Skip navigation

Forlig om ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen

26. marts 2014

Der indgået forlig om ændringer i stormflodsloven. Selvrisikoen bliver sat ned, og der bliver mulighed for dækning af udgifter til genhusning.

Forlig om ændringer i stormflods- og oversvømmelsesordningen

Der er i dag, den 26. marts 2014, indgået et bredt politisk forlig om ændring af stormflodsloven. Forliget betyder ændringer i selvrisikoen, mulighed for dækning af længerevarende genhusning, herunder flytning og opmagasinering, dispensationsmulighed vedrørende anmeldelsesfristen samt øget fleksibilitet for skadelidtes anvendelse af de opgjorte erstatningsbeløb.

Ændring af selvrisiko

Lovens selvrisiko ændres, således at selvrisikoen efter lovens vedtagelse vil se sådan ud:

  1. Helårsbeboelse: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 5%, 10% og 15 % med et minimum på 5.000 kr.
  2. Fritids- og erhvervsejendomme: Procenterne for henholdsvis 1., 2. og 3. skade nedsættes til 10%, 15% og 20 % med et minimum på 10.000 kr.
  3. Løsøre (privat og erhverv): Procenten nedsættes fra 10 % til 5 % med et minimum på 5.000 kr.

Der indføres i øvrigt et loft på den samlede selvrisiko for helårsbeboelse inkl. løsøre heri på 30.000 kr.

Omkostninger til genhusning mv. fra helårsbeboelse

Der indføres mulighed for dækning af omkostninger til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Dækningen kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned og gælder kun for private i helårsbeboelse, herunder private, der bor i fritidshus med tilladelse hertil efter planlovens §§ 40 og 41 (pensionister eller folk med særlig tilladelse) senest pr. 6. december 2013 .

Dispensation fra anmeldelsesfristen

Der indføres en lovmæssig mulighed for at dispensere fra anmeldelsesfristen på 2 måneder i særlige situationer. Der er tale om en lovmæssig fastsættelse af allerede gældende praksis. Dispensation fra fristen kan gives i undskyldelige situationer.

Fleksibilitet for skadelidtes anvendelse af de opgjorte erstatningsbeløb

Der skabes mulighed for, at skadelidte med respekt af panthaveres og andres rettigheder kan anvende den opgjorte erstatning på en mere fleksibel måde. Det betyder, at hvis der er pant eller andre tinglyste rettigheder i en ejendom, skal man have deres tilladelse til, at der fx kan anvendes mere på en murerentreprise og tilsvarende mindre på en eller flere af de øvrige entrepriser i henhold til skadesopgørelsen.

Læs mere om forliget på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside, hvor den politiske aftale også kan læses i sin helhed. 

Hvornår gælder ændringerne fra?

Den politiske aftale bliver indarbejdet i det fremsatte lovforslag, som forventes vedtaget inden påske med virkning fra 6. december 2013. Man skal være opmærksom på, at forsikringsselskaberne først kan behandle stormflodssagerne efter de nye regler, når loven er vedtaget.

Sidst opdateret: 26. marts 2014
Badebro i uvejr