Skip navigation

Umiddelbar vurdering af nedbørshændelsen den 3.-4. oktober

07. oktober 2016 - Sidst opdateret: 07. oktober 2016

Svana vurderer, at der ikke er tale om oversvømmelser, der er dækket af oversvømmelsesordningen

Umiddelbar vurdering

Nedbøren som ramte områder ved Århus, Ebeltoft, Horsens og området syd for Roskilde den 3.-4. oktober 2016, viste flere steder over 50 mm nedbør på et døgn. Stormrådet bad på den baggrund Svana om en umiddelbar vurdering af risikoen for, at den voldsomme nedbør har bevirket ekstrem oversvømmelse fra vandløb og søer, som kan medføre dækning fra oversvømmelsesordningen.

Svana har undersøgt nedbørshændelsen og indhentet data fra kommunale og egne vandløbsstationer i det omfang det indtil nu har været muligt. Nedbørshændelsen har været voldsom, med målte døgnværdier op over 50 mm og enkelte steder over 60 mm. Det er tydeligt, at hændelsen mange steder har ført til store stigninger i vandstanden i vandløbene.

Kommunerne beretter i de fleste tilfælde om kraftig regn, men ikke, at der er konstateret oversvømmelser. På nær i Horsens, hvor der berettes om oversvømmelser, der dog ikke er vandløbsrelaterede.

I perioden op til hændelsen har der været tørt et stykke tid, og jorden har derfor kunne optage en del vand. Derudover har vandstandene i vandløbene m.v. har været lave, hvorfor vandløbene har kunnet rumme den mængde vand der er kommet. Dette medfører, at risikoen for oversvømmelser ikke er stor. På denne baggrund vurderer Svana, at der er stor sandsynlighed for, at nedbørshændelsen ikke har medført oversvømmelser fra vandløb og søer, som betyder, at oversvømmelsesordningen i stormflodsloven skal aktiveres.

Svana tager forbehold for, at vandstande i og omkring vandløb kan være påvirket af lokale forhold, som er Svana ubekendte, herunder forhindringer for vandets frie løb, reguleringer, pumpedrift mv.

Dækning vurderes individuelt

Hvis du på trods af ovenstående vurdering er blevet ramt af en oversvømmelse, opfordrer Stormrådet dig til at tage kontakt til dit forsikringsselskab med henblik på at få din sag anlagt hos Stormrådet. Stormrådet vurderer individuelt i alle sager om oversvømmelsen er omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette vil kræve, at vandet kommer fra sø eller vandløb, og at stigningen i vandstanden fra søen/vandløbet overstiger en 20års hændelse.

Læs mere

Læs om hvordan du kan få erstatning efter oversvømmelse fra vandløb og søer på Stormrådets hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du anmelder en skade.

Badebro i uvejr