Skip navigation

Stormrådets FAQ / infobank 

Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Stormrådets sekretariat. Du kan også se, om du kan få svar på dit spørgsmål ved at læse i dækningsvejledningen.

Hvis du har en konkret sag og har spørgsmål hertil, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

FAQ/infobank opdateres med passende mellemrum, herunder ved ændringer i praksis.

Der er ikke mulighed for at få erstatning udbetalt à conto. Der skal træffes afgørelse om erstatning, inden udbetaling kan finde sted. Herefter kan der udbetales erstatning, også på en måde der minder om à conto. Det kan ske enten enten i form af kontant erstatning eller ved udbetaling af hele entrepriser, fx malerentreprise eller tømrerentreprise, uden dokumentation.

Læs mere om kontanterstatning og udbetaling uden dokumentation.

Se også under "Totalskade"

Der udbetales erstatning for rimelige affugtningsudgifter, inkl. det elforbrug, der medgår til affugtningen.

Det anbefales, at skadelidte tager kontakt til et professionelt firma, som står for affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling. Skadelidtes forsikringsselskab kan ofte hjælpe med kontakten, hvis det ikke er muligt selv at finde professionel affugtning. Husk at aflæse elmåleren inden affugtningen påbegyndes.

Tids- og elforbrug

Som hovedregel afsluttes affugtning, når der afgives <1 l vand pr. døgn.

Tommelfingerregler for tidsforbrug ved affugtning

Affugtning af rum

Varighed ca. 3 måneder.

Affugtning af ydermure med isolering

Varighed ca. 4 måneder.

Tommelfingerregel for el-forbrug ved affugtning

Elforbrug

28 KwH pr. maskine pr. døgn.

Udlæg

Har et forsikringsselskab lagt ud for skadelidtes udgifter til affugtning, indtræder selskabet i skadelidtes sted i forbindelse med erstatningsudbetalingen. Dette betyder, at denne del af erstatningen udbetales til forsikringsselskabet. 

Se også "Erstatning"

Der ydes erstatning for skader på afgrøder.

Der ydes erstatning for følgende:

 1. Udsæd og afgrøder på rod.
  Erstattes med beløb svarende til indkøbsprisen for tilsvarende på skadetidspunktet samt udgifter til nødvendig jordbehandling.
 2. Udlæg (efterfølgende såning af græs).
  Dækkes med udgifter til frø og såning og den derved nødvendige jordbehandling.
 3. Rensning af areal nævnt under pkt. 2.
  Rimelige omkostninger til rensning areal for evt. drivtømmer, tang, sten m.v., så markbehandling er mulig.
 4. Begrænsning af skader på afgrøder.
  Omkostninger til bortskaffelse (bortpumpning) af vand.
 5. Blivende skade på afgrøder.
  Vurderes og opmåles og areal opgøres (= antal ha).

Følgende vurderes som indirekte skade og er dermed ikke dækket:

 1. Driftstab ved såning med anden afgrøde, fx giver såning med vårsæd mindre udbytte end såning med vintersæd.
 2. Nedsat udbytte grundet øget saltindhold i jorden og/eller forøget jordfugt grundet tilstoppet dræn.
 3. Bortskyllet jord eller skader på markdiger.

Følgende er ikke dækket af andre grunde:

 1. Hegn, mark led, eller andet på marken og dennes afgrænsning, såfremt dette ikke er omfattet af brandforsikringen (som regel er det kun skader på afgrøder, der er omfattet af brandforsikringen)

Se også "Erstatning"

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre opgøres til genanskaffelsesprisen for en tilsvarende genstand med fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Dog opgøres privat fast ejendom til dagsværdi, hvis ejendommen er værdiforringet med mere end 50 % af nyværdien, inden skaden skete.

Er genanskaffelse af løsøre ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

Vejledende afskrivningstabeller for bygnings- og løsøreskader.

Stormrådet har fastlagt afskrivninger i vejledende afskrivningstabeller:

Erhvervsbygninger

Erstatning for erhvervsbygninger opgøres efter 30 % reglen. Det betyder, at hvis den beskadigede bygning inden skaden skete var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien, pga. fx slid, dårlig vedligeholdelse mv., ydes der en forholdsmæssig erstatning. Er en bygning således værdiforringet med 40 % inden skaden sker, vil erstatningen højst kunne blive 60 % af nyværdien af en tilsvarende bygning.  Er bygningen derimod ikke værdiforringet eller værdiforringet med mindre end 30 %, vil erstatningen blive fastsat til nyværdien af en tilsvarende bygning.

Erhvervsløsøre:

Løsøre

Erstatning

(Rå)varer

Erstattes med dagsværdi

Færdigvarer, egen produktion

Erstattes til den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm.

Varer under fremstilling

Erstatning fastsættes på grundlag ad materialeværdien og produktionsomkostninger på skadestidspunktet.

Inventar og driftsudstyr

Hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, så erstattes til nyværdi ellers erstattes med dagsværdi

Genfremstilling af originalmodeller/tabt data

Erstattes for genfremstillingen i bogstavelig forstand

 

Se også under ”Værdiforringelse

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres som udgangspunkt i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen, enten til nyværdi eller dagsværdi. Ved nyværdi foretages afskrivninger efter en konkret bedømmelse , herunder ved hjælp af Stormrådets afskrivningstabeller. Tabellerne er opstillet med en forventet værdiforringelse i relation til genstandens alder. Hvis en genstand ikke omfattes af en afskrivningstabel, opgøres skaden på denne som udgangspunkt til nyværdi. Der er dog visse undtagelser f.s.v.a. fast ejendom (helårsbeboelse), privat løsøre mere end 2 år gammelt samt erhvervsløsøre, jf. § 4 i bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. 

Spørgsmål vedrørende afskrivninger skal rettes til forsikringsselskabet.

Se også "Værdiforringelse", "Udsat miljø", "Erstatning" og "Afskrivning"

Hvis en virksomhed har tegnet en all risk forsikring med stormflods- og/eller oversvømmelsesdækning, kan der undtagelsesvis ydes erstatning for selvrisikoen på denne. Erstatningsmuligheden afhænger bl.a. af størrelsen af selvrisikoen på all risk forsikringen.

Se også "Andre forsikringer".

Stormflods- og oversvømmelsesordningen yder ikke erstatning for fast ejendom og løsøre, hvis det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse. Erstatning ydes heller ikke, hvis skadelidte faktisk har en forsikring, der dækker den pågældende skade. Stormflods- og oversvømmelsesordningen er med andre ord subsidiær i forhold til almindelig forsikringsdækning.

Dette indebærer, at der ikke ydes erstatning for skader på f.eks. biler, både og trailere m.v., da det er muligt at tegne kaskoforsikring, som også omfatter skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

Elektronikforsikringer tegnet ved køb af f.eks. et fjernsyn eller en computer dækker skader efter stormflod og oversvømmelse. Har man tegnet en sådan elektronikforsikring, betyder det, at erstatning udbetales i henhold til forsikringspolicen ved skader efter stormflod og oversvømmelse. Man kan ikke samtidig få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Se "Brandforsikring", "Selvforsikrede", "Forsikringsordninger", "Forsikring" og "Kortslutning".

Der ydes ikke erstatning for anløbsbroer. Det fremgår af negativlisten, jf. stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se også "Negativlisten".

Skader forårsaget af oversvømmelse fra et vandløb eller en sø, skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Anmeldelse skal ske elektronisk via Stormbasen. I tilfælde af at du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en oversvømmelsesskade. 

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at oversvømmelsen er sket.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter oversvømmelse under "Sådan får du erstatning ved oversvømmelse”.

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Anmeldelse skal ske elektronisk via Stormbasen. I tilfælde af at du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Stormrådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en stormflodsskade. 

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at stormfloden er erklæret af Stormrådet.

Du kan læse mere om mulighederne for at få erstatning efter oversvømmelse under "Sådan får du erstatning ved stormflod”.

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregistret.

Ved skader på fast ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer, bliver det registreret, at der har været en skade på ejendommen,  når forsikringsselskabet  har truffet afgørelse om erstatning og påbegyndt udbetaling heraf. Registrering sker på alle bygninger, der dækkes af policen. 

Man kan helt frem til første udbetaling af erstatning trække sin anmeldelse tilbage, uden at der sker registrering i BBR.

Registrering kan ses på BBR-meddelelsen eller på www.ois.dk (eksternt link).

Se også "Selvrisiko".

Der ydes ikke erstatning for skader på bedding (det fundament skroget bygges på i en skibsbygning) og bedingspor. Det skyldes, at havne- og kajanlæg er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se "Brandforsikring" og "Negativlisten".

En skade skal altid begrænses. Der gælder en såkaldt skadesbegrænsningspligt. Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har foretaget foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige for at afværge eller begrænse den indtrufne skade. Dette fremgår af stormflodslovens § 7, nr. 4.

Skadesbegrænsning ved stormflod og ved oversvømmelse fra vandløb eller søer omfatter bl.a. fjernelse af vand fra ramte bygninger og igangsætning af affugtning.

Skadelidte kan søge yderligere vejledning om skadesbegrænsning hos sit forsikringsselskab.

Se "Affugtning", "Skadelidtes pligter", "Følgeskader", "Nedsat erstatning", "Timeløn" og "Opmagasinering og opbevaring".

Eget arbejde beskattes ikke. Eget arbejde er i hovedsagen rengøring og oprydning efter stormflod og efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Se "Eget arbejde".

Der ydes ikke erstatning for skader på biler, som står på et salgsområde uden nummerplade. Det skyldes, at det er muligt at tegne forhandler/værkstedsforsikringer, som dækker skader fra stormflod og oversvømmelse fra sø og vandløb.

Se også "Motorkøretøj" og "Andre forsikringer".

Der ydes ikke erstatning for skader på bolværk, da det er undtaget erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8 (havne- og kajanlæg).

Se "Bro" og "Negativlisten".

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen er, at det beskadigede er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se også "Andre forsikringer".

Der ydes ikke erstatning for skader på broer, herunder anløbsbroer og bådebroer, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Se "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på brovægte, fordi brovægte sidestilles med erhvervsløsøre, som er placeret i rum under terræn, hvilket er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 3. Det er kun privat løsøre i rum under terræn, som er godkendt til og aktuelt anvendes som beboelse, der dækkes efter stormflodsloven.

Se "Løsøre", "Negativlisten" og "Kælder og rum under terræn".

Byggeledelse er en indirekte omkostning, der i udgangspunktet ikke er dækket af stormflods- og oversvømmelsesordningen. Der kan dog være situationer, hvor det vil være nødvendigt at tilknytte en byggeleder (koordinator) i forbindelse med udbedring af skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Dette kan fx være i situationer med mange forskellige håndværkere på den konkrete udbedringsopgave. Det er op til taksator at vurdere, om det i den konkrete situation er nødvendigt for opgavens udførelse at tilknytte en byggeleder (koordinator). Ved totalentrepriser er det almindeligt, at hovedentreprenøren stiller med en byggeleder.

Om det er nødvendigt at tilknytte en byggeleder, vil altid være en konkret vurdering. I vurderingen heraf indgår bl.a. skadelidtes overblik over byggeopgaven, opgavens omfang, antal entrepriser m.v.

Hver bygningsdel opgøres for sig. Materialer og arbejdstimer specificeres i taksators rapport. Skader på bygningsdele i ejendomme til helårsbeboelse og fritidshuse opgøres efter stormflodsloven til nyværdi, med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 50 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 50 % af nyværdien, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes i denne sammenhæng på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Skader på bygningsdele i erhvervsejendomme opgøres til nyværdi, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning.

Se "Værdiforringelse", "Genanskaffelsesprincip", "Partiel skade" og "Løsøre".

Der ydes ikke erstatning for både og joller, da de er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se også "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for både og joller, da de er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på campingvogne, trailere, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri, da disse er undtaget fra erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11. Hvis en (eller flere) containere bruges til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, så dækkes skader dog på denne og løsøre placeret heri.

Se "Motorkøretøj", "Negativlisten" og "Forsikringsordninger".

Der ydes ikke erstatning for skader på campingvogne, trailere, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri, da disse er undtaget fra erstatning efter negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11. Hvis en (eller flere) containere bruges til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, så dækkes skader dog på denne og løsøre placeret heri.

Se "Motorkøretøj", "Negativlisten" og "Forsikringsordninger".

Stormrådet yder erstatning for skader på dyr, der opdrættes i dambrug. Dambruget skal være omfattet af en lovpligtig brandforsikring for at kunne få erstatning fra Stormrådet. Der ydes ikke erstatning for andre dyr.

Se "Brandforsikring".

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da det er undtaget fra erstatning efter negativlisten, jf. stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 7. Der ydes heller ikke erstatning for fast ejendom, der ligger uden for et dige. Dette er ligeledes undtaget fra erstatning negativlisten, jf. stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 6.

Se "Negativlisten".

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1.

Dette indebærer, at skaden skal indtræde på tidspunktet for stormfloden eller oversvømmelsen eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sætningsskader, der konstateres senere, er således ikke omfattet. Der kan heller ikke ydes erstatning for senere indtrådte skader, der skyldes tæring som følge af påvirkning af salt hidrørende fra oversvømmelse.

Rent forebyggende foranstaltninger kan ikke erstattes, heller ikke selv om undladelse af at iværksætte dem kan medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning.

Se "Indirekte tab".

Der ydes ikke erstatning for driftstab, da det anses som et indirekte tab. Dette er undtaget i lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2.

Se "Indirekte tab".

Der ydes erstatning for den tid, man selv bruger på oprydning og rengøring efter at man har været ramt af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer (eget arbejde).

Derudover kan skadelidte vælge at omregne udbedringen af godkendte skader til eget arbejde.

Private

Hvis private skadelidte selv udfører rengøring og oprydning, ydes der erstatning med 100 kr. pr. time, og beløbet er ikke skattepligtigt.

Vælger skadelidte selv at udbedre skaden, omregnes håndværkertimer til egne timer med en timesats 100 kr. Omregningen sker på baggrund af de håndværkertimer, taksator har opgjort i taksatoropgørelsen. Skadelidte får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have haft for samme arbejde. Udgifter til materialer omregnes ikke, men erstattes med det beløb, som fremgår af taksatoropgørelsen.

Da de 100 kr. i timen er mindre end den professionelle håndværkers løn, betyder omregningen, at erstatningen for udbedring af bygningsskader bliver forholdsmæssigt mindre ved eget arbejde. Arbejde, der skal udføres af en autoriseret håndværker, kan kun omregnes til eget arbejde, hvis skadelidte selv er autoriseret indenfor pågældende håndværk.

Erhvervsvirksomheder

Ved skader på erhvervsvirksomheder erstattes med udfaktureringstaksten for virksomhedens ansattes eget arbejde. Det betyder, at erhvervsdrivende, som anvender eget personale til rengøring og oprydning, får erstattet den ansattes arbejdsløn, der beregnes som det tab (udfaktureringstaksten), som virksomheden lider ved, at medarbejderne gør rent og ikke udfører det arbejde, som de er ansat til.

Vælger en virksomhed selv at udbedre egne skader inden for virksomhedens eget funktionsområde, fakturerer virksomheden "sig selv" og benytter denne faktura som dokumentation. Derefter ydes erstatning i henhold til den godkendte opgørelse.

Se også "Beskatning af eget arbejde", "Skadesbegrænsning" og "Timeløn".

Stormrådet yder erstatning for skader på el-installationer.

Se "Kortslutning" og "Lovliggørelsesomkostninger".

Der ydes erstatning til rimelige eludgifter i forbindelse med affugtning og nødvendige eludgifter i forbindelse med udbedring af skaderne.

Der ydes ikke erstatning for ekstraudgifter til elopvarmning eller lign. af den beskadigede ejendom.

Se også "Affugtning".

Erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Der ydes erstatning for skader, som er indtrådt direkte i forbindelse med en stormflod eller en oversvømmelse.

Direkte tab/skade

Der ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod (saltvand) eller oversvømmelse fra vandløb eller sø (ferskvand) på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig brandforsikring. Skaden skal indtræde på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den beskadigede bygning/bygningsdele og løsøret skal have været i direkte berøring med vandet.

Indirekte tab

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, som for eksempel husleje- og andet indtægtstab, omkostninger til rådgiver m.v. 

Der ydes heller ikke erstatning for skader på nedenstående:

 1. Fast ejendom og løsøre, som i almindelighed kan forsikres mod skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer
 2. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade
 3. Løsøre i kældre og rum under terræn. Dog erstatning af løsøre op til 120.000 kr., hvis kælder eller rum under terræn er godkendt og anvendes til beboelse.
 4. Jord
 5. Saltskadede afgrøder
 6. Fast ejendom, der ligger uden for et dige
 7. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet
 8. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.
 9. Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven
 10. Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift
 11. Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 12. Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri
 13. Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 14. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 15. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet
 16. Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug (fisk, krebs og lign.)
 17. Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn
 18. Penge, smykker og tilsvarende. For smykker gælder, at det er alle smykker, ligegyldig hvordan de er udformet, og hvilket materiale de er lavet af.

Principper for erstatningsopgørelsen

Erstatningsberegningen for bygninger og løsøre tager udgangspunkt i de almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Helårsejendomme og fritidshuse

Nyværdi med afskrivning i henhold til Stormrådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved værdiforringelse af ejendommen med mere end 50 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der dog alene erstatning til dagsværdi. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Erhvervsejendomme

Nyværdi med afskrivning i henhold til Stormrådets afskrivningspraksis (vejledende afskrivningstabeller). Ved en værdiforringelse af ejendommen med mere end 30 pct. af nyværdien inden skadens opståen, f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der en forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller.

Privat løsøre

Nyværdi med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøret er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre

 1. Råvarer: Dagsværdi, d.v.s. den værdi løsøret havde inden skaden
 2. Færdigvarer: Den pris man kunne have fået ved almindeligt salg, inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignede.
 3. Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.
 4. Genfremstilling af originale modeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Hvis det ikke er muligt at genanskaffe det beskadigede løsøre, beregnes erstatningen ud fra fremstillingsprisen for et nyt og tilsvarende produkt. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det ville have kostet at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende erstattes ikke.

Typer af kontant erstatning

Eget arbejde

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med genopbygning af en ejendom. Der kan udbetales kontanterstatning til fri rådighed for skadelidte ved at omregne erstatningen til "eget arbejde". Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skadesudbedringer skal udføres af autoriseret håndværker. 

Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning uden dokumentation for genanskaffelse

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation. Læs mere herom under ”Kontanterstatning”.

Udbetaling af erstatning som et kontant beløb

Ønsker man ikke at få udbedret skaderne på en bygning eller at lade en bygning genopføre, er det muligt at få udbetalt erstatningen kontant.  Læs mere herom under "Kontanterstatning”.

Erstatning for løsøre (indbo, møbler m.v.) udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Se også "Brandforsikring", "Negativlisten", "Nedsat erstatning", "Overdragelse af erstatning", "Udbetaling af erstatning", "Udbetaling uden dokumentation" og "A conto".

Erstatning udbetales på baggrund af en faktura, som er udstedt af den entreprenør/håndværker m.v., der har udført arbejdet. Fakturaen udstedes til skadelidte, og den skal indeholde en specifikation af det arbejde, der er udført, og skal som minimum omfatte:

 1. Tidspunktet for arbejdets udførelse og afslutning.
 2. Specifikation af arbejdet / arbejdsydelsen.
 3. Angivelse af materialeforbruget.

Derudover skal fakturaerne indeholde de af SKAT krævede oplysninger:

 1. Udstedelsesdato (fakturadato).
 2. Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen. 
 3. Entreprenørens/håndværkerens (den registrerede virksomheds) registreringsnummer. 
 4. Entreprenørens/håndværkerens (den registrerede virksomheds) og skadelidtes (køberens) navn og adresse. 
 5. Mængden og arten af de leverede ydelser. 
 6. Den dato, hvor levering af ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. 
 7. Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 8. Gældende afgiftssats.
 9. Det afgiftsbeløb, der skal betales.

Kravene til fakturering fremgår af § 58 i bekendtgørelse nr. 808 af 30/06/2015 (momsbekendtgørelsen).

Se også "Udbetaling af erstatning" og "Moms".

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for flytteudgifter, da der er tale om indirekte tab. Dog kan der ydes erstatning herfor, hvis skadelidte er berettiget til genhusning og har været genhuset i perioden, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 3.

I tilfælde, hvor skadelidte har været genhuset i eget sommerhus, vil ordningen dække skadelidtes flytte- og opmagasineringsudgifter, men ikke andre udgifter.  

Læs mere om genhusning i eget sommerhus under ”Genhusning”.

Se også ”Container”, ”Indirekte tab” og "Opmagasinering og opbevaring".

Skader, der er anmeldt senere end 2 måneder efter, skaden er indtruffet, behandles som udgangspunkt ikke.

I tilfælde, hvor skaden er anmeldt for sent, og skadelidte kan godtgøre at være uden skyld i denne forsinkelse eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde (fx sygdom, psykisk tilstand eller lignede), kan der dispenseres fra anmeldelsesfristen.

Se "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod".

Der ydes ikke erstatning for forbedringer, da en erstatning ikke må stille skadelidte bedre end før skaden.

Se også "Genanskaffelsesprincip" og "Erstatning".

Til afgrænsning af bygning, løsøre og landbrug anvendes to fordelingsvejledninger, Fordelingsvejledning 2007 og Fordelingsvejledning - landbrug 2004, udgivet af Forsikring & Pension.

Se "Begrænsning af skader".

Se også på Stormrådets hjemmeside om "Varsling og forebyggelse".

Erstatning for skader forårsaget af stormflod eller af oversvømmelse fra vandløb og søer kan nedsættes eller bortfalde, hvis

 • bygningen er fejlkonstrueret eller fejludført, opført i uegnede materialer eller dårligt vedligeholdt m.v.,
 • bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, 

og disse forhold har været medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået.

Nedsættelse eller bortfald af erstatning kan endvidere ske, hvis

 • løsøre er anbragt i de ovenfor nævnte bygninger eller på steder, hvor skadelidte i øvrigt burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,
 • skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller
 • skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Se lov om stormflod og stormfald, § 7.

Se endvidere under "Nedsat erstatning".

Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra søer og vandløb. Disse skader fremstår som dækningsundtagelser i de fleste forsikringer.

Hvis en stormflods- eller oversvømmelsesskade konkret bliver dækket af en forsikring, fx pr. kulance ydes der ingen erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen. Det samme gælder, hvis det skadede er omfattet af en forsikring eller almindeligvis kan forsikres mod skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse, fx bil-kasko eller visse entrepriseforsikringer. 

For at være berettiget til erstatning skal det beskadigede været omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se "Brandforsikring", "Andre forsikringer", "Forsikringsordninger", "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod".

Der ydes ikke erstatning for skader på fast ejendom og løsøre, herunder campingvogne, både m.v., hvor det er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

En kaskoforsikring er en forsikring, der dækker alle skader på motorkøretøjer, campingvogne og trailere. Kaskoforsikringen omfatter normalt også skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Særligt om både

Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet er undtaget fra erstatning i medfør af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Familiens basisforsikring eller indboforsikring omfatter ofte småbåde, men disse er altså ikke omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Lystfartøjsforsikringen er en særlig ansvars-, ulykkes - og kaskoforsikring. Der kan være en tidsbegrænsning af dækningen, typisk i perioden 1. april – 15. november, eller det kan aftales særskilt, at forsikringsaftaleperioden gælder for hele året.

Der kan være forskel på, om en lystfartøjsforsikring omfatter skade på løsøre. Hvis ikke løsøret er dækket af denne særlige forsikring, kan løsøret være dækket af indboforsikringen, men dækkes under alle omstændigheder ikke af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Se også "Både og joller", "Campingvogn" og "Trailer".

Der gælder en forældelsesfrist på 10 år for de afgørelser, hvor skadelidte har fået tilkendt erstatning for skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det følger af § 5, stk. 1, nr. 3 i forældelsesloven. Regler om afbrydelse af forældelse og foreløbig afbrydelse af forældelse følger af forældelseslovens kapitel 5 og 6.

Eksempler

Nedenstående er eksempler på forældelsesfristernes beregning i stormflods- og oversvømmelsessager:

Eksempel 1

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-og oversvømmelsespuljen den 1. maj 2014 på 200.000 kr. Skadelidte har på baggrund af indsendte regninger den 1. maj 2015 for udført arbejde fået udbetalt erstatning på 100.000 kr. Retskravet på resterstatningen på 100.000 kr. forældes den 1. maj 2024.

Eksempel 2

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-og oversvømmelsespuljen den 29. marts 2013 på 200.000 kr. Skadelidte har den 29. marts 2014 indsendt regninger for udført arbejde og den 29. januar 2015 yderligere regninger på i alt 150.000 kr.

Retskravet på resterstatningen på 50.000 kr. forældes 29. marts 2023.

Eksempel 3

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-og oversvømmelsespuljen den 30. marts 2014 på 200.000 kr. Skadelidte har ikke indsendt regninger for udført arbejde eller rettet henvendelse til sit forsikringsselskab. Kravet forældes den 30. marts 2024.

Eksempel 4

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-og oversvømmelsespuljen den 28. februar 2014 på 200.000 kr. Kravet forældes derfor som udgangspunkt den 28. februar 2024. Skadelidte anlægger efter at en klage er blevet afvist, imidlertid retssag mod Stormrådet om en højere erstatning. Sagen afsluttes med forlig. Den 10 årige forældelsesfrist afbrydes ved sagsanlægget, jf. forældelseslovens § 16, stk. 1. Der løber herefter en ny 10 årig forældelsesfrist fra den dag, der indgås forlig, jf. § 19, stk. 1, og stk. 3, i forældelsesloven.

Eksempel 5

Skadelidte har fået tilsagn om erstatning fra stormflods-og oversvømmelsespuljen den 15. august 2013 på 200.000 kr. Skadelidte indsender regninger til forsikringsselskabet for udført arbejde den 15. december 2013 på 100.000 kr. Skadelidte kontakter forsikringsselskabet med henblik på at få oplyst forældelsesfristen for resterstatning den 15. marts 2015. Forældelsesfristen for skadelidtes retskrav på erstatning på 100.000 kr. forældes den 15. august 2023. Det er uden betydning for forældelsesfristen, at skadelidte henvender sig til forsikringsselskabet.

Der ydes erstatning for madvarer i køleskab eller i fryser, som har været i direkte kontakt med udefrakommende vand i forbindelse med en stormflods- eller oversvømmelsesskade.

Der ydes derimod ikke erstatning, hvis skaden skyldes en kortslutning eller strømafbrydelse, og madvarerne af den grund er fordærvet eller på anden måde ødelagt. 

Se "Kortslutning".

Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres til nyværdi, d.v.s. det det koster at genanskaffe den pågældende genstand eller reparere en bygning med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. 

For erhvervsløsøre gælder, at erstatningen afhænger af karakteren af det pågældende løsøre:

 • (Rå)varer: Dagsværdi.

 • Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg m.m.

 • Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

 • Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Hvis privat løsøre er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller. Partiel reparation betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning.

Er genanskaffelse af løsøre ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

Se mere om erstatningsprincipper i §§ 4-7 i bekendtgørelse om erstatning for skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

Skadelidte kan få erstatning for rimelige omkostninger til genhusning, hvis det vurderes, at skadelidte skal genhuses i forbindelse med reparation af skader som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Erstatningen kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned i gennemsnit (indeksreguleret) og omfatter foruden genhusning også flytning og opmagasinering af løsøre. 

Hvis skadelidte vælger genhusning på skadestedet ved opstilling af en beboelsespavillon, kan der udover den gennemsnitlige månedlige erstatning ydes op til 24.000 kr. (indeksreguleret) for etablering og nedtagning heraf. 

Det er et krav for at modtage erstatning til genhusning, at skadelidte har et reelt behov for genhusning. Skadelidtes bolig skal med andre ord være ubeboelig, mens skaderne udbedres. Det er ligeledes et krav, at skadelidte har sin folkeregisteradresse på ejendommen. Det er taksator, der afgør, om genhusning er nødvendig.

Erstatning for genhusning kan maksimalt ydes for en periode af 2 år. Det er muligt i særlige tilfælde at opnå dispensation fra denne frist, fx en forlænget byggeperiode, som ikke kan tilskrives skadelidte.

Hvis skadelidte har mulighed for at bo i ejendommen, mens en reparation foregår, kan der ydes erstatning for udgifter til opmagasinering af løsøre, hvis dette skønnes nødvendigt. Dette afgøres af taksator. Erstatning i denne sammenhæng kan maksimalt udgøre 3.000 kr pr. måned (indeksreguleret). Det samme gælder, hvis skadelidte vælger at bo i sit eget sommerhus, eller genhusning er finansieret af kommunen eller andre, og skadelidte ikke er berettiget til erstatning for omkostninger til selve genhusningen.

Se mere om genhusning i lov om stormflod og stormfald, § 4, stk. 3 og 4, og § 5 i bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer .

 

Der ydes ikke erstatning for skader på haveanlæg samt for oprydning af disse efter stormflod og oversvømmelse fra søer og vandløb. Dette fremgår af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 9.

Med haveanlæg menes der for eksempel, plæner, planter, træer og buske. Herudover omfatter det også hegn, stensætninger, belægninger, belysning, springvand og anden udsmykning samt flagstænger, legeredskaber, drivhuse, legehuse, pavilloner, overdækninger og terrasser.

I forbindelse med vurderingen af, om der er tale om et haveanlæg i en erhvervsvirksomhed, vurderes især arealets anvendelse. Udenomsarealet på en campingplads, som anvendes til at slå telt op på, vurderes således ikke som et haveanlæg.

Se også "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på havne- og kajanlæg. Dette fremgår af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 8.

Erstatning ydes for skader på bygninger på en havn samt på løsøre på et havneareal, bortset fra når det er placeret på havne- eller kajanlæg.

Se også "Negativlisten".

Det ydes ikke erstatning for skader på hegn, da dette betragtes som en del af et haveanlæg. Hvis hegnet er en del af en erhvervsvirksomhed, fx en campingplads, kan der ydes erstatning, hvis det er nødvendigt for virksomhedens, herunder arealafgrænsning.

Se også lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2, nr. 9.

Se også "Negativlisten".

Bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug, fx fisk og krebs, ydes der ikke erstatning for dyr, jf. negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 15.

Se også "Direkte tab".

Der ydes erstatning for skader på hårde hvidevarer.

Er de beskadigede hårde hvidevarer installeret i en kælder eller andet rum under terræn, kan der ydes erstatning, hvis de tilhører ejendommens ejer, er installeret og naturligt indgår som en integreret del af bygningen samt er omfattet af en brandforsikring.

Hvis beskadigede hårde hvidevarer placeret i en kælder eller rum under terræn ikke er tilsluttet eller ikke tilhører ejendommens ejer, betragtes de som løsøre og erstattes kun, hvis de er placeret i et rum, der er godkendt til og anvendes som beboelse.

Se også "Afskrivningstabel", "Løsøre" og "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for indirekte tab. Indirekte tab er de tab, som skadelidte har efter stormflodens eller oversvømmelsens indtræden, og som hverken har en tidsmæssige sammenhæng med eller er en direkte følge af stormfloden.

Eksempelvis ydes der ikke erstatning for driftstab, huslejetab, advokatudgifter (og lignede) og renteudgifter.

Se også "Direkte tab" og "Erstatning".

Der ydes ikke erstatning for skader på jord. Dette fremgår af negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 4.

Ved skader på jord menes forringelse af jordens afkastningsevne (bonitet), bortskylning af jord eller forringede muligheder for råstofindvinding.

Der ydes derfor ikke erstatning for skader på græsarealer og diger, der er udført af jord. Skader på afgrøder er derimod omfatter af stormflods- og oversvømmelsesordningen, hvis de er brandforsikret. 

Se også "Erstatning", "Negativlisten" og "Afgrøder".

Skadelidte kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabets afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager.

Det er en betingelse, at skadelidte først skriftligt har henvendt sig til forsikringsselskabet og forsøgt at få afgørelsen ændret.

Skadelidte kan klage ved at udfylde og indsende et klageskema til Stormrådet med relevante bilag. Klageskemaet kan findes her.

Stormrådet skal have modtaget klagen senest 8 uger efter, at forsikringsselskabet har truffet sin endelige afgørelse.

Der ydes ikke erstatning for skader forårsaget af opstuvning af kloakvand, uanset om opstuvningen skyldes stormflod eller ekstrem høj vandstand i vandløb eller søer. Opstuvet kloakvand vil normalt være dækket af en forsikring.

Det er op til taksator at vurdere skadesårsagen, og herefter vil forsikringsselskabet afgøre, om skadelidte er berettiget til erstatning.

Stormrådet har udgivet nedenstående notat, der beskriver, hvorfor vand fra kloakker ikke er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen: 

Notat om anvendelsesområdet for stormflods- og oversvømmelsesordningen ift. vand fra kloakker (2020)

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Forsikring" og "Konkurrerende skadesårsager".

I nogle sager kan der være tale om konkurrerende skadesårsager. Det betyder, at der er udover vand fra havet eller fra et vandløb eller en sø, er andre, samtidige årsager til en oversvømmelse. For eksempel kan der ske opstuvning af kloakvand samtidig med en oversvømmelse fra stormflod eller fra et vandløb eller en sø.

Hvis en skade er omfattet af både af en forsikring (fx opstuvning af kloakvand) og af stormflods- og oversvømmelsesordningen, dækkes skaden af forsikringen, med mindre det kan fastslås, hvilke dele af skaden, der stammer fra det opstuvede kloakvand, og hvilke dele der stammer fra stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Hvis en opdeling kan finde sted, dækkes skaden både af forsikring og af stormflods- og oversvømmelsesordningen med den andel, der kan henføres til skadesårsagen. Det er op til taksator at vurdere skadeårsagen.

Hvis en skade skyldes forhold, der ikke er omfattet af en forsikring (fx overfladisk afstrømning, der ikke stammer fra et skybrud) og samtidig af stormflod eller oversvømmelse fra  vandløb eller søer, dækkes skaden af stormflods- og oversvømmelsesordningen. 

Det er op til forsikringsselskabet at afgøre, i hvilket omfang en skade er dækket af forsikringen og/eller er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Se også "Erstatning", "Kriterier for erstatning", "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse" og "Anmeldelse af skader efter stormflod".

Der ydes ikke erstatning for udgifter til konsulentbistand eller advokatbistand.

Eget arbejde

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen for skader på bygninger, at man udbedrer skaderne, enten ved reparation, genopførelse eller genanskaffelse af det beskadigede.

Det er muligt for skadelidte selv at udføre arbejdet med reparation og genopbygning af en ejendom. Der kan i den forbindelse udbetales en omregnet kontanterstatning til skadelidte. 

Ved beregning af denne type kontanterstatning (eget arbejde) omregnes antallet af håndværkertimer for den pågældende entreprise, fx tømrerentreprisen, til timer à 100 kr. pr. time. Hertil lægges 25 % af timetallet, da eget arbejde typisk tager noget længere tid end hvis en håndværker skulle udføre arbejdet. Erstatningen for udgifter til materialer forbliver den samme, når den udbetales som kontanterstatning.

En omregning til kontanterstatning kan medføre reduktion af erstatningens størrelse, da håndværkertimer er væsentligt dyrere end omregningen til 100 kr. pr. time + 25 %. Til gengæld får man selv udbetalt arbejdslønnen med 100 kr. pr. time. Arbejdslønnen er skattefri. 

Betingelsen for at omregne erstatningen er, at skadelidte enten foreviser en tingbogsattest uden hæftelser, eller at samtlige rettighedshavere (panthavere m.v.) giver deres samtykke til, at reparationen eller genopførelse sker ved eget arbejde.

Skadelidte skal være opmærksom på, at visse skader kun kan udføres af autoriseret håndværker.

Udbetaling uden dokumentation

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for udbedring af skader, når den enkelte entreprisekategori (fx som maler- eller tømrerpost) ikke overstiger 40.000 kr. inkl. moms.

Der kan maksimalt udbetales poster uden dokumentation op til 80.000 kr.

Før at der kan udbetales uden dokumentation, kræver det, at man har samtlige rettighedshaveres (panthavere m.v.) accept.

Kontanterstatning

Der er en undtagelse til hovedreglen om, at erstatningens skal bruges til at udbedre skaderne på en ejendom. Ønsker man således ikke at udbedre skaderne på bygningen eller at genopføre huset, er det muligt at få udbetalt en kontanterstatning til fri rådighed. Kontanterstatning opgøres i dette tilfælde til bygningens dagsværdi umiddelbart inden skadens indtræden. Dagsværdien er nyværdien med fradrag af slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende bygning eller bygningsdel umiddelbart inden skadens indtræden. Kontanterstatning kan i dette tilfælde maksimalt udgøre bygningens handelspris (kontantpris) umiddelbart inden skadens indtræden.

Såfremt skadelidte allerede har fået udbetalt erstatning til udbedring af skader, fx til nedrivning eller affugtning, er det ikke muligt at ændre erstatningen til  kontanterstatning til fri rådighed.  

Det er en forudsætning for at få kontanterstatning, at samtlige skadelidtes rettighedshavere (panthavere m.v.) accepter dette.  

Se også "Pant" og "Eget arbejde".

Der ydes ikke erstatning for de følgeskader, som en kortslutning medfører, fx fordærvede madvarer i køleskab eller fryser.

Skader på selve det kortsluttede apparat erstattes, med mindre skaden er dækket af anden forsikring fx en elskade-, kortslutnings- eller elektronikforsikring.

Se "Frostvarer", "Hårde hvidevarer", "Indirekte tab", "Strømsvigt" og "Andre forsikringer".

For at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsesordningen skal følgende kriterier være opfyldt:

 1. Ved stormflod: Stormrådet skal have erklæret stormflod i det område, hvor skaden er sket. Dette vil bl.a. fremgå at Stormrådets hjemmeside.
 2. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer: Stormrådet skal have godkendt en oversvømmelse som omfattet af oversvømmelsesordningen
 3. Skaden er ikke konkret dækket af en forsikring. Dette gælder også kulanceerstatning.
 4. Skaden kunne ikke i almindelighed være dækket af en forsikring. Det vil sige, at man i de fleste forsikringsselskaber ikke kan tegne en forsikring mod stormflod og oversvømmelse på almindelige markedsvilkår. 
 5. Skaden skal være sket i forbindelse med eller som en umiddelbar følge af stormfloden eller oversvømmelsen.
 6. Der skal være tegnet en gyldig brandforsikring for det beskadigede.

Der kan herudover være andre forhold, som kan have betydning i den konkrete sag. Skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer anmeldes til forsikringsselskabet inden 2 måneder efter skadens opståen.

Se også "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse", "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Forsikring", "Erstatning", "Skadelidtes pligter", "Oversvømmelse fra vandløb eller sø" og "Stormflod".

Der ydes som hovedregel ikke erstatning for løsøre i kældre og i rum under terræn. Dette gælder også for løsøre anbragt i den del af et kælderrum, der er over terræn. Dog ydes der erstatning i de tilfælde, hvor kælderen eller rummet under terræn er godkendt til og aktuelt anvendes som beboelse. Der kan i disse tilfælde maksimalt ydes erstatning på 120.000 kr for ødelagt løsøre (indeksreguleret). 

I vurderingen af, om der er tale om en kælder eller rum under terræn, lægges der vægt på, om gulvniveauet i husets nederste etage ligger under det lavstliggende terræn på grunden.

Se også "Løsøre" og "Negativlisten".

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten, stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 7.

Se også "Dige", "Haveanlæg" og "Negativlisten".

Løsøre defineres som "flytbare fysiske formuegenstande", d.v.s. møbler og andet indbo, maskiner, inventar og varelagre m.v.

Ved skader på løsøre skal skadelidte som udgangspunkt gemme de beskadigede genstande, så skadens omfang og værdien kan vurderes af en taksator. I særlige tilfælde kan det aftales med taksator i stedet at fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. Særlige tilfælde omfatter f.eks. skader på fødevarer og løsøre, der er skyllet bort.

Skadet løsøre kan normalt bortskaffes, når dette har været gennemgået og vurderet af forsikringsselskabets taksator.

Privat løsøre opgøres til nyværdi med mindre det er mere end 2 år gammelt. Hvis løsøre er mere end 2 år gammelt, sker der fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis.

Erhvervsløsøre opgøres på følgende måde:

- Råvarer, dagsværdien; den værdi løsøret havde inden skaden.

- Færdigvarer, den pris man kunne have fået ved almindeligt salg inden skaden skete, med fradrag af normale omkostninger ved salg og lignende.

- Inventar og driftsudstyr, nyværdien, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdien.

- Genfremstilling af originale modeller/tabte data, fremstillingspriser.

Se også "Afskrivning", "Bygningsdele", "Fordelingsvejledning", "Manglende dokumentation" og "Skadelidtes pligter".

Der ydes erstatning for ekstra byggeomkostninger (lovliggørelsesomkostninger) på op til 1 mio. kr. (indeksreguleret), hvis disse er nødvendige for at opfylde de krav, som stilles af byggemyndigheder i henhold til byggelovgivningen, når en beskadiget bygning skal genopføres eller repareres. Erstatning for ekstra byggeomkostninger ydes dog kun, hvis

 1. udgifterne vedrører de dele af bygningen, der er beskadiget og bliver erstattet efter reglerne i denne lov,
 2. det ikke er muligt at opnå dispensation fra reglerne i byggelovgivningen,
 3. byggemyndigheden ikke har eller kunne have stillet krav om lovliggørelse inden skadens opståen,
 4. udgiften ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse og
 5. genopførelse eller reparation finder sted.

Nye krav i en lokalplan er ikke omfattet, ligesom krav ifølge miljølovgivningen heller ikke er omfattet.

Lovliggørelsesomkostninger kan fx være krav om tegninger til en ny bygning ved totalskade eller lovliggørelse af gamle elinstallationer ved skade på disse.

Hvis en lovliggørelse medfører, at der sker en forbedring (værdiforøgelse), skal erstatningen nedsættes med værdien af forbedringen.

Se også "Forbedringer".

Der ydes som udgangspunkt erstatning for malerarbejde ved udbedring af skade op til nærmeste naturlige afgrænsning, fx hjørne, niveauspring eller materialeskift.

Hvis udbedring af en skade medfører en forbedring, vil erstatningen blive nedsat med forbedringens værdi.

Se også "Indirekte tab" og "Umiddelbart indtrådt skade".

Det påhviler skadelidte at dokumentere sit tab som følge af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller sø. Skadelidte skal enten gemme de beskadigede genstande, fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer. På den måde kan der også foretages en mere korrekt vurdering af skadens værdi og omfang.

Forsikringsselskabet skal afvise tab, som ikke kan dokumenteres.

Se også "Løsøre", "Taksering af skader efter stormflod og oversvømmelse" og "Skade på genstande uden økonomisk værdi".

Der gælder en generel pligt for skadelidte til at begrænse skaden. Erstatningen kan derfor nedsættes eller helt bortfalde i de tilfælde, hvor skadelidte ikke har forsøgt at begrænse skaden. Dette er fx tilfældet, hvis skadelidte ved eller burde vide, at der er sket en oversvømmelse på vedkommendes ejendom, men intet har foretaget sig for at forhindre dette eller forhindre, at skaden er blevet større. Her er typisk tale om manglende bortpumpning af vand og affugtning/udtørring i bygning. Det kan også være tilfældet, hvor skadelidte kunne have begrænset skaden ved at fjerne løsøregenstande fra gulvet.

Se også "Skadelidtes pligter" og "Nedsat erstatning".

Middeltidshændelsen er den vandstand, der statistisk set forventes at indtræffe inden for en vis tidsperiode. Middeltidshændelsen (MT-vandstand) bruges ved vurderingen af, om der skal erklæres stormflod, eller om en oversvømmelse fra et vandløb eller en sø er omfattet af oversvømmelsesordningen. 

Stormflod og oversvømmelse fra et vandløb eller en sø skal for at være omfattet af lov om stormflod og stormfald have en middeltidsværdi på 20 år. D.v.s. at det er en hændelse, der statistisk set indtræffer sjældnere end hvert 20. år, i et givet område. Afgørelse af, om der skal erklæres stormflod, træffes af Stormrådet på baggrund af udtalelser fra Kystdirektoratet og DMI. 

Definitionen af stormflod og oversvømmelse fra vandløb eller sø betyder, at en hændelse der statistisk indtræffer hvert 19. år ikke er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen, mens en hændelse der statistisk indtræffer hvert 21. år vil være omfattet.

Se også "Stormflod" og "Oversvømmelse fra vandløb eller sø".

Der ydes ikke erstatning for skade på moler, fordi disse er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 7.

Se "Bro", "Dige", "Kystsikring" og "Negativlisten".

Molio Prisdata (V & S prisdata) kan bruges af taksator til opgørelse af erstatning samt beregning af værdiforringelse af det beskadigede.

Molio Prisdata (V & S prisdata) revideres én gang årligt med de seneste prisændringer og opdateringer af materialer, arbejdsløn og materielleje. Bemærk, at Molio Prisdata (V og S prisdata) ikke er tilgængelig uden betaling.

Erstatning på private bygninger og løsøre opgøres inkl. moms.

Erstatning på fat ejendom eller løsøre, der tilhører virksomheder registreret i CVR (Centrale Virksomheds Register), opgøres ekskl. moms.

I de tilfælde, hvor en virksomhed er delvis momsregistreret, opgøres erstatningen med afsæt i den procentuelle momssats.

Se også "Erstatning".

Der ydes ikke erstatning for skader på motorkøretøjer. Det skyldes, at det i almindelighed er muligt at tegne kaskoforsikring, der dækker skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

I de tilfælde, hvor en konkret kaskoforsikring ikke omfatter skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, er der heller ikke mulighed for erstatning, da det er muligt at tegne en kaskoforsikring, som medtager dækningen, i et andet forsikringsselskab.

Se også "Campingvogn", "Traktor", "Truck", "Trailer" og "Forsikringsordninger".

I visse tilfælde kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Det gælder, hvis 

 • bygningen er opført i strid med byggelovgivningen, servitutter eller lokalplaner, eller bygningens forkerte konstruktion eller udførelse, uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller et manglende tilsyn er medvirkende årsag til, at skaden er indtruffet, eller hvor skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået,

 • løsøre er på steder, hvor skadelidte burde påregne en særlig stor risiko for den skade, der er indtruffet,

 • skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet, eller

 • skadelidte har foretaget handlinger, som vedkommende vidste eller burde vide ville øge risikoen for den skade, som er indtruffet.

Nedsat erstatning er nærmere reguleret i stormflodslovens § 7.

Se også "Forkert konstruktion" og "Skadelidtes pligter".

Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af en nedstyrtet klint eller skrænt. Det følger af lov om stormflod og stormfald, at skader skal være direkte forårsaget af stormflod eller oversvømmelse, jf. lovens § 4, stk. 1. Skader forårsaget af en nedstyrtet klint eller skrænt vurderes som et indirekte tab, der ikke kan ydes erstatning for, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2.

Se også "Indirekte tab".

I stormflodsloven er oplistet en række tilfælde, hvor der ikke ydes erstatning for skader på fast ejendom og løsøre. Disse tilfælde er nævnt i den såkaldte "negativliste" i stormflodslovens § 4, stk. 2.

I følge negativlisten ydes der ikke erstatning for indirekte tab, bortset fra udgifter til genhusning, opmagasinering uden genhusning, udgifter til ekstra byggeomkostninger (lovliggørelse) samt skimmelafrensning af private ejendomme. Disse udgifter kan under visse betingelser erstattes i forbindelse med stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Der ydes endvidere ikke erstatning for skader på følgende typer fast ejendom og løsøre:

1) Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.

2) Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

3) Løsøre i kældre og rum under terræn, medmindre disse er godkendt til og anvendes som beboelse. Erstatning kan i disse tilfælde maksimalt udgøre 120.000 kr.

4) Jord.

5) Saltskadede afgrøder.

6) Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

7) Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

8) Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

9) Haveanlæg, herunder terrasser og trapper, og løsøre og bygninger placeret i haven.

10) Garager og carporte, medmindre de deler fundament med eller er en integreret del af en bygning til beboelse og samtidig indeholder tekniske installationer til brug for bygningens drift.

11) Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

12) Trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

13) Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

14) Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

15) Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

16) Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

17) Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn, eller der er tale om løsøre, der har en naturlig placering direkte på gulv eller terræn.

Nytteværdien er den værdi, en genstand kan have for en given person.

Taksator tager hensyn til nytteværdien ved opgørelsen af skaden.

Forsikringsselskabet træffer afgørelse om, hvorvidt nytteværdien er nedsat. Her lægges vægt på, hvilken nytte skadelidte kunne have haft, og hvor længe skadelidte kunne have benyttet genstanden, hvis stormfloden eller oversvømmelsen ikke var indtrådt.

Se også "Taksering af skader" og "Værdiforringelse".

Der ydes erstatning for omkostninger til opmagasinering af ikke-skadet indbo, hvis dette er nødvendigt for at udbedring af skader kan finde sted. Der er tale om en eksplicit undtagelse fra hovedreglen om, at der ikke ydes erstatning for indirekte tab.

Hvis skadelidte er genhuset, vil omkostningerne til opmagasinering og flytning af indbo være dækket inden for den samlede ramme på maksimalt 12.000 kr. pr. måned (indeksreguleret).

Hvis skadelidte ikke er genhuset, kan der dækkes omkostninger til opmagasinering op til 3.000 kr. pr. måned (indeksreguleret).

Se også "Indirekte tab" og "Genhusning".

Der ydes ikke erstatning for skader, som er forårsaget af opstuvet kloakvand. Dette betragtes som en indirekte skade og er ofte dækket af en forsikring.

I særlige tilfælde kan der være tale om skader efter, at opstigende vand fra kloakken og havvand eller vand fra et vandløb eller en sø er blandet sammen, en såkladt konkurrerende skadesårsag. Sådanne skader kan efter en konkret vurdering erstattes, enten af forsikringsselskabet (hvis skader efter opstuvet kloakvand i øvrigt er dækket under forsikringspolicen) eller af stormflods- og oversvømmelsespuljen, hvis skader p.g.a. oversvømmelse fra hav, vandløb eller sø er omfattet af stormflodsloven og den konkurrerende skade ikke er omfattet af en forsikring). Det er op til taksator at vurdere, hvad årsagen til skaden har været.

Se "Kloakvand", "Inddirekte tab", "Direkte tab" og "Konkurrerende skadesårsager".

Det er muligt at overdrage erstatning til en anden. Dette kaldes også transport. Forsikringsselskabet skal modtage en skriftlig erklæring fra skadelidte, hvor det skal fremgå, at erstatningen kan udbetales til en anden end skadelidte.

Skadelidte kan i forbindelse med salg af sin ejendom videreoverdrage sin ret til erstatning. Det er dog en betingelse, at dette fremgår af købsaftalen eller anden lignende aftale.

Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås en oversvømmelse som følge af ekstremt høj vandstand, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været oversvømmelse fra vandløb og sø på baggrund af en konkret anmeldelse. Det betyder, at en skade skal anmeldes, før det er muligt at afgøre, om det skadede i den enkelte sag er berettiget til erstatning. Afgørelsen træffes af Stormrådet efter udtalelse fra Miljøstyrelsen. Afgør Stormrådet, at en skade er berettiget til erstatning, viderebehandles sagen af det forsikringsselskab, hvor det skadede er brandforsikret. Forsikringsselskabet afgør også størrelsen af en evt. erstatning.

Stormrådet kan anmode Miljøstyrelsen om umiddelbare vurderinger af, om der er sandsynlighed for, at voldsomme regnhændelser har medført oversvømmelser, der kan være omfattet af oversvømmelsesordningen. Dette sker, når en regnhændelse har givet mere end 50 mm nedbør på et døgn et eller flere steder i landet. Miljøstyrelsens umiddelbare vurderinger offentliggøres på Stormrådets hjemmeside. En umiddelbar vurdering giver ikke i sig selv adgang til erstatning fra oversvømmelsesordningen. Den kan derimod hjælpe skadelidte og forsikringsselskabet med at vurdere, om der er områder, hvor det er sandsynligt, at der er sket skader på grund af oversvømmelser fra vandløb og søer. 

Læs mere om oversvømmelse fra vandløb og sø under "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse".

Om oversvømmelser fra havet se "Stormflod".

Se også "Regn og regnvand".

Der ydes erstatning til den, der lider tab ved, at en given ting forringes eller går til grunde, herunder også panthavere eller andre rettighedshavere.

Se også "Overdragelse af erstatning".

Ved partielle eller delvise skader fastsættes erstatningen til det beløb, som det vil koste at reparere den beskadigede genstand. Erstatningen kan ikke overstige genanskaffelsesværdien.

Se også "Erstatning".

Skader forårsaget direkte af regn og regnvand (overfladisk afstrømning) er ikke omfattet af stormflodsloven.

Kraftig eller vedvarende regn kan dog bevirke, at der opstår ekstrem vandstand i et vandløb eller en sø, og at der indtræffer en oversvømmelse som følge heraf. Sådanne skader er omfattet af loven, hvis der er tale om en hændelse, der indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

Se også "Oversvømmelse fra vandløb og sø".

Der ydes ikke erstatning for renteudgifter i forbindelse med låntagning til udbedring af stormflods- og oversvømmelsesskader. Sådanne renteudgifter anses som et indirekte tab.

Se også "Indirekte tab" og "Udbetaling af erstatning".

Rustdannelse anses normalt som en indirekte skade, da den typisk opstår senere end det tidspunkt, hvor vandet rammer. Der kan dog i helt særlige tilfælde ydes erstatning for skader efter stormflod eller oversvømmelse på genstande, som udvikler rust. Det drejer sig fx om brændeovne, hvor rustdannelsen må anses at være sket hurtigt, og den har bevirket funktionssvigt.

Se også "Indirekte tab".

Der ydes normalt ikke erstatning for sætningsskader, da der ikke er tale om en umiddelbart indtrådt skade, jf. lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 1 og stk. 2.

Se også "Direkte tab" og "Indirekte tab".

Retten til erstatning for udbedring af stormflodsskader følger ejendommen. Det betyder, at det ved salg af en ejendom på visse betingelser er muligt at overdrage retten til erstatning til en ny ejer.

Spørgsmål om salg af ejendom med udbedrede skader efter stormflod skal rettes til forsikringsselskabet.

Se også "Udbetaling af erstatning" og "Overdragelse af erstatning".

 

Den daglige administration af stormflods- og oversvømmelsesordningen varetages af Stormrådet med bistand fra et sekretariat, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sekretariatet forbereder endvidere Stormrådets afgørelser i klagesager og tilsynssager.

Se også "Klage".

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen er, at selve skaden er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Da en selvforsikret ikke har tegnet den afgiftspligtige brandforsikring, er det ikke er muligt at få erstatning fra stormflods- og oversvømmelsespuljen.

Se også "Brandforsikring". 

Ved udbetaling af erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fratrækkes en procentuel selvrisiko. Selvrisikoen fratrækkes løbende med den for skaden gældende selvrisikoprocent, indtil det for skaden gældende loft over selvrisiko er nået. Der gælder ikke noget loft for erhvervsejendomme eller erhvervsløsøre.

Der betales ikke selvrisiko for udgifter til skadesbegrænsning.

Private ejendomme til helårsbeboelse

For skader på ejendomme til helårsbeboelse samt sommerhuse godkendt til og anvendt som helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Fritids- og sommerhuse

For skader på fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 10 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 10.000 kr. og kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Erhvervsejendomme

For skader på erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme, er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 14.000 kr.

Løsøre i private boliger

For skader på løsøre i private ejendomme til helårsbeboelse samt sommerhuse godkendt til og anvendt som helårsbeboelse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Løsøre i fritids- og sommerhuse

For skader på løsøre i fritids- og sommerhuse er selvrisikoen 5 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 5.000 kr. og kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

Erhvervsløsøre

For skader på erhvervsløsøre er selvrisikoen 14 pct. Selvrisikoen udgør dog minimum 14.000 kr.

Selvrisikoen for boliger/fritidshuse/ejendomme skal som udgangspunkt beregnes efter den status, de har i BBR-registret. Hvis et fritidshus er anført i BBR-registret som helårsbolig, betales en selvrisiko som på helårshuse. I vurderingen af hvilken selvrisiko, der skal betales, indgår også skadelidtes primære anvendelse af ejendommen.  Forsikringsselskabet anvender Den Offentlige Informations Server www.ois.dk til at indhente oplysninger om ejendomsstatus (registeroplysninger) fra BBR.

Se også "All Risk forsikring", "Skadesbegrænsning", "BBR" og "Udbetaling af erstatning".

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader. Dette indebærer, at skaden skal ske på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet eller i umiddelbar forlængelse heraf for at kunne opnå erstatning.

Det afgørende er, hvornår skaden indtræfferr, og ikke hvornår den kan konstateres.

I tilfælde, hvor skadernes omfang er større end først antaget, skal skadelidte kontakte forsikringsselskabet, som vil tage stilling til, om der er belæg for yderligere erstatning samt det videre forløb i sagen, herunder om skaden skal gentakseres.

Se også "Følgeskader", "Indirekte tab" og "Direkte tab".

Skadelidte er den person eller virksomhed, som har lidt skade.

I forbindelse med stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer er der typisk tale om den person eller virksomhed, som ejer det, som er blevet skadet af vandet.

Det er skadelidte, som i udgangspunktet er berettiget til at modtage den eventuelle erstatning efter en stormflod eller oversvømmelse.  Retten til erstatning kan også under særlige omstændigheder, jf. stormflodslovens § 5, tilfalde rettighedshaver (fx panthavere), og kan overgå til en anden ved transport eller ved salg.

Se også "Skadelidtes pligter" og "Pant".

Skadelidtes pligter

Skadelidte har pligt til at:

- Foretage handlinger til at afværge skaden

- Begrænse skaden (skadesbegrænsning)

- Opbevare skadet løsøre og skadede bygningsdele

Hvad kan man gøre for at afværge skaden

Ifølge stormflodslovens § 7, nr. 4, skal skadelidte foretage "foranstaltninger, som efter forholdende var rimelige for at afværge eller begrænse skaden".

I det omfang det er muligt, bør skadelidte derfor:

- Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.

- Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.

- Tilkalde assistance, fx fra det lokale beredskab i det omfang, der er behov for det.

Hvis det er muligt, kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for forebyggende foranstaltninger som eksempelvis udgifter til sikring af bygning eller flytning af løsøre.

Skadesbegrænsning

Efter skaden er sket, har skadelidte pligt til at begrænse skaden. Dette er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning og for at undgå følgeskader. Der ydes ikke erstatning for følgeskader. Skadesbegrænsning omfatter oftest at pumpe resterende vand væk, affugte ejendommen samt at rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres. Det anbefales, at skadelidte tager kontakt med et professionelt firma, som forestår affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling. Skadelidtes forsikringsselskab kan ofte hjælpe med kontakten, hvis det ikke er muligt selv at finde professionel affugtning.

Opbevaring af skadet løsøre og bygningsdele

Når skaden skal gøres op, er det vigtigt at taksator kan se, hvad der er blevet skadet og i hvilket omfang. Skadelidte bør derfor opbevare skadet løsøre og bygningsdele, indtil dette har været besigtiget og vurderet af taksator.

Skadelidte bør tage billeder af det ødelagte, hvis det er nødvendigt at renovere eller reparere ødelagte genstande, inden skaden bliver besigtiget. Er der ikke taget billeder, er det meget vanskeligt efterfølgende at dokumentere skadens omfang over for taksator.

Se også "Skadelidte", "Følgeskader", "Affugtning" og "Begrænsning af skader".

Der ydes kun erstatning for dokumenterede, økonomiske tab.

Taksator udarbejder en skadesopgørelse, når han har besigtiget skadestedet. Skadeopgørelsen sendes til skadelidte for godkendelse. Herefter træffer forsikringsselskabet den endelige afgørelse om erstatningens størrelse. Skadelidte har mulighed for at klage over afgørelsen til Stormrådet. 

Se "Taksering af skader", "Erstatning" og "Klage".

Som en undtagelse til princippet om kun at dække direkte skader ydes der erstatning til private for udgifter til afrensning af skimmelsvamp, som er opstået som en direkte følge af stormflod eller oversvømmelse.

Der ydes erstatning til den nødvendige afrensning på ramte bygninger eller bygningsdele samt løsøre, hvis afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering af dette.

Det er op til taksator at vurdere, i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Det er ligeledes taksator, som vurderer hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige. Taksator kan endvidere vurdere, at det kan være nødvendigt at få en uvildig rådgiver til at besigtige ejendommen som en del af taksators opgavevaretagelse.

Fristen for at anmelde skimmelsvampskade er 9 måneder efter, at der første gang er truffet afgørelse om dækning af skader efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb eller søer. Senere ændringer i selskabets afgørelse om erstatning forlænger ikke fristen for anmeldelse af en skade efter skimmelsvamp.

Se også "Direkte tab" og "Indirekte tab".

Der ydes ikke erstatning for skader efter skybrud (overfladisk afstrømning).

Der kan dog ydes erstatning i tilfælde, hvor skybrud har ført til en oversvømmelse fra vandløb eller sø.

Se også "Regn og regnvand" og "Oversvømmelse fra vandløb og sø".

Stormflod er en oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet. Betingelsen for at en ekstrem høj vandstand kan føre til, at der kan erklæres stormflod, er, at den statistisk indtræder sjældnere end hvert 20 år.

Stormrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

Der kan ikke ydes erstatning for stormflod ved skader sket i områder, der ikke er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Det er forsikringsselskaberne, der behandler skader efter stormflod.

Se også "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Skadelidtes pligter" og "Erstatning".

Stormrådet udpeges af Erhvervsministeren og består af en uafhængig formand samt 7 medlemmer, som repræsenterer kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og forbrugere. Rådet afholder møder efter behov.

Stormrådet fungerer som tilsyns- og klagemyndighed i forbindelse med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Stormrådets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men de kan indbringes for domstolene.

Du kan læse mere om Stormrådet under "Om Stormrådet".

Se også "Klage", "Sekretariat for Stormrådet", "Stormflod" og "Oversvømmelse fra vandløb og søer".

Der ydes ikke erstatning for skader, som er forårsaget af strømsvigt. Dette betragtes som et indirekte tab.

Se også "Kortslutning"og "Indirekte tab".

Forsikringsselskabet, hvor det beskadigede er brandforsikret, har ansvaret for, at der foretages taksation i sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Taksator besigtiger skaderne og udarbejder en skadesopgørelse, som skadelidte skal underskrive, eventuelt med bemærkninger. Taksator sørger for at indsende opgørelsen til forsikringsselskabet. Forsikringselskabet gennemgår opgørelsen og træffer med udgangspunkt heri afgørelse om erstatning og dennes størrelse. 

Se også "Skadesopgørelse" og "Byggeledelse".

Der ydes ikke erstatning for terrasser, uanset om de er integreret i en bygning eller er fritstående.

Se herom lov om stormflod og stormfald § 4, stk. 2, nr. 9.

Se tillige "Negativlisten" og "Haveanlæg".

Vand, der samler sig i terrænets lavninger, er ikke omfattet af oversvømmelsesordningen uanset nedbørsmængden.

Se "Regn og regnvand".

I tilfælde, hvor ansatte i en virksomhed har brugt tid på oprydning og rengøring efter stormflod og oversvømmelse, erstattes timelønnen (nettolønnen inkl. sociale ydelser) for de pågældende medarbejderes arbejdsindsats.

Der sker ikke identifikation mellem skadelidte og skadelidtes erhvervsvirksomhed. D.v.s. i tilfælde, hvor skadelidte og håndværkeren, som udfører håndværksarbejdet, er samme person, fastsættes erstatning efter de normale regler - enten som "eget arbejde" eller efter normale håndværkspriser.

Se også "Eget arbejde".

Det er muligt at få sin ejendom erklæret totalskadet og modtage totalskadeerstatning (restværdierstatning). Det vil sige, at man kan få opført en helt ny ejendom i stedet for den, som er blevet beskadiget. Det kræver dog, nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Skadesprocenten overstiger 50% af bygningens nyværdi. 50,0% er således ikke nok. Skadesprocenten beregnes alene af de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning. Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.
 • Udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt. Har man således igangsat nedrivning af bygningsdele, affugtning m.v., eller har påbegyndt at udskifte bygningsdele, kan man ikke opnå totalskadeerstatning
 • Der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning. Man kan således ikke bygge et helårshus i stedet for et sommerhus og bygningen må ikke variere væsentligt fra den oprindelige
 • Opførelsen af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlig forhold forhindrer dette. Man kan således ikke bygge på et andet sted, fx en anden grund, med mindre forholdene på den oprindelige placering forhindrer det.

Det er kun muligt at få udbetalt totalskadeerstatning, såfremt ejendommen ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet, hvor skaden skete.

Der ydes ikke erstatning for skade på trailere, da trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri er undtaget fra erstatning i negativlisten i stormflodslovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se "Andre forsikringer" og "Negativlisten".

Der kan ydes erstatning for skader på en traktor, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre. Det kræves dog, at traktoren er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring. 

Se også "Brandforsikring" og "Løsøre".

Der ydes erstatning for skader på trucks, hvis den anvendes som et arbejdsredskab og dermed betragtes som erhvervsløsøre.

Det kræver dog, at den er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se også "Brandforsikring" og "Løsøre".

Der kan ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader på træer. Det betyder, at træerne skal knække, skylles bort eller på anden måde skades umiddelbart i forbindelse med og på grund af oversvømmelsen, hvis de skal kunne erstattes.

Hvis skaden på træer først indtræder på et senere tidspunkt, og det fx er længere tids oversvømmelse eller saltoptagelse gennem rodnettet, som er årsag til skaden, ydes der ikke erstatning herfor, da dette betragtes som en indirekte skade.

Se også "Umiddelbart indtrådt skade" og "Indirekte tab".

Udbetaling af erstatning for skader på bygninger sker, når skadelidte har indsendt dokumentation til forsikringsselskabet for udført arbejde (f.eks. kopi af regninger fra håndværkere).

Erstatning for løsøre (indbo, møbler osv.) kan udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Den beregnede selvrisiko fratrækkes løbende.

Se også "Erstatning" og "Selvrisiko".

Det er muligt at få udbetalt erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for skadesudbedring.

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation, når følgende betingelser er opfyldt:

- Den enkelte entreprisekategori (fx som maler- eller tømrerpost) må ikke overstige 40.000 inkl. moms.

- Der kan maksimalt udbetales entrepriseposter uden dokumentation op til 80.000 kr.

- Erstatningen skal anvendes til udbedring af skaden eller vedrøre skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring m.v.

Se også "Eget arbejde", "Selvrisiko", "Pant", "Renter" og "Faktura".

Stormrådet træffer afgørelse om og hvor, der er indtrådt stormflod på et givent tidspunkt.

Stormrådet informerer om dette på rådets hjemmeside www.stormraadet.dk, så snart afgørelsen er truffet.

Der ydes kun erstatning for skader, der er sket i områder, som er omfattet af Stormrådets afgørelse.

Se også "Stormflod" og "Stormrådet".

Beregning af levetiden på bygningsdele udarbejdes bl.a. på baggrund af, hvilket miljø bygningen befinder sig i. Er bygningen placeret i et særligt udsat miljø, kan forsikringsselskabet forhøje værdiforringelsen som følge af nedsat levetid.

Værdiforringelse beregnes af taksator.

Se også "Værdiforringelse".

Erstatningen kan nedsættes eller helt bortfalde, hvis bygningens forkerte konstruktion, udførelse eller uegnede materialer, dårlige vedligeholdelse eller manglende tilsyn har været en medvirkende årsag til skaden. Dette kan også være tilfældet, hvis skaden af denne grund har fået et større omfang, end den ellers ville have fået.

Se "Nedsat erstatning".

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Det indebærer, at skaden skal være en direkte følge af oversvømmelserne og indtræde på selve stormflods- eller oversvømmelsestidspunktet.

Det betyder også, at der ikke ydes erstatning for skader, der opstår efterfølgende. Fx skader som skyldes tæring på grund af saltpåvirkning eller optøede frostvarer som følge af strømsvigt.

Der ydes normalt ikke erstatning for sætningsskader, da det ikke er en umiddelbart indtrådt skade.

Der ydes ikke erstatning til forebyggelse eller sikring af ejendommen mod kommende stormflods- og oversvømmelseshændelser.

Se også "Skimmelsvamp", "Træer" og "Kriterier for erstatning".

Størrelsen af tegnede forsikringer har ikke betydning for, om skadelidte kan få erstatning. Erstatning fra stormflods- og oversvømmelsesordningerne forudsætter blot, at der er en gyldig, afgiftspligtig brandforsikring, og at ingen forsikring i øvrigt dækker den opståede skade.

Se også "Brandforsikring", "Erstatning" og "Selvrisiko".

Forsikringsselskabet kan foretage fradrag for slid og ælde i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen. Det betyder, at forsikringsselskabet kan nedsætte erstatningen som følge af alder, slid eller nedsat anvendelighed.

Helårsbeboelse og fritids- og sommerhuse

Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden, som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning og evt. andre individuelle omstændigheder, fx ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning. Ved værdiforringelse med mere end 50 pct. af nyværdien, fx på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi.

Privat løsøre

Privat løsøre (genstande), som er under 2 år gamle, værdiforringes ikke, hvis de var uden skader før stormfloden eller oversvømmelsen. For løsøre, som er ældre end 2 år, vil der være værdiforringelse for alder og brug, hvis nytteværdien er nedsat. 

Erhvervsejendomme

Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i umiddelbart inden skaden som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, fx ikke-intakte bygningsdele, og ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Partiel reparation af en bygningsdel betales fuldt ud, med mindre det vurderes at blive dyrere end genanskaffelse minus eventuel afskrivning. Ved værdiforringelse med mere end 30 pct. af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der erstatning til dagsværdi.

Erhvervsløsøre

Afhængig af typen af løsøre ydes der enten erstatning til nyværdi eller dagsværdi med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder vejledende afskrivningstabeller.

Se også "Løsøre", "Nytteværdi", "Erstatning", "Afskrivning" og "Afskrivningstidstabel".

For afgrænsning af bygning og løsøre se "Fordelingsvejledning".

Der ydes erstatning for skader efter oversvømmelse som følge af ekstrem vandstand i vandløb eller sø. Men ikke alle render med vand er vandløb og ikke alle ophobninger af vand kan betegnes som en sø.

Som henholdsvis vandløb og søer betragtes:

 1. Åbne vandløb og søer, som er omfattet af vandløbsloven.

 2. Rørlagte vandløb, som er omfattet af vandløbsloven, i det omfang der er konstateret en 20-års hændelse uden for den rørlagte strækning, og når det samtidig dokumenteres, at skaden stammer fra det rørlagte vandløb og ikke skyldes manglende vedligeholdelse heraf.

Som henholdsvis vandløb og søer betragtes ikke:

 1. Bassiner til opsamling af regnvand.

 2. Vandløb og anlæg optaget i den kommunale spildevandsplan.

 3. Kloakker.

 4. Kilder (kildevæld).

Se også "Oversvømmelse fra vandløb eller sø".

Det er muligt at tjekke varsler på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om farligt vejr, herunder om forhøjet vandstand. Der vil være varsler flere steder på deres hjemmeside. Læs mere om brug af varsler fra DMI her (eksternt link til DMI's hjemmeside).

Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for skader på vej efter stormflod eller oversvømmelse, da det ikke er muligt at brandforsikre en vej.

I særlige tilfælde kan en vej betragtes som del af en bygning og dermed være en del af bygningens brandforsikring. I sådanne tilfælde kan der gives erstatning for skader på vej.