Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflodssager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflodsordningen, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelse:

 

Gå til Ikke erstatning for udgifter til genhusning og flytning fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til genhusning og flytning, da skadelidte ikke var berettiget til genhusning fra sit sommerhus. Stormrådet afviste endvidere krav om nedsættelse af selvrisikoen på erstatning for skader på sommerhuset, da skadelidte ikke anvendte eller havde registeret sit sommerhus som sin primære helårsbolig på skadestidspunktet.

Gå til Ikke krav om behandling af sag ved fristoverskridelse

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af behandling af skadesanmeldelse på grund af fristoverskridelse. Stormrådet vurderede, at der ikke forelå undskyldelige årsager til, at der kunne gives dispensation fra fristen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra skadelidtes sommerhus. Omkostninger til genhusning dækkes kun, såfremt behovet for opmagasinering stammer fra en helårsbolig eller et sommerhusmed helårsstatus.

Gå til Erstatning for udgifter i forbindelse med lovliggørelse af kloak efter totalskade på sommerhus

29. april 2015

Stormrådet gav medhold i klage over afvisning af erstatning for udgifter til lovliggørelse af kloakforhold ved totalskadet sommerhus. Stormrådet vurderede, at udgifterne til lovliggørelse af grundens kloak er omfattet af lov om stormflod og stormfald og den heraf udviklede praksis. Udgifterne til lovliggørelsen følger af et ændret retsgrundlag, hvis overholdelse var en forudsætning for, at skadelidte kunne få en byggetilladelse til at genopføre sommerhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo, da skadelidte ikke havde været genhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til nedrivning af sommerhus ved valg af kontanterstatning

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning erstatning for udgifter til affugtning og nedrivning af sommerhus, da skadelidte havde valgt at få sin erstatning udbetalt som kontanterstatning.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til el og opvarmning ved genhusning i eget sommerhus

29. april 2015

Stormrådet har afvist klage over afvisning af erstatning for udgifter til el og opvarmning ved genhusning i eget sommerhus, da skadelidte ikke opfyldte betingelserne for at få kompensation for udgifter til genhusning.

Gå til Ikke grundlag for forhøjet erstatning for eget arbejde

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af forhøjelse af timeopgørelse for eget arbejdet med henvisning til, at timeopgørelsen var foretaget i overensstemmelse med stormflodsordningens praksis

Gå til Erstatning for rengøring og nedpakning af indbo men ikke for udgifter til opmagasinering af indbo

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo. Skadelidte opfyldte ikke kravene til at få dækket opmagasinering i henhold til stormflodsloven, da skadelidte ikke havde været genhuset. Stormrådet anerkendte derimod skadelidtes krav på dækning af udgifter til rengøring og nedpakning af indbo i forbindelse med genopbygningen.

Gå til Ikke erstatning for skader på terrasse og have

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for skader på en terrasse og have med henvisning til stormflodslovens negativliste.