Skip navigation

Stormflodsloven ændret

25. januar 2018

Folketinget har nu vedtaget ændringerne i stormflodsloven, som blev fremsat den 14. november 2017, og som er en gennemførelse af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfalds-ordningerne.

Ændringerne på stormflods- og oversvømmelsesområdet vedrører bl.a.:

  • Forsikringsselskabernes overtagelse af behandlingen af sager om oversvømmelse fra vandløb og søer
  • Mulighed for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse
  • Mulighed for at få erstattet løsøre, som er placeret i en opbevaringscontainer i forbindelse med genopførelse eller reparation af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse
  • Afskaffelse af trappemodellen for selvrisiko
  • Afskaffelse af selvrisiko på skadesbegrænsning

 Læs den vedtagne lov her.

 

Der vil meget snart blive udarbejdet en lovbekendtgørelse, hvor ændringerne er indarbejdet. Så vil det være lettere at se, hvilke regler, der gælder.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

 

Bemærk: Nogle regler har virkning allerede fra 14. november 2017

 Selv om den nye lov først træder i kraft 1. juli 2018 har nogle af bestemmelserne virkning fra lovforslagets fremsættelse i Folketinget den 14. november 2017. Det drejer sig om:

  • Muligheden for at få erstattet løsøre i kældre godkendt til beboelse (lovens § 1, nr. 5), og
  • Muligheden for at få erstattet løsøre, som er placeret i en opbevaringscontainer i forbindelse med genopførelse eller reparation af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse (lovens § 1, nr. 8).

Det betyder, at hvis man rammes af skader på disse genstande i perioden 14. november 2017 – 1. juli 2018 har man også krav på erstatning for dette, selv om loven først træder i kraft den 1. juli 2018.

 

Hvordan skal sager, der vedrører disse forhold, så behandles?

Da loven ikke formelt træder i kraft før 1. juli 2018, kan der ikke foretages udbetalinger på disse skader inden dette tidspunkt. Men der skal i sagsbehandlingen tages højde for, at der kan være sådanne skader, som i givet fald skal registreres og opgøres, således at de er klar til udbetaling, når loven træder i kraft, eller i hvert fald så hurtigt som muligt derefter.

Alle øvrige regler vedrørende stormflod og oversvømmelse har først virkning fra ikrafttrædelsen den 1. juli 2018.

 

Ved tvivlsspørgsmål kan du henvende dig til Stormrådets sekretariat.

Badebro i uvejr