Skip navigation

Sådan kan du få tilskud

Artikel -

Læs om, hvordan du får tilskud til gentilplantning og oprydning efter stormfald.

Inden du søger om tilskud

Inden du kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald, skal Stormrådet have afgjort, om der har været stormfald. Når Stormrådet har afgjort det, udsendes den samme dag i en pressemeddelelse til relevante dagblade, skovbrugsblade o. lign. I pressemeddelelsen oplyser Stormrådet bl.a. om de frister, som skal overholdes ved indsendelse af skadesanmeldelse til forsikringsselskab og ansøgning om tilskud til Stormrådet.

Indsend først skadeanmeldelse til dit forsikringsselskab

Du skal indsende en skadeanmeldelse til dit forsikringsselskab for at få erstatning efter stormfald. Skadesanmeldelsen er samtidig en betingelse for at få tilskud fra Stormrådet til oprydning og gentilplantning af din skov.

Når du har sendt din skadeanmeldelse til forsikringsselskabet, videresender selskabet en kopi heraf til Stormrådet. Stormrådet kan på den måde kontrollere, at du har tegnet den nødvendige forsikring mod stormfald.

Ansøg om tilskud

Nu kan du indsende ansøgning om oprydning og gentilplantning til Stormrådet. Husk at fristen, som normalt er 6 måneder efter stormfaldet, skal overholdes. Du skal sammen med ansøgningen indsende et oversigtskort over det område, som er ramt. Hvis du ønsker tilskud til mere end én skov, skal du indsende et ansøgningsskema for hver skov. Hvis der er væltet mere end 5 ha træer i din skov, skal du også indsende en tilplantningsplan.

Søg om tilskud her.

Naturstyrelsen hjælper Stormrådet med sagsbehandlingen

Stormrådet videresender din ansøgning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen, som er den faglige ekspert på skovområdet, indstiller til Stormrådet, om du skal have tilskud. Samtidig træffer Naturstyrelsen afgørelse om godkendelse af din tilplantningsplan.

Se mere på Naturstsyrelsens hjemmeside.

Stormrådet træffer afgørelse om dit tilskud

Når Stormrådet har afgjort, at du skal have et tilskud, får du et godkendelsesbrev. Her vil det fremgå, hvilken frist du har til at dokumentere, at du har rejst ny skov.

Udbetaling af tilskud

Stormrådet udbetaler tilskuddet i to rater.

Den første rate vedrører oprydning af arealerne. Oprydningstilskuddet får du samtidig med, at du modtager godkendelsesbrevet.

Anden rate af tilskuddet, nemlig det, der vedrører udgifter til gentilplantning, får du i takt med, at du gennemfører gentilplantningen. Stormrådet udbetaler tilskuddet, når du har dokumenteret gentilplantningen ved indberetning til Stormrådet.

Du kan gentilplante ad flere omgange, og du skal indberette til Stormrådet efter hver omgang. Sidste indberetning skal normalt ske senest 6 år efter tilsagnets dato. Overholder du ikke fristen, bortfalder tilsagn om de tilskud, du endnu ikke har modtaget.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Stormrådets sekretariat.

 

Sidst opdateret: 29. november 2013