Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 23.-24. juni 2016

29. juni 2016 - Sidst opdateret: 29. juni 2016

Naturstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen.

Umiddelbar vurdering

Nedbøren som ramte området fra Ærø – Sydsjælland – Køge og Amager den 23.-24. juni 2016, viste flere steder over 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad på den baggrund Naturstyrelsen om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Nedbørshændelsen har været voldsom med målte døgnværdier op over 70 mm. På baggrund af udtalelser fra kommunerne samt vurdering af vandløbsdata er det Naturstyrelsens vurdering, at hændelsen har været voldsom, men ikke har resulteret i oversvømmelser fra vandløb og søer.

Grunden til, at der ikke er sket oversvømmelser skyldes med stor sandsynlighed, at der i perioden op til hændelsen har været tørt længe, og at jorden derfor har kunnet optage en del vand, og at vandstande i vandløb m.v. har været meget lave. Derfor har vandløbene kunnet rumme den mængde vand, der er kommet.

Naturstyrelsen har haft kontakt til flere af de berørte kommuner. Kommunerne beretter om meget nedbør, men kun få oversvømmelser og har ikke fået nogen henvendelser om oversvømmelser fra vandløb eller søer.

Naturstyrelsen vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at nedbørshændelsen ikke har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, som betyder, at oversvømmelsesordningen i stormflodsloven skal aktiveres.

Naturstyrelsen tager i sin umiddelbare vurdering forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Naturstyrelsen ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Dækning vurderes individuelt

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab med henblik på at få din sag anlagt hos Stormrådet. Stormrådet vurderer individuelt i alle sager om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20 års hændelse.

Læs mere

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr