Skip navigation

Stormrådet: Der var stormfald i december

16. januar 2014 - Sidst opdateret: 16. januar 2014

Stormrådet har i dag afgjort, at stormen, der ramte landet den 5. december 2013, har medført stormfald, da omfanget af væltede og knækkede træer i mindst én landsdel oversteg ét års hugst. 

Stormrådet har på sit møde i dag afgjort, at der efter en vurdering af stormfaldet i de enkelte landsdele efter stormen den 5. december 2013 var tale om stormfald i Vestjylland i medfør af lov om stormflod og stormfald. Afgørelsen har virkning for hele landet.

Stormrådet har samtidig afgjort, at sammenhængen mellem stormene den 28. oktober og 5. december 2013 er af en sådan karakter, at skovejere i hele landet, som er ramt af enten stormen den 28. oktober eller den 5. december eller af begge storme, nu kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.

Basisforsikring

Det er en betingelse for at kunne søge om tilskud til gentilplantning, at man har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Basisforsikringen skal være tegnet inden 31. august 2001. Nye ejere efter dette tidspunkt skal have tegnet basisforsikringen senest 6 måneder efter ejerskiftet.

Tidsfrister

For at kunne komme i betragtning til tilskud til gentilplantning kræves det, at man overholder følgende tidsfrister:

1. Stormfaldet skal anmeldes til forsikringsselskabet senest den 15. marts 2014.

2. Ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning skal indsendes til Stormrådet senest den 15. september 2014.

Formand for Stormrådet, Karen Westerbye-Juhl, siger:

”Vi har afgjort, at der var tale om stormfald i hele landet, fordi omfanget af væltede og knækkede træer efter stormen den 5. december 2013 oversteg ét års hugst i Vestjylland. Sammenhængen mellem stormene i oktober og december 2013 betyder, at skovejere, som er ramt af disse storme, nu har mulighed for at ansøge om tilskud til gentilplantning af den væltede skov.”

FAKTA: Stormrådet

Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

FAKTA: Stormflodsloven

Lov om stormflod og stormfald, lbk. nr. 1090 af 23. november 2012

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormfald?

Indsend din anmeldelse

  • Indsend en skadeanmeldelse til dit forsikringsselskab senest den 15. marts 2014. Skadesanmeldelsen er samtidig en betingelse for at få tilskud fra Stormrådet til oprydning og gentilplantning af din skov.
  • Skema til anmeldelse findes på Stormrådets hjemmeside eller fås hos dit forsikringsselskab.
  • Forsikringsselskabet orienterer Stormrådet om din anmeldelse.
  • Herefter indsender du senest den 15. september 2014 ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning. Du skal sammen med ansøgningen indsende et oversigtskort over det område, som er ramt. Hvis du ønsker tilskud til mere end én skov, skal du indsende et ansøgningsskema for hver skov. Hvis der er væltet mere end 5 ha træer i din skov, skal du også indsende en tilplantningsplan.

Naturstyrelsen hjælper Stormrådet med sagsbehandlingen

  • Stormrådet videresender din ansøgning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen, som er den faglige ekspert på skovområdet, indstiller til Stormrådet, om du skal have tilskud. Samtidig træffer Naturstyrelsen afgørelse om godkendelse af din tilplantningsplan.

Stormrådet træffer afgørelse om dit tilskud

  • Når Stormrådet har afgjort, at du skal have et tilskud, får du et tilsagnsbrev. Her vil det fremgå, hvilken frist du har til at dokumentere, at du har rejst ny skov.

Udbetaling af tilskud

  • Stormrådet udbetaler tilskuddet i to rater.
  • Den første rate vedrører oprydning af arealerne. Oprydningstilskuddet får du samtidig med, at du modtager tilsagnsbrevet.
  • Anden rate af tilskuddet, som vedrører udgifter til gentilplantning, får du i takt med, at du gennemfører gentilplantningen. Stormrådet udbetaler tilskuddet, når du har dokumenteret gentilplantningen ved indberetning til Stormrådet.
  • Du kan gentilplante ad flere omgange, og du skal indberette til Stormrådet efter hver omgang. Sidste indberetning skal normalt ske senest 6 år efter tilsagnets dato. Overholder du ikke fristen, bortfalder tilsagn om de tilskud, du endnu ikke har modtaget.

Læs mere om stormfaldsordningen på www.stormraadet.dk

FAKTA: Hvad er stormfald?

Stormfald er når kraftig vind forårsager såkaldte fladefald, hvor større arealer i en skov vælter eller knækker. Der kan fra Stormrådet ydes tilskud til oprydning og gentilplantning af private skove, der er væltet som følge af kraftig vindpåvirkning.

Kontaktinformation

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Stormrådets sekretariat, telefon 41 71 50 98.

Badebro i uvejr