer i it-systemer - udover den tilpasning, som løbende har fundet sted, sker så hurtigt, som muligt, så forsikringsselskaberne sikres de bedst mulige arbejdsvilkår. Derfor anmodes skadelidte om at udvise tålmodighed med sagsbehandlingen i forsikringsselskaberne i denne nye situation, så sagsbehandlingen kan foregå så smidigt som muligt.

Man kan klage til Stormrådet

Mener du, at skaderne efter stormflod ikke er behandlet korrekt af dit forsikringsselskab, kan du klage til Stormrådet.

FAKTA: Rollerne i behandlingen af stormflodsskader

Der er flere aktører, når der har været stormflod – dem, der skal konstatere, beslutte og behandle stormflod.

Kystdirektoratet
Kystdirektoratet er den myndighed, som giver det faglige input til, om vandstanden i de berørte områder har været stor nok til, at der kan være tale om stormflod.

Stormrådet
Stormrådet beslutter, om der har været stormflod, og er i øvrigt klageinstans for forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. Stormrådet fører endvidere tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. Stormrådet behandler derfor ikke konkrete sager og har ikke instruktionsbeføjelse over for forsikringsselskaberne, da rådet så ikke ville kunne behandle klagesager efterfølgende.

Forsikringsselskaberne
Forsikringsselskaberne har ansvaret for al sagsbehandling af stormflodsskader. Det betyder, at al kommunikation om taksering og sagsbehandling skal foregå med forsikringsselskabet.

Badebro i uvejr