Skip navigation

Stormafgift / Storm tax

Stormrådets tre ordninger er finansieret af en af afgift pålagt alle forsikringer der dækker bygninger eller løsøre mod brand.

A guidance in English can be found at the bottom of the article.

 

Ifølge stormflodslovens § 24 skal forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, opkræve en afgift pr. police. Afgiften skal sikre, at stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne har midler til erstatnings-/tilskudsudbetalinger, samt dække ordningernes administrative omkostninger.

I nedenstående tabel uddybes afgiftens indhold og lovhjemmel:

Afgiftens omfang

Afgiften pålægges alle forsikringspolicer for bygning og løsøre der dækker skader mod brand. Dog undtages kaskoforsikring for motorkørertøjer/både, samt andre forsikring der dækker skader forårsaget af stormflod.

 

§24 stk. 1-2

Afgiftens størrelse

Afgiften er opbygget af tre dele:

  1. 10,00 kr. til stormfaldspuljen
  2. 30,00 kr. til stormflods- og oversvømmelsespuljen
  3. 20,00 kr. ekstraordinært til stormflods- og oversvømmelsespuljen som følge af træk på statsgaranti.

Den forhøjede del af afgiften frafalder når puljens egenkapital udgør 500 mio. kr.

§24 stk. 3

Afgiftens forfald

Afgiften opkræves sammen med policens hovedforfald. Betales policen i rater bliver afgiften ikke opdelt, men skal betales fuldt ud ved første opkrævning i kalenderåret.

§24 stk. 3

 

Indberetning af stormafgift

Forsikringsselskaberne skal efter udgangen af hvert kvartal senest den 15. i den følgende måned anmelde størrelsen af den forfaldne stormafgift fordelt på de enkelte forsikringskategorier: en,- og to familiehuse, privat indbo, andre ejendomme, herunder; fritidshus, erhvervsvirksomhed, landbrugsejendom og erhvervsløsøre. Erhvervsløsøre omfatter varelagre og inventar.

Indberetningen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse. Det skyldige afgiftsbeløb for et kvartal omfatter de afgifter, der forfalder til betaling det pågældende kvartal. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i det kvartal, hvor afskrivningen af præmieindtægt inkl. afgift finder sted.

I nedenstående tabel fremgår sidste rettidige indberetnings- og indbetalingsdato for hvert kvartal.

Indberetningsperiode

Sidste rettidige indberetning

Sidste rettidige betaling

1. kvartal (jan-mar)

15. april

30. april

2. kvartal (apr-jun)

 15. juli

31. juli

3. kvartal (jul-sep)

15. oktober

31. oktober

4. kvartal (okt-dec)​

15. januar

31. januar

Bemærk: Ved forsent indbetaling pålægges forsikringsselskabet en månedlig rente på 1,3% af indberetningsbeløbet, dog minimum 20,00 kr. (§26 stk. 2)

 

Adgang til indberetningen

Stormafgiften indberettes elektronisk. Indberetningen sker via Stormrådets sags- og indberetningssystem, Stormbasen. Du kan læse mere om brugeroprettelse og adgang til Stormbasen her.

Bemærk: Når du har fået adgang til jeres selskab via Stormbasen, skal I tage kontakt til Stormrådets sekretariat. Sekretariatet kan herefter hjælpe med at tildele rettigheder til Stormbasens indberetningsmodul.

 

Indbetal stormafgift til Stormrådet

Stormafgift skal indbetales til Stormrådets konto i Danske Bank. Se kontooplysninger under "Betalings- og kontooplysninger". Indbetalingen skal klart kunne identificeres. Du kan i noten til indbetalingen angive 1) at der er tale om stormafgift, 2) hvilket selskab der indbetales for og 3) hvilket kvartal det drejer sig om. Stormafgift forkortes "SA".

 

Spørgsmål om stormafgift

Hvis du har spørgsmål om stormafgift, så kontakt Stormrådets sekretariat.


Storm tax

Both Danish and non-Danish insurance companies are obliged to pay and report storm damage tax at the end of each quarter. This page displays the information and forms needed for non-Danish firms in order to pay and report storm damage tax correctly.

At the end of each quarter and no later than the 15th of the following month, the insurance company is to notify the Danish Storm Council of the size of the due fee, divided among each insurance category. The notification is to be signed by the company's management.

The amount due for one quarter includes fees that fall due for payment in that particular quarter. Fees that can be written off as uncollectible are deducted from the fee of the quarter during which the write-off of the earned premiums takes place.

An insurer's due quarterly fees are to be paid to the Storm Council before the end of the month following the end of each quarter. If the fee is not paid on a timely basis, monthly interest of 1.3% will accrue for each commenced month from the last timely pay date; however, the amount of interest can be no less than DKK 20.

The due fee of the Danish storm damage tax has been raised counting from the 3rd quarter of 2014. The raise is in total DKK 30, where DKK 10 of this is a permanent raise, and DKK 20 is a temporary raise due to damages from the storm of December 2013. In total the fee is then DKK 60.

Download storm damage tax report.

Due amounts are to be paid to:

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, København K
SWIFT: DABADKKK
IBAN NR.: DK0330003100220717
ACCOUNT NR.: 3100 3100220717

The notifications are to be sent to:

Stormrådets sekretariat
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Email: stormraadet@stormraadet.dk

Dybdemåler

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.