Skip navigation

Nye højvandsstatistikker fra Kystdirektoratet

19. februar 2018

Kystdirektoratet har pr. 19. februar 2018 offentliggjort højvandsstatistikkerne for 2017.

Højvandsstatistikkerne generelt

Statistikkerne relaterer sig i høj grad til faren for oversvømmelser langs kysterne og viser de højeste vandstande for hvert år for alle marine målestationer, herunder hvad der er 20, 50 og 100 års hændelser.

Statistikkerne danner også grundlag for beslutninger om dimensioneringen af kystbeskyttelseskonstruktioner, samt ved anbefaling af laveste byggekote eller ved konkrete kystnære bygge- og anlægsprojekter.

Du kan læse mere om anvendelsen og se statistikkerne her: Kystdirektoratets højvandsstatistikker (eksternt link)

Højvandsstatistikker og stormflod

Det er en betingelse for at erklære stormflod, at der har været en 20-års hændelse (vandstand, der statistisk forekommer sjældnere end hvert 20. år). Stormrådet erklærer stormflod på baggrund af en udtalelse fra Kystdirektoratet. I Kystdirektoratets vurdering af om, der har været stormflod, bruges bl.a. højvandsstatistikkerne. Højvandsstatistikkerne angiver ud fra historiske målinger af vandstande, hvor ofte en given vandstand kan forventes at indtræffe.

De nye højvandsstatistikker og fremtidige stormfloder

De nye højvandsstatistikker viser, at der på baggrund af de seneste års målinger flere steder er sket ændringer i den vandstand, der kræves for at nå en 20-års hændelse. For nogle kyststrækningernes vedkommende, fx ved Kerteminde Havn og Mandø Havet, viser statistikkerne, at en 20 års vandstand er lavere end hidtil. For de fleste kyststrækningers vedkommende, herunder ved Roskilde Havn og Thorsminde Havn viser de nye statistikker, at der nu skal højere vandstande til for at ramme en 20 års hændelse end tidligere.

Rammes du af stormflod, skal du derfor være forberedt på, at du fremover ikke kan være sikker på at få erstatning ved de vandstande, som tidligere har udløst erstatning.

Badebro i uvejr