Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Afvisning af klage over opgørelse af skade og selskabets håndtering af stormflodssag

11. september 2015

Stormrådet afviste skadelidtes klage over skadesopgørelsen samt over selskabets håndtering af sagen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til udbedring af rustskader

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning af rustskader på port, da rust er en indirekte skade og dermed direkte undtaget for erstatning.

Gå til Ikke erstatning for ekstra malerregning

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af forhøjelse af erstatning for ekstra malerarbejde, da ekstraarbejdet opstod i forbindelse med en fejludtørring foretaget af skadelidtes håndværkere. Stormrådet vurderede, at der var tale om et mellemværende mellem skadelidte og skadelidtes håndværker, som ikke er omfattet af stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til genhusning og flytning fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til genhusning og flytning, da skadelidte ikke var berettiget til genhusning fra sit sommerhus. Stormrådet afviste endvidere krav om nedsættelse af selvrisikoen på erstatning for skader på sommerhuset, da skadelidte ikke anvendte eller havde registeret sit sommerhus som sin primære helårsbolig på skadestidspunktet.

Gå til Ikke krav om behandling af sag ved fristoverskridelse

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af behandling af skadesanmeldelse på grund af fristoverskridelse. Stormrådet vurderede, at der ikke forelå undskyldelige årsager til, at der kunne gives dispensation fra fristen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til opmagasinering af indbo fra skadelidtes sommerhus. Omkostninger til genhusning dækkes kun, såfremt behovet for opmagasinering stammer fra en helårsbolig eller et sommerhusmed helårsstatus.

Gå til Erstatning for udgifter i forbindelse med lovliggørelse af kloak efter totalskade på sommerhus

29. april 2015

Stormrådet gav medhold i klage over afvisning af erstatning for udgifter til lovliggørelse af kloakforhold ved totalskadet sommerhus. Stormrådet vurderede, at udgifterne til lovliggørelse af grundens kloak er omfattet af lov om stormflod og stormfald og den heraf udviklede praksis. Udgifterne til lovliggørelsen følger af et ændret retsgrundlag, hvis overholdelse var en forudsætning for, at skadelidte kunne få en byggetilladelse til at genopføre sommerhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo, da skadelidte ikke havde været genhuset.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til nedrivning af sommerhus ved valg af kontanterstatning

29. april 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning erstatning for udgifter til affugtning og nedrivning af sommerhus, da skadelidte havde valgt at få sin erstatning udbetalt som kontanterstatning.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til el og opvarmning ved genhusning i eget sommerhus

29. april 2015

Stormrådet har afvist klage over afvisning af erstatning for udgifter til el og opvarmning ved genhusning i eget sommerhus, da skadelidte ikke opfyldte betingelserne for at få kompensation for udgifter til genhusning.