Skip navigation

Ny stormflodsordning i kraft

01. oktober 2012 - Sidst opdateret: 01. oktober 2012

Den 1. oktober 2012 overtager forsikringsselskaberne behandlingen af stormflodssager, mens Stormrådet bliver klageinstans og skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling.

Forsikringsselskaberne afgør fremover stormflodssager
Den 1. oktober 2012 træder den nye stormflodsordning i kraft. Det betyder, at forsikringsselskaberne skal afgøre, om der skal udbetales erstatning i stormflodssager. Afgørelserne, som hidtil har været truffet af Stormrådet, vil kunne påklages til rådet, som endvidere skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes arbejde med stormflodssager.

Den nye ordning skal gøre det enklere for skadelidte at få behandlet en stormflodssag. Der er fremover kun ét sted, man skal henvende sig, når man skal anmelde en skade, ligesom selve behandlingen gøres mere smidig.

Forenklet anmeldelsesprocedure
Det bliver også lettere at anmelde en stormflodsskade. Anmeldelse skal ske via Stormrådets hjemmeside, hvor et nyt system guider anmelderen gennem forskellige spørgsmål, som skal besvares, herunder hvilket forsikringsselskab, man er forsikret i, hvilken type skade, der er tale om mv. Når alle spørgsmål er besvaret, kan anmeldelsen sendes ved et enkelt klik, og der sendes umiddelbart en kvittering til anmelder med oplysning om, hvordan en sag behandles. Læs mere om anmeldelse af stormflodsskader i bekendtgørelsen om behandling af stormflodsskader her: Lovgivning

Trappemodellen, en ny type selvrisiko
Den nye ordning medfører en ny type selvrisiko, den såkaldte ”trappemodel”. Den betyder, at der vil være en stigende selvrisiko, hvis der indtræffer flere skader sammesteds efter hinanden. På helårsbeboelse er selvrisikoen ved første skade 8 pct. (minimum kr. 8.000,00), og 13 pct. (minimum kr. 13.000,00) for sommerhuse og erhvervsejendomme. Anden og tredje gang, skaden sker, forøges selvrisikoen med 5 pct. For løsøre gælder trappemodellen ikke. Her er selvrisikoen altid 10 pct. (minimum kr. 10.000,00).

Nyt opgørelsesprincip
Stormflodsskader er hidtil opgjort efter dagsværdiprincippet, dvs. den værdi en genstand havde umiddelbart inden skaden opstod. Dette ændres, således at skader fremover opgøres med udgangspunkt i genanskaffelsesprincippet, altså den værdi en beskadiget genstand koster at genanskaffe som ny på skadestidspunktet.  Der vil som hidtil ved den konkrete skade kunne ske fradrag for bl.a. slid og ælde. Genanskaffelsesprincippet svarer til det princip, som forsikringsselskaberne bruger ved forsikringsskader. Der vil i fremtiden derfor kun være marginale forskelle på en skadesopgørelse efter stormflodsordningen og en almindelig forsikringsordning, bortset fra den højere og stigende selvrisiko ved stormflodsskader.

Negativlisten
Den nye stormflodsordning indebærer også, at listen over tilfælde, som er undtaget fra stormflodsordningen – den såkaldte negativliste - udvides. Det drejer sig f.eks. om fast ejendom, som ligger uden for et dige, havne- og kajanlæg, haveanlæg mv., samt andre tilfælde, som alle har det til fælles, at de er udsat beliggende. Der er i vidt omfang tale om en videreførelse af Stormrådets hidtidige praksis. Negativlisten kan ses i sin fulde længde i stormflodslovens § 4, stk. 2.

Stormrådets fremtidige rolle
Stormrådet vurderer fortsat, om der har været stormflod i et område på et givent tidspunkt. Dette meldes ud til forsikringsselskaberne, som herefter i givet fald kan påbegynde sagsbehandlingen af eventuelle anmeldelser ved hjælp af en til formålet etablereret database, Stormbasen. Læs mere om Stormbasen i bekendtgørelsen om behandling af stormflodsskader. Stormrådet skal fremover tage sig af klager over og føre tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling. Hvis man ønsker at klage over en afgørelse, skal det ske til Stormrådet inden 8 uger fra afgørelsestidspunktet.

Læs det samlede regelsæt om stormflodsordningen her: Lovgivning

 

Badebro i uvejr