Skip navigation

Oversvømmelse fra søer og vandløb 14.-18. august 2010

31. oktober 2011 - Sidst opdateret: 31. oktober 2011

Stormrådet har indledt behandlingen af de første sager om erstatning for skader forårsaget af versvømmelse fra søer og vandløb.

Stormrådet har på sit møde den 27. august 2010 drøftet, hvordan rådet skal forholde sig til de oversvømmelser, der er indtruffet forskellige steder i Danmark efter skybruddene 14. – 18. august. Rådet har inden mødet modtaget en række henvendelser fra oversvømmelsesramte, hvoraf flere har kunnet melde om indendørs vandstand på op til ca. 50 cm. Rådet har endvidere modtaget et antal konkrete sager om oversvømmelse af ejendomme. Indberetninger og konkrete anmeldelser stammer fra områderne omkring Usserød Å, Brande Å og Gentofte Sø. Der kan være tale om hændelser andre steder i Danmark.

Rådet har besluttet at bede de relevante forsikringsselskaber om at foretage taksation (skadesopgørelse) på de konkrete anmeldelser, ligesom By- og Landskabsstyrelsen er blevet anmodet om at foretage en bedømmelse af, om oversvømmelserne er så ekstreme, at de er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen og dermed berettigede til erstatning efter denne.

Rådet forventer at træffe afgørelse i de konkrete sager i begyndelsen af oktober 2010.

Ramt af en oversvømmelse?

Hvis man mener, at man er ramt af en oversvømmelse, som er dækket af stormflods- og oversvømmelsesordningen, skal man anmelde det til sit forsikringsselskab inden 2 måneder efter, at skaden er sket. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelsesskema, som enten kan rekvireres fra forsik-ringsselskabet eller hentes på www.stormraadet.dk.

Når skaden er anmeldt, sender forsikringsselskabet skadeanmeldelse m.v. til Stormrådet, der iværksætter taksation af skaden samt træffer afgørelse om eventuel erstatning.

Selvrisiko og skadesforebyggelse

Selv om man har været udsat for en oversvømmelse, er det ikke sikkert, at man får erstatning. I stormflods- og oversvømmelsesordningen findes flere begrænsninger, blandt andet en selvrisiko.

Der er en selvrisiko på minimum 10.000 kr. ved skader på løsøre og ligeledes en selvrisiko på minimum 8.000 kr. ved skader på privat bygning. Der er en selvrisiko på minimum 10.000 kr. ved skader på erhvervsbygning. Endelig er der en selvrisiko på minimum 10.000 kr. på fritidshuse.

Det fremgår af lov om stormflod og stormfald, at undladelse af at begrænse skaden kan medføre, at en eventuel erstatning nedsættes eller bortfalder.

Læs mere om oversvømmelsesordningen på www.stormraadet.dk

Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse kan fås ved henvendelse til Stormrådets sekretariat.

Badebro i uvejr